PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki wpływające na ocenę wyglądu w grupie studentek pielęgniarstwa UJK w Kielcach
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Autor do korespondencji
Agata Horecka-Lewitowicz
Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):287-290
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zaburzenia odżywiania stanowią problem kliniczny, a liczba osób z takim rozpoznaniem wciąż rośnie. Na ocenę własnego wyglądu mają wpływ m. in. informacje z prasy, telewizji czy Internetu, gdzie lansowane są wzorce wyglądu, urody, stylu życia i inne, oraz podawane są sposoby osiągnięcia idealnego wyglądu. Problemem jest, że wzorce te znacznie odbiegają od wyglądu przeciętnej kobiety/dziewczyny, u dużej grupy wywołując poczucie nieatrakcyjności, frustracji oraz potrzebę odchudzania się. Dane z literatury pozwalają stwierdzić, że liczba osób z zaburzeniami odżywiania, jak i zagrożonych zaburzeniami odżywiania wciąż rośnie.

Cel:
Celem pracy było uzyskanie informacji o tym, jak młode kobiety postrzegają swój wygląd, co wpływa na ich ocenę, jakie podejmują działania w celu uzyskania pożądanej sylwetki, skąd czerpią informacje na temat idealnego wyglądu i sposobów jego osiągnięcia.

Materiał i metody:
Badaniem ankietowym objęto 230 studentek UJK Kielce w wieku 19–23 lata. Ankieta była anonimowa i składała się z pytań związanych z samooceną i metodami stosowanymi w celu uzyskania spadku masy ciała.

Wyniki:
81% ankietowanych uznało, że ma zbyt wysoką masę ciała, 97% z tej grupy podejmowało działania mające na celu spadek masy ciała, z tego ok. 1/3 stosowała środki farmakologiczne. U ponad połowy ankietowanych źródłem wiedzy o idealnej sylwetce, sposobach jej osiągnięcia jest Internet, w którego korzystają średnio 2–3 godziny dziennie, głównie portali społecznościowych. Na samoocenę duży wpływ ma także porównywanie własnego wyglądu do wyglądu innych oraz informacje z gazet i telewizji.


Introduction:
Eating disorders are a big clinical problem and the number of people with such a diagnosis constantly increases. Self-evaluation of body image is affected by the press, TV and the Internet, promoting patterns of body image, beauty, life style and others are promoted, and ways to achieve an ideal appearance are reported, and where ‘the bold and the beautiful’ make others want to look better. The problem is that these patterns considerably differ from the appearance of an average woman/girl, and in many of them they evoke the sense of lack of attractiveness, frustration, and the need to slim. Data from the literature allow the presumption that the number of people with eating disorders, and those threatened by these disorders is constantly growing.

Aim:
The objective of the study was obtaining information concerning the way in which young women perceive their body image, what affects their perception, what actions they undertake to obtain the desired silhouette, and where do they obtain information pertaining to the ideal appearance and ways to achieve it.

Material and Methods:
The study covered a group of 230 UJK students aged 19 – 23, and was conducted in the form of an anonymous survey containing items concerning body image and method applied in order to loose body weight.

Results:
As many as 81% of respondents mentioned that they had excessive body weight, 97% of girls in this group undertook actions to become slimmer, and one third of them applied pharmacological agents. For more than a half of the respondents the Internet is the source of knowledge concerning an ideal silhouette and the way to achieve it, where they spend about 2–3 hours daily searching social networking websites. Also, the comparison of own appearance with others and information from newspapers and television exert a great effect on self body image

 
REFERENCJE (15)
1.
Janas-Kozik M, Krupka-Matuszczyk I, Hyrnik J. Psychodynamiczne aspekty psychoterapii grupowej w leczeniu zaburzeń odżywiania się. Materiały z konferencji naukowej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP; 13–14 czerwiec 2003. Wisła.
 
2.
Herpertz-Dalhmann B. Zaburzenia odżywiania się u młodzieży. Psychiatria 2010; 5(16).
 
3.
Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL; 2004.
 
4.
Herpetz Dalhmann B., Salbach-Andrae H. Jadłowstręt psychiczny u młodzieży. Psychiatria 2010; 5(16).
 
5.
Popielarska A, Popielarska M. Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL; 2000.
 
6.
Mikołajczyk E. Objawy towarzyszące zaburzeniom odżywiania się. Terapia. Psychiatria2008; XVI, 1(204).
 
7.
Brytek-Matera A, Rybicka-Klimczyk A. Analiza postaw i zachowań wobec ciała u kobiet z syndromem gotowości anorektycznej. Psychiatria Polska. 2010; XLIV(3).
 
8.
Pilecki M, Józefik B. Związek depresyjności z obrazem siebie u dziewcząt z różnymi typami zaburzeń odżywiania się. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. Volume 9, Nr 1 (09).
 
9.
Potembska E, Pawłowska B. Nasilenie zaburzeń odżywiania u dziewcząt i chłopców zagrożonych uzależnieniem od Internetu. Psychiatria Polska. 2010; XLIV(3).
 
10.
Huas C, Caille A, Godart N. Czynniki predykcyjne zgonu w odległej obserwacji u chorych na jadłowstręt psychiczny o dużym nasileniu objawów. Psychiatria 2012; 2(25).
 
11.
Janas-Kozik M, Stochel M. Przyjaciółki wirtualnej Any- zjawisko proanoreksji w sieci internetowej. Psychiatria Polska. 2010; XLIV(3).
 
12.
Cebella A, Łucka I, Fryze M, Pietraszczyk-Kędziora B. Próba oceny modelu odżywiania się i funkcjonowania społecznego studentów IV roku Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku. Konferencja Naukowa PTP; 13–14 czerwca 2003. Wisła.
 
13.
Pietrzak S, Czerebiej M, Muzalewski P, Backer M, Dąbkowski M. Ocena rozpowszechnienia spektrum zaburzeń odżywiania w populacji studentów kierunków uniwersyteckich. Konferencja naukowa PTP; 13–14 czerwca 2003. Wisła.
 
14.
Pilecki M, Modrzejewska R, Bomba J. Rozpowszechnienie zaburzonego odżywiania się w populacji klas II krakowskich szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2000/2001. Konferencja naukowa PTP; 13–14 czerwca 2003. Wisła.
 
15.
Pilecki M, Józefik B. Czynniki kulturowe oraz cechy obrazu siebie współwystępujące z zaburzeniami odżywiania się. Konferencja naukowa PTP; 13–14 czerwca 2003. Wisła.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top