PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena postaw studentów kierunków medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu w Bazylei wobec kształcenia kompetencji komunikacyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Education and Research in Health Sciences, Medical University of Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Lucyna Barbara Iwanow   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 81, 02-091, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(2):95-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Umiejętności komunikacyjne personelu medycznego w istotny sposób wpływają na efektywność procesu terapeutycznego oraz bezpieczeństwo pacjenta. Pozytywne postawy wobec nauki tych kompetencji mogą w przyszłości skutkować chęcią ich dalszego rozwoju.

Cel:
Celem pracy była ocena postaw polskich i szwajcarskich studentów kierunków medycznych wobec konieczności kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych.

Materiał i metody:
W badaniu pilotażowym wzięło udział 261 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (MUW) oraz Uniwersytetu w Bazylei (UB). Dobrowolne, anonimowe badanie ankietowe przeprowadzono za pomocą standaryzowanego kwestionariusza CSAS, składającego się z 26 stwierdzeń, ocenianych w pięciostopniowej skali Likerta, tworzących dwie podskale postaw – pozytywną (PAS) i negatywną (NAS). Różnicę pomiędzy postawami studentów z Polski i Szwajcarii oceniano przy użyciu testu t-Studenta.

Wyniki:
Zarówno polscy, jak i szwajcarscy studenci prezentowali neutralne postawy wobec nauki kompetencji komunikacyjnych. Przy czym postawy studentów UB były nieco bardziej pozytywne niż studentów MUW (UB: 90,4/130 vs MUW: 88,9/130, t = 2,555, p = 0,011). W odniesieniu do samooceny umiejętności komunikacyjnych uzyskane wyniki kształtowały się na niskim poziomie (średnia w przedziale od 2,2 do 2,7/5). Nie wykazano także istotnych statystycznie różnic w tym zakresie między studentami z obu krajów.

Wnioski:
Neutralne postawy mogą w przyszłości negatywnie wpływać na efektywną i skuteczną współpracę zarówno z pacjentem, jak i z członkami zespołu interdyscyplinarnego. Zasadne jest uzupełnienie programu nauczania na studiach medycznych o treści z zakresu nauki komunikacji.


Introduction:
Communication skills of medical staff have a significant impact on the effectiveness of the therapeutic process and patient safety. Positive attitudes towards learning these competences may in the future result in a desire to develop them further.

Objective:
The aim of the study was to assess the attitude of medical students towards the development of communication skills depending on the dominant health care system – private (Switzerland) and State (Poland).

Material and methods:
The pilot study covered a population of 261 students from the Medical University of Warsaw (MUW), Poland, and University of Basel (UB), Switzerland. A voluntary and anonymous survey was carried out using a standardised CSAS questionnaire, consisting of 26 items presented in two subscales – positive (PAS) and negative (NAS), evaluated according to a 5-point Likert scale. The difference between the attitude of students from Poland and Switzerland was evaluated using the Student’s t-test together with the calculation of Cohen›s d effect size.

Results:
Polish and Swiss students presented a neutral attitude towards learning communication skills and towards their own skills in this area. At the same time, the attitudes of UB students were slightly more positive than those of MUW students (UB: 90.4/130 versus MUW: 88.9/130, t = 2.555; p = 0.011). In the area of self-assessment of communication skills, the obtained results were at a low level (average in the range from 2.2 to 2.7/5). There were no statistically significant differences in this field between students from the two countries.

Conclusions:
A neutral attitude may have a negative impact on effective and successful cooperation with the patient and members of an interdisciplinary team in the future. It is therefore reasonable to introduce teaching of communication skills into the curriculum of medical studies.

 
REFERENCJE (32)
1.
Tan T, Zhou H, Kelly M. Nurse-physician communication – An integrated review. Journal of Clinical Nursing. 2017; 26 23–24: 3974–3989.
 
2.
Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. Standard 6. Clinical Handover. Safety and Quality Improvement Guide. 2012; Available from: https://www.safetyandquality.g... uploads/2012/10/Standard6_Oct_2012_WEB.pdf.
 
3.
Interprofessional Education Collaborative. Core competencies for interprofessional collaborative practice: 2016 update. 2016 [cited 2018 13th June]; Available from: http://www.aacn.nche.edu/educa....
 
4.
Woloschuk W, Harasym P, Temple W. Attitude change during medical school: a cohort study. Med Educ. 2004; 38(5): 522–34.
 
5.
Powerhouse H.C. Euro Health Consumer Index. 2017; Available from: https://healthpowerhouse.com/m.... pdf.
 
6.
Collins S, Hewer I. The impact of the Bologna process on nursing higher education in Europe: A review. International Journal of Nursing Studies. 2014; 51: 150–156.
 
