PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Anomalie klimatyczne i antropogenne zmiany środowiskowe zagrażają wydolności systemów żywnościowych, zapewniających zdrowe żywienie ludzi z wielu regionów świata. Dodatkowo obecne wzorce żywieniowe promują sposób odżywiania się coraz bardziej niezdrowy i niezrównoważony. Celem pracy jest omówienie działań podejmowanych w zakresie usprawnienia relacji die-ta–zdrowie–środowisko.

Opis stanu wiedzy:
Komisja Europejska w Helsinkach, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, przyjęła dwie strategie: strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „Od pola do stołu”, na rzecz sprawiedliwego, zapewniającego zdrowie i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Zaproponowano model gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym zasoby/surowce nie są marnowane, tylko lepiej wykorzystane, a odpady są traktowane jako surowce wtórne.Komisja EAT-Lancet opracowała model diety planetarnej, która jest zdrowa zarówno dla ludzi, jak i planety. Umożliwi ona wyżywienie obecnej i przyszłej populacji, liczącej 10 mld ludzi w 2050 roku, bez szkody dla środowiska. Dieta planetarna jest dość elastyczna i pozwala osobom, które ja stosują, na dostosowanie jej do własnych potrzeb żywieniowych, osobistych preferencji i tradycji.

Podsumowanie:
Wszystkie te interwencje, w szczególności powszechne zastosowanie diety planetarnej, mogą przyczynić się do poprawy dobrostanu ludzi i całej planety. Konieczna jest jednak transformacja nawyków żywieniowych, wprowadzenie wzorców produkcji żywności przyjaznych środowisku oraz redukcja marnotrawstwa żywności.


Introduction and objective:
Climatic anomalies and anthropogenic environmental changes threaten the capacity of food systems that provide healthy nutrition for people in many regions of the world. Additionally, the current dietary patterns are increasingly unhealthy and unsustainable. The aim of the study is to discuss the activities undertaken in the field of improving the environment-diet-health relationship.

Brief description of the state of knowledge:
The European Commission in Helsinki, within The European Green Deal, adopted 2 strategies: ‘Biodiversity Strategy for 2030’, bringing nature back into our lives and ‘Farm to fork’ strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system. – The Circular Economy model was proposed, in which resources/raw materials are not wasted, but better used, and waste is treated as secondary raw materials. -The EAT-Lancet Commission proposed The Planetary Health Diet that is healthy for both people and planet. It will enable to feed the current and future population of 10 billion people in 2050, without harming the environment. The planetary diet is relatively flexible and allows for adaptation to dietary needs, personal preferences and tradition.

Conclusion:
All these interventions, in particular, the widespread implementation of the planetary diet, may lead to improvement of human and planetary well-being. However, it is necessary to transform eating habits, introduce environmentally friendly food production patterns and reduce food waste.

Kolarzyk E, Łyszczarz A. Interakcje między środowiskiem, dietą i zdrowiem – współczesne wyzwania. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(2): 92–98. doi: 10.26444/monz/136543
 
REFERENCJE (44)
1.
Cole MB, Augustin MA, Robertson MJ. The science of food security. NPJ Sci Food. 2018; 2: 14. doi: 10.1038/s41538­018­0021­9.
 
2.
Keating BA, Herrero M, Carberry PS, et al. Food wedges: framing the global food demand and supply towards 2050. Glob Food Sec. 2014; 3: 125–132. doi: 10.1016/j.gfs.2014.08.004.
 
3.
Pawlak J. Emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności rolniczej krajów Unii Europejskiej. Woda­Srodowisko­Obszary Wiejskie. 2018; 18(3): 39– 48.
 
4.
Whitmee S, Haines A, Beyrer C, et al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of the Rockefeller Foundation—Lancet Commission on planetary health. Lancet. 2015; 386: 1973–2028.
 
5.
Europe that protects: safeguarding our planet, safeguarding our health. https://europa.eu/newsroom/eve... (access: 03/12/2019).
 
6.
Haloen J, Erhola M, Furman E, et al. A call for urgent action to safeguard our planet and our health in line with the Helsinki declaration. Environ Res. 2020; 193: 110600.
 
7.
Communication from The Commission to The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions; COM/2019/640 final The European Green Deal COM/2019/640 final (access: 11.12.2019).
 
8.
European Commission The European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/publ... (access: 11.12. 2019).
 
9.
Haines A, Scheelbeek P. European Green Deal: a major opportunity for health improvement. Lancet. 2020; 395: 1327–1329.
 
10.
Communication from The Commission to The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions; COM/2019/640 final Biodiversity Strategy for 2030 Bringing nature back into our lives COM/2020/380 final (access: 20.05.2020).
 
11.
Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. www.gdos.gov.pl/europejska­str... (access: 2.06. 2020).
 
12.
Communication from The Commission to The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions; „Farm to fork“ strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system nCOM / 2020/381 final (access: 18.06.2020).
 
13.
 
14.
Stahel W. The Circular Economy: A User’s Guide. Londyn, Nowy York: Routledge, 2019.ISBN978­0­367­20014­5.
 
15.
Gospodarka o obiegu zamkniętym. Ministerstwo Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj­... (access: 18.02. 2020).
 
