PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena siły dzieci uprawiających narciarstwo biegowe na tle grupy kontrolnej na podstawie wybranych testów motorycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
 
2
Szpital Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowy Holmed Uzdrowisko sp. z o.o. w Supraślu.
 
3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
4
Katedra i Klinika Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Roczniak   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(1):70-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Siła jest to zdolność pokonywania oporów zewnętrznych lub przeciwstawiania się innej sile kosztem wysiłku mięśniowego. Cechuje się procesem wzrostowym do 25. roku życia u młodych mężczyzn. U kobiet jedynie do granicy 14 lat. Zespoły mięśniowe będące w stałym użyciu charakteryzują się dłuższym czasem trwania rozwoju siły. W przedziale wieku od 8 do 11–12 lat nie występuje znaczny przyrost tej cechy motorycznej. Dotyczy to zarówno dziewcząt, jak i chłopców.

Cel badań:
Celem pracy była ocena rozwoju siły dziewcząt i chłopców w wieku 9–10 lat uczęszczających do Szkoły im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu.

Metodyka:
Badaniom podlegali uczniowie kończący trzecią klasę Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu i okolicznej Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach. Łącznie przeanalizowano wyniki 470 dzieci mających 9/10 lat. Do oceny siły posłużono się testami: rzut piłkami palantową oraz lekarską znad głowy.

Wyniki:
Siła eksplozywna, badana w próbie rzutu piłeczką palantową osiągnęła wyższy poziom u chłopców niż u dziewcząt. Podczas wszystkich lat z zebranych wyników wynikało, że chłopcy przydzieleni do klas sportowych o profilu narciarskim uzyskiwali lepsze rezultaty w rzucie piłeczką palantową od tych, którzy trafili do klas „zwykłych”. Po zestawieniu wyników osiągnięć grupy dziewcząt z klasy narciarskiej z klasą niesportową można stwierdzić przewagę tych pierwszych. W rzucie piłką lekarską znad głowy po raz kolejny lepsi okazali się być chłopcy. We wszystkich latach, z wyjątkiem 2011 roku, to chłopcy mający trafić do klasy narciarskiej osiągali lepsze średnie wyniki w rzucie piłką lekarską. Lepsze rezultaty w rzucie piłką lekarską w grupie dziewcząt osiągnęły przyszłe narciarki biegowe.

Wnioski:
Zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt można zaobserwować delikatną tendencję wzrostową osiągnięć w rzucie piłką lekarską w ciągu jedenastu lat podlegających badaniu. W grupie chłopięcej jest to nieco wyraźniej widoczne.


Introduction.:
Strength is the capability to overcome the external resistance or to struggle against any other strength at the cost of muscular effort. Its feature is the growth process until the age 25 years among men and until the age of 14 among women. The active groups of muscles develop their strength over quite a long time. Among both boys and girls aged 8 and 11- 12 the increase of this motor feature is not very high. The study included children who completed Grade 3 of the Primary School at the Sports School Complex in Suprasl and the Primary School in Ogrodniczki. A total number of 470 children aged 9–10 were analyzed. Their strength was evaluated using the throw test: a stickball throw and a throw of a medicine ball.

Objective:
The aim of the study was evaluation of strength among boys and girls aged 9–10 attending the Ferdynand Marecki School in Suprasl.

Methodology:
The study included children who completed Grade 3 of the Primary School at the Sports School Complex in Suprasl and the Primary School in Ogrodniczki. A total number of 470 children aged 9–10 were analyzed. Their strength was evaluated using the throw test: a stickball throw and a throw of a medicine ball.

Findings:
The strength while throwing the stickball was greater among boys than girls. The findings collected during all years of research showed that boys attending cross – country skiing class achieved much better results in throwing the stickball than those attending any other classes of non-sporting profile. Similarly, the girls from the cross – country skiing class achieved better results than their contemporaries from any class of non-sporting profile. However, the boys seemed to be better players in throwing the medicine ball. In all the years of the study, except 2011, boys who planned to attend the cross–country class achieved better results in the medicine ball. Also, the girls who planned to attend the cross – country class were much better players than other girls.

Conclusions:
Summing up, during the 11-year period of study, a slight upward tendency was observed among both boys and girls in their achievements in the stickball and medicine ball throwing. They gradually achieved better results; however, the boys seemed to have preferable scores.

 
REFERENCJE (16)
1.
Roczniak W, Babuśka-Roczniak M, Roczniak A, Roczniak RG. Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015; 2 (21): 138–141.
 
2.
Górski J (red.). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015.
 
3.
Czarkowska-Pączek B, Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne 2006.
 
4.
Chojnacki K, Tchórzewski T. Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna młodzieży uprawiającej sporty zimowe. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009; 2: 32–41.
 
5.
Bortolan L, Pellegrini B, Finizja G, Schena F. Assessment of the reliabi¬lity of a custom built Nordic Ski Ergometer for cross – country skiing power test. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2008; 48 (2): 177–182.
 
6.
Czaplicki Z. Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008; 4: 25–31.
 
7.
Antos E, Staniak E. Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2015; 1 (42): 22–27.
 
8.
Roczniak W, Babuśka-Roczniak M, Wojtanowska M, Roczniak-Zubrzycka A, Cipora E, Konieczny M, Oświęcimska J. Ocena wytrzymałości dzieci kwalifikowanych do klasy o profilu narciarstwo biegowe na tle grupy kontrolnej na podstawie wybranych testów motorycznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017; 23 (4): 257–262.
 
9.
Krasicki S. Narciarstwo biegowe. Kraków AWF, 2011.
 
10.
Krasicki S. Sporty zimowe jako forma całożyciowej aktywności ruchowej. Lider 2008; 212: 12–14.
 
11.
Wojtyła A, Biliński P, Bojar I, Wojtyła K. Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Probl Hig Epidemiol 2011; 92 (2): 335–342.
 
12.
Osiński W. Antropomotoryka. Poznań AWF, 2000.
 
13.
Trzcińska D. Somatic development and physical fitness of pupils from the Legnica–Głogów ecological hazard area in the years 1989–1999. Physical Education and Sport 2004; 48 (1): 71–76.
 
14.
Dudra S. Sprawność fizyczna uczniów klas III gimnazjum obciążonych dodatkowymi zajęciami sportowymi na tle gimnazjalistów nie-uczęszczających w pozalekcyjnych sekcjach sportowych w zespole szkół integracyjnych nr 1 we Wrocławiu – doniesienie z badań. Lider 2008; 211: 23–24.
 
15.
Trześniowski R. Rozwój fizyczna i sprawność fizyczna młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa: AWF, 1990.
 
16.
Denisiuk L. Program wychowania fizycznego a sprawność młodzieży szkolnej. Warszawa: Sport i Turystyka, 1968.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top