PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ocena kierunku zmian zakresu ruchomości stawów w wyniku leczenia sanatoryjnego u kobiet wiejskich z dolegliwościami bólowymi narządu ruchu
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 
2
Katedra Antropologii i Biometrii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(2):85–91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Tryb życia kobiet wiejskich mimo znacznej technicyzacji gospodarstw rolnych znacznie odbiega od prowadzonego przez kobiety zamieszkujące aglomeracje miejskie. Udział kobiet w pracach związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą ma w przewadze charakter pracy fizycznej, w dużym stopniu obciążającej układ ruchu, stąd ważnym problemem zdrowotnym kobiet wiejskich są choroby układu ruchu. Dostępność leczenia sanatoryjnego w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS przyczynić się może do zmniejszenia najczęściej odczuwanych dolegliwości zdrowotnych tej grupy kobiet.

Cel:
Celem pracy była ocena wpływu 3-tygodniowego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym na zakres ruchomości kręgosłupa i dużych stawów u kobiet wiejskich.

Materiał i metody:
W badaniach udział wzięło 95 kobiet z dolegliwościami w obrębie narządu ruchu, posiadających status rolnika, poddanych podczas pobytu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie programowanej rehabilitacji. U kobiet wykonano dwukrotnie pomiary goniometryczne ruchów czynnych dużych stawów oraz ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa. Materiał analizowano z wykorzystaniem metod statystycznych, oceniając kierunek zmian badanych parametrów w wydzielonych grupach wieku.

Wyniki:
Mimo zastosowanego leczenia sanatoryjnego zarówno w grupie kobiet młodszych, jak i starszych nie uzyskano statystycznie istotnych różnic między pierwszą a drugą serią badań jedynie w zakresie zginania w stawie biodrowym i kolanowym. U starszych kobiet odnotowano nieznaczne pogorszenie zakresu zgięcia odcinka szyjnego kręgosłupa ku tyłowi.

Wnioski:
Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i stosowane zabiegi terapeutyczne spowodowały korzystne zmiany ocenianych parametrów przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej badanych kobiet wiejskich. W pracy wskazano, że znacznie mniejsze zakresy ruchów, zwłaszcza w stawie biodrowym i kolanowym w stosunku do wartości referencyjnych, mogą wiązać się z trybem życia kobiet wiejskich i uciążliwą pracą fizyczną oraz ich wiekiem.


Introduction:
In spite of the introduction of significant technological improvements and technical equipment in farming, the lifestyle of rural women significantly differs from that of women from urban areas. The women›s participation in work related to crop and animal production consists predominantly of physical work, putting a large strain on the locomotive system; thus, diseases of the locomotive system are an important health problem among rural women. The availability of sanatorium treatment in the Farmer›s Social Insurance Fund (KRUS) rehabilitation centres may contribute to an improvement in most common health complaints in this group of women.

Aim:
The aim of the study was to assess the effect of 3-week rehabilitation treatment on the range of spine mobility and large joint mobility in rural women.

Material and Methods:
The participants of the study were 95 women farmers with complaints within the locomotive system, who underwent programmed rehabilitation during their stay at the KRUS Farmer Rehabilitation Centre in Szklarska Poręba. Goniometric measurements of the functional movement of large joints and measurements of mobility of the cervical spine of the women were carried out twice. The material was analysed using statistical methods evaluating the direction of changes in the studied parameters in age groups.

Results:
In spite of the sanatorium treatment, both in the group of younger and older women, no statistically significant differences were noted between the first and the second series of measurements in terms of bending of the hip and knee joints. In older women, slight deterioration in the range of backward bending of the cervical spine was noted.

Conclusions:
The rehabilitation treatment and applied therapeutic procedures resulted in favourable changes in the tested parameters contributing to an improvement in the health and functional fitness of the studied rural women. It was indicated in the study that significantly smaller ranges of movement, in particular in hip and knee joints, compared to reference values, may be related to the lifestyle of rural women and onerous physical work, as well as their age.

