PL EN
LIST DO REDAKCJI
Ergonomia opiekuna osoby niepełnosprawnej
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Zakład Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Anna Brzęk   

Zakład Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(1):73-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Niniejsza praca jest przeglądem dostępnych informacji w zakresie wybranych problemów opieki nad pacjentem niepełnosprawnym. Głównym jej celem jest analiza problemu ergonomii osób zaangażowanych w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na konieczność ustalenia kompetencji nowego na polskim rynku zawodu opiekuna (asystenta) osoby niepełnosprawnej.

Opis stanu wiedzy.:
Niestosowanie podstawowych zasad ergonomii podczas opieki nad pacjentem niepełnosprawnym może powodować wiele problemów zdrowotnych u opiekunów. Problemy te zazwyczaj będą zlokalizowane w obrębie narządu ruchu. Ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe narządu ruchu to jedne z podstawowych powodów zwolnień lekarskich. Z tego powodu edukacja w zakresie ergonomii ma istotny wpływ na aspekt ekonomiczny funkcjonowania ochrony zdrowia. Praca zwraca uwagę na najczęstsze problemy i błędy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Zawiera również krótką analizę uwarunkowań anatomiczno-biomechanicznych tych błędów. Wskazano również na potrzebę używania odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu ciało opiekuna nie jest poddawane przeciążeniom.

Podsumowanie:
Główną wartością pracy jest przedstawienie ergonomicznych sposobów wykonywania czynności związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Zawarte w pracy zdjęcia dodatkowo przejrzyście obrazują sposób opieki. W końcowej części zawarto zwięzły spis zasad ergonomii, których przestrzeganie sprawia, że opiekun może wykonywać swoją pracę w sposób skuteczny i bezpieczny dla jego ciała i dla osoby, którą się opiekuje.


Introduction:
The article presents a review of the available information concerning the selected problems of care for a disabled patient. The primary objective of the study is analysis of the problem of ergonomics among persons engaged in the care of the disabled, and drawing attention to the necessity for determining the competences of a caregiver (care assistant) of the disabled – a new occupation on the Polish market.

Description of the state of knowledge:
The lack of application of basic principles of ergonomics while caring for disabled patients can cause many health problems for caregivers. These problems usually concern the musculoskeletal system. Acute and chronic musculoskeletal pain is one of the main causes of sick leave. For this reason, education in the field of ergonomics has a significant impact on the economic aspect of the functioning of the health service. The study draws attention to the most common problems and mistakes in the care of people with disabilities, and contains also a brief analysis of the anatomical and biomechanical conditioning of these errors. The need for using proper equipment is indicated, in order not to subject the caregiver’s body to unnecessary overloads.

Conclusion:
The main value of the study is presentation of ergonomic methods of performing activities while caring for a disabled person. In addition, the appended photographs clearly illustrate the method of care. The final section of the article contains concise instructions concerning ergonomic principles, the observance of which enables the performance of work by the caregiver in an effective way, which is safe for his/her body and for the person receiving care.

 
REFERENCJE (14)
1.
Boyle M. Advances in functional training. Aptos, On Target Publications, 2010.
 
2.
Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A i wsp. Czynniki decydujące o wyborze studiów i wiedza dotycząca możliwości podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty wśród studentów różnych typów polskich uczelni. Fizjoterapia Polska. 2009; 3(4): 232–244.
 
3.
Hignett S, Carayon P, Buckle P, Catchpole K. State of science: human factors and ergonomics in healthcare. Ergonomics. 2013; 56: 1491–1503.
 
4.
Inoue N, Espinoza Orías AA. Biomechanics of intervertebral disk degeneration. Orthop Clin North Am. 2011 Oct; 42(4): 487–99, VII.
 
5.
Jaromi M, Nemeth A, Kranicz J, Laczko T, Betlehem J. Treatment and ergonomics training of work-related lower back pain and body posture problems for nurses. J Clin Nurs. 2012, 21(11–12): 1776–1784.
 
6.
Juraszek K, Hagner-Derengowska M, Hoffmann M, Kalisz Z, Zukow W: Wpływ pracy zawodowej na występowanie zespołów bólowych kręgosłupa na przykładzie pielęgniarek województwa kujawsko-pomorskiego. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(8): 504–521.
 
7.
Kułagowska E, Kosińska M, Nowak-Kapusta Z. Opieka długoterminowa domowa w Polsce. Med. Środow. 2011; 14, 2, s. 64–69.
 
8.
Kuszewski M, Saulicz E, Gnat R. Potencjalny paradoks: Sztywność mięśni – niezbędna czy niepożądana? Fizjoterapia 2008; 16, 1, s. 92–98.
 
9.
Maciuk M, Krajewska Kulak E, Klimaszewska K. Samoocena występowania zespołów bólowych kręgosłupa u zawodowo czynnych pielęgniarek. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(4): 728–738.
 
10.
McKenzie R, May S. Kręgosłup lędźwiowy. Mechaniczne diagnozowanie i terapia. Wydawnictwo Forum, Poznań 2011.
 
11.
Lee D. Obręcz biodrowa. DB Publishing 2001.
 
12.
Panjabi M. The stabilizing system of the spine. Part 1 J. Spinal Disord. 1992, 5, 4, s. 383–389.
 
13.
Richardson C. Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczego. Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2009.
 
14.
Silfies SP, Bhattacharya A, Biely S, Smith S, Giszter S. Trunk Control during Standing Reach: A Dynamical System Analysis of Movement Strategies in Patients with Mechanical Low Back Pain. Gait Posture. 2009; 29(3): 370–376. doi:10.1016/j.gaitpost.2008.10.053.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top