16.
Kulczycka J, editor. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN; 2019.
 
17.
Sarlio S. “When enough is not enough”: Our food systems are badly out of balance. In: Towards Healthy and Sustainable Diets. Springer Briefs in Public Health. Springer, Cham; 2018. https://doi.org/10.1007/978­3­ 319­74204­5_2.
 
18.
Alexander P, Brown C, Arneth A, et al. Losses, inefficiencies and waste in the global food system. Agric Syst. 2017; 153:190–200. doi: 10.1016/j.agsy.2017.01.014.
 
19.
Schanes K, Dobernig K, Goezet B. Food waste matters – a systematic review of household food waste practices and their policy implications. Clean Prod. 2018; 182: 978–991.
 
20.
McHenry K. Hungry for peace, how you can help end poverty and war with Food Not Bombs. Tucson: Sharp Press; 2012.
 
21.
Wilczak M. Freeganism – anti­consumption lifestyle or a fad? The Book of Articles National Scientific Conference “Knowledge –Key to Success”. IV edition; 2020 January 18: Toruń; 2020. p. 153–164.
 
22.
Campos MJZ, Zapata P. Infiltrating citizen­driven initiatives for su­stainability. Environ Polit. 2017; 26: 1055–1078.
 
23.
Schneider F. The evolution of food donation with respect to waste prevention. Waste Manage. 2013; 33: 755–763.
 
24.
Barnard A V. ‘Waving the banana’ at capitalism: political theater and social movement strategy among New York’s ‘freegan’ dumpster divers. Ethnography. 2011; 12: 419–444.
 
25.
Burlingame B, Dernini S. Sustainable diets and biodiversity: Direc­tions and solutions for policy, research and action. Proceedings of the International Scientific Symposium, Biodiversity and Sustainable Diets United Against Hunger; 2010 Nov 3–5; Rome, ITA. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2012.
 
26.
Bryngelsson D, Wirsenius S, Hedenus F, Sonesson U. How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand­side changes in food and agriculture. Food Policy. 2016; 59: 152–164.
 
27.
Ivanova D, Barrett J, Wiedenhofer D, et al. Quantifying the potential for climate change mitigation of consumption options. Environ Res Lett. 2020; 15093001.
 
28.
World Health Organization. A Healthy Diet Sustainably Produced – Information Sheet. Geneva (CHE): WHO; 2018.
 
29.
Hallström E, Carlsson­Kanyama A, Börjesson P. Environmental impact of dietary change: a systematic review. J Cleaner Prod. 2015; 91: 1–11.
 
30.
Springmann M, Wiebe K, Mason D, et al. Health and nutritional aspects of sustainable diet strategies and their association with environmental impacts: a global modelling analysis with country­level detail. Lancet Planet Health. 2018; 2(10): e451–e461.
 
31.
Willett W, Rockstrom J, Loken B, et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019; 393: 447–492.
 
32.
Fanzo J, Davis C. Can diets be healthy, sustainable and equitable? Curr Obes Rep. 2019; 8(4): 495–503.
 
33.
The top 10 causes of death. https://www.who.int/news­room/... ­death (acccess: 09.12.2020).
 
34.
Sajdak J, Stępień D, Werel P, et al. Does obesity increase the risk of stroke? Med Og Nauk Zdr. 2019; 25(4): 204–207.
 
35.
Obesity and overweight. http://www.who.int/en/news­roo... (data dostępu 1.04.2020).
 
36.
EAT­Lancet Commission­ EAT https://eatforum. org/eat­lancet­com­mission..., 2019
 
37.
Einarsson R, Mc Crory G, Persson UM. Healthy diets and sustainable sy­stems. Lancet. 2019; 394(10194): 215. doi: 10.1016/S0140­6736(19)31116­­X .
 
38.
Selvik HA, Fullilove RE. From global thinking to local action: the planetary diets chronic disease prevention. Public Health Reports. 2020; 135(4): 424–427.
 
39.
Lawrence AM, Baker PI, Pulker CE. Sustainable, resilient food systems for healthy diets: the transformation agenda. Public Health Nutrition. 2019; 22(16): 2916 –2920.
 
40.
Martinelli SS, Cavalli SB. Colet CS. Healthy and sustainable diet: a narrative review of the challenges and perspectives. Cien Saude Colet. 2019; 24(11): 4251–4262.
 
41.
Perez­Martines P, Huelgas RG, Perez­Jimenez F. Healthy planetary diet: do we have to rethink the recommendations based on Mediterranean diet?. Clin Investig Arterioscler. 2019; 31(5): 218–221.
 
42.
Archer E, Lavie CJ. Healthy diets and sustainable food system. Lancet. 2019; 394 (10194): 214–215.
 
43.
Béné C, Fanzo J, Haddad L, et al. Five priorities to operationalize the EAT–Lancet Commission report. Nature Food. 2020; 1: 457–459.
 
44.
Kaiser M, Goldson S, Buklijas T, et al. Towards post­pandemic sustaina­ble and ethical food systems. Food Ethics. 2021; 6(1): 4. doi: 10.1007/s41055­020­00084­3.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543