 
REFERENCJE (23)
1.
Bartman E. Wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych. Instytut Kształtowania Terenow Zielonych 1979, Warszawa; 33.
 
2.
Kochański W. Lecznictwo uzdrowiskowe. Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław 2008.
 
3.
Brzeziński T. Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej na tle historii światowej balneologii. W: Zdroje Ziemi Kłodzkiej, W. Ciężkowski, J. Dębicki, R. Gładkiewicz (red.), Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Wrocław – Kłodzko 2000; 33-50.
 
4.
Ciszewski F. Nadciśnienie tętnicze i jego leczenie w uzdrowiskach. Problemy Uzdrowiskowe 1990; 1-2: 75.
 
5.
Hasik J, Gawlak E. Zachowanie się gospodarki tłuszczowej u otyłych po cholecystektomii leczonych w warunkach uzdrowiskowych. Baln Pol. 1979; 3-4: 638.
 
6.
Joss A, Kochański JW, Karasek M. Leczenie uzdrowiskowe chorób naczyń obwodowych ze szczegolnym uwzględnieniem radonoterapii. Folia Medica Lodziensia 2002; 29: 79-93.
 
7.
Kochański JW. Ogolne i szczegołowe wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Baln Pol. 2000; 1-2: 98.
 
8.
Kucharski K. Doświadczenia w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawow wodami siarczkowymi w Busku – Zdroju. Baln Pol. 1995; 3-4: 63.
 
9.
Ponikowska I. Lecznictwo uzdrowiskowe 1996. Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz.
 
10.
Sobolewska A, Sztance M, Pasternak K. Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze. Baln Pol. 2007; 2: 93-98.
 
11.
Kobielski B. Sprawność fizyczna i budowa ciała pracowników wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Monografie AWF Poznań, 1986:237.
 
12.
Panek S, Chrzanowska M, Bocheńska Z. Biologiczne i społeczno – ekonomiczne aspekty selektywnej migracji ze wsi do miast. Mat Prace Antropol. 1988; 109: 23-52.
 
13.
Tryfan B, Rosner A, Pięcek B. Kobieta wiejska wobec zmian systemowych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2003.
 
14.
Rosławski A, Skolimowski T. Badania czynnościowe w kinezyterapii. Wyd. AWF Wrocław 2000.
 
15.
Bielicki T, Szklarska A, Kozieł S, et al. Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn. Monografie Zakładu Antropologii PAN 2003, Wrocław; 23.
 
16.
Frenkel I. Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2003.
 
17.
Halamska M. Wieś popegeerowska między adaptacją a marginalizacją. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2001.
 
18.
Kołodziej H. Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania przedwczesnej umieralności mężczyzn i kobiet na wsi. Monografie Zakładu Antropologii PAN 2008, Wrocław; 25.
 
19.
Welon Z. Drogi awansu chłopów polskich w świetle wskaźnikw antropologicznych. Przeg Antropol. 1992; 55 (1-2): 91-99.
 
20.
Sierakowska M. Dymorfizm płciowy w wybranych zakresach ruchów stawów kończyn dolnych. W: Malinowski A, Łuczak G, Grabowska J. (red) Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego 1996; II: 401-405.
 
21.
Świderski G. Sprawność ruchowa kręgosłupa. Spondyliatria 1991; 2: 68-84.
 
22.
Szczygieł A. Systemy i metodyka pomiaru zakresu ruchu i ruchomości kręgosłupa w aspekcie postępowania rehabilitacyjnego oraz wybranych rezultatow badań. Postępy Rehabilitacji 1994; 8: 37-45.
 
23.
Puszczałowska-Lizis E, Łuszczyszyn P. Wpływ kompleksowego programu rehabilitacji uzdrowiskowej na wybrane parametry czynnościowe narządu ruchu osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Baln Pol. 2008; L (2): 140-148.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543