PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
PROBLEM OPIEKI NAD PACJENTEM ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PRAKTYCE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA WSI
 
Więcej
Ukryj
1
Z Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym .SP ZOZ w Przeworsku Ordynaror Oddziału: dr A. Kozak-Sykała
 
Med Og. 2007;13(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Według danych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku stale wzrasta na wsi liczba osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Z tego powodu konieczne są działania celem objęcia opieką tej grupy pacjentów, zwłaszcza że często nie są oni w stanie aktywnie domagać się świadczeń ze strony systemu zdrowotno-opiekuńczego. Pomoc medyczna i opiekuńcza powinna obejmować wyrażone, a także niewyrażone przez osobę niepełnosprawną potrzeby zdrowotne na szczeblu poz na wsi.

According to the data of the 2002 National Census, the number of people with a considerable de-gree of disability is constantly increasing in rural areas. Therefore, it is necessary to undertake actions in order to cover with care this group of patients, especially because these people are frequently inca-pable of actively demanding the services from the health care system. Medical and care assistance should cover health needs, both expressed and unexpressed, by a disabled person on the level of a medical centre.
 
REFERENCJE (5)
1.
Bień B., Wojszel B. Z., Wilmańska J., Sienkiewicz J.: Starość pod ochroną. Opiekunowie rodzinni niesprawnych osób starszych w Polsce – porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego. Oficyna wydawnicza TEXT, Kraków 2001.
 
2.
Karwat I. D.: Analiza problemów medyczych i społecznych niepełnosprawnych mieszkań-ców wsi. Rozprawa hab. IMW, Lublin 1996.
 
3.
Kozak-Sykała A.: Ocena zapotrzebowania na opiekę pacjentów z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji na przykładzie osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rozprawa doktorska AM, Lublin 2006. Promotor A. Ksykiewicz-Dorota.
 
4.
Narodowy Spis Powszechny. GUS. 2002. www.stat.gov.pl 2005. 09. 20.
 
5.
Poździoch S.: System zdrowotny. W: Zdrowie Publ. Red. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543