7.
Lahtinen P, Leino-Kilpi H, Salminen L. Nursing education in the European higher education area — Variations in implementation. Nurse Education Today. 2014; 34: 1040–1047.
 
8.
MNiSW, Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. 2018 poz. 345). 2018.
 
9.
Davies R. The Bologna process: the quiet revolution in nursing higher education. Nurse Educ Today. 2008; 28(8): 935–42.
 
10.
Panczyk M, et al. Communication skills attitude scale: a translation and validation study in asample of registered nurses in Poland. BMJ Open, 2019. 9.
 
11.
MUW. The Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw. 2018; Available from: http://komisja-bioetyczna.wum..... pl/content/szczeg%C3%B3%C5%82owe-informacje-oraz-wzorydokument%C3%B3w.
 
12.
Rees C, Sheard C, Davies S. The development of a scale to measure medical students’ attitudes towards communication skills learning: the Communication Skills Attitude Scale (CSAS). Med Educ. 2002; 36(2): 141–147.
 
13.
Koponen J, Pyörälä E, Isotalus P. Comparing three experiential learning methods and their effect on medical students’ attitudes to learning communication skills. Medical Teacher. 2012; 34(3): e198-e207.
 
14.
Molinuevo B, Torrubia R. Validation of the Catalan version of the communication skills attitude scale (CSAS) in a cohort of south European medical and nursing students. Educ Health (Abingdon) 2011; 24(1): 1–13.
 
15.
Power B, Lennie S. Pre-registration dietetic students’ attitudes to learning communication skills. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2012; 25(2): 189–197.
 
16.
Khashab S. Attitudes of Alexandria Medical Students towards Communication Skills Learning. J Egypt Public Health Assoc. 2006; 81(5–6): 355–372.
 
17.
Ihmeideh F, Al-Omari A, Al-Dababneh K, Attitudes toward Communication Skills among Students’-Teachers’ in Jordanian Public Universities. Australian Journal of Teacher Education. 2010; 35(4): 1–11.
 
18.
Cleland J, Foster K, Moffat M. Undergraduate students’ attitudes to communication skills learning differ depending on year of study and gender. Medical Teacher. 2005; 27(3): 246–251.
 
19.
Shankar R, et al. Student attitudes towards communication skills training in a medical college in Western Nepal. Educ Health (Abingdon). 2006; 19(1): 71–84.
 
20.
Harlak H, Dereboy C. Gemalmaz A. Validation of a Turkish translation of the Communication Skills Attitude Scale with Turkish medical students. Educ Health (Abingdon). 2008; 21(1): 1–11.
 
21.
Harlak H, et al. Communication skills training: effects on attitudes toward communication skills and empathic tendency. Education for Health. 2008; 21(2): 1–6.
 
22.
Fazel I. Aghamolaei T. Attitudes toward learning communication skills among medical students of a university in Iran. Acta Medica Iranica. 2011; 49(9): 625–629.
 
23.
Marambe K, Edussuriya D, Dayaratne K, Attitudes of Sri Lankan medical students toward learning communication skills. Education for Health. 2012; 25(3): 165–171.
 
24.
Busch A, et al. Do medical students like communication? Validation of the German CSAS (Communication Skills Attitude Scale). GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung. 2015; 32(1): 1–21.
 
25.
Alotaibi F, Alsaeedi A. Attitudes of medical students toward communication skills learning in Western Saudi Arabia. Saudi Med J. 2016; 37(7): 791–795.
 
26.
Anvik T, et al. Assessing medical students’ attitudes towards learning communication skills–which components of attitudes do we measure? BMC Medical Education. 2007; 7(4): 1–7.
 
27.
Laurence B, et al. Adaptation of the Communication Skills Attitude Scale (CSAS) to dental students. Journal of Dental Education. 2012; 76(12): 1629–1638.
 
28.
Ahn S, Yi Y, Ahn D. Developing a Korean communication skills attitude scale: comparing attitudes between Korea and the West. Med Educ. 2009; 43(3): 246–253.
 
29.
Bandura A, and Walters R. Social learning and personality development. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1963.
 
30.
Wood W, Tanner K, The Role of the Lecturer as Tutor: Doing What Effective Tutors Do in a Large Lecture Class. CBE—Life Sciences Education. 2012; 11(1): 3–9.
 
31.
Nor N, Yusof Z, Shahidan M. University of Malaya dental students’ attitudes towards communication skills learning: implications for dental education. Journal of Dental Education. 2011; 75(12): 1611–1619.
 
32.
Rees C, Sheard C. Evaluating first-year medical students’ attitudes to learning communication skills before and after a communication skills course. Medical Teacher, 2003. 25(3): 302–307.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top