PL EN
PRACA ORYGINALNA
Studenci uniwersytetu medycznego o funkcjonowaniu mężczyzn i kobiet homoseksualnych w przestrzeni publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
The Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna B. Pilewska-Kozak   

Medical University, Aleje Racławickie 23, 20-904, Lublin, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):291-294
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Homoseksualni mężczyźni i kobiety są często postrzegani jako zagrożenie dla tradycyjnych wartości, szczególnie dla rodziny. Celem pracy jest zbadanie opinii studentów uniwersytetu medycznego na temat funkcjonowania homoseksualnych mężczyzn i kobiet w społeczeństwie oraz tego, czy ma to związek z ich stanowiskiem wobec homoseksualizmu i deklaracją wiary.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 152 studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wykorzystano w nim metodę sondażu diagnostycznego, który przeprowadzono, korzystając z kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji. Przyjęto 5% błąd wnioskowania i związaną z nim istotność na poziomie. p < 0.05.

Wyniki:
119 (78,3%) respondentów zadeklarowało się jako osoby wierzące, a pozostałe 33 osoby (21,7%) określiły się jako niewierzące. Bycie wierzącym znacznie różnicowało deklarowane podejście do homoseksualizmu (p = 0,005). Poglądy na temat czterech wybranych praw socjalnych, które można (lub których nie można) przyznać osobom homoseksualnym, były podzielone. Zmienne przyjęte w tym badaniu istotnie różnicowały wszystkie badane cechy (p < 0,05).

Wnioski:
Większość studentów uniwersytetu medycznego deklaruje obojętne lub negatywne podejście do homoseksualizmu. Sprzeciwiali się legalizacji praw, o które zabiegają homoseksualni mężczyźni i kobiety, w tym prawa do adopcji dzieci i zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Akceptacja niektórych praw socjalnych dla homoseksualnych mężczyzn i kobiet jest znacznie zróżnicowana ze względu na stosunek studentów do homoseksualizmu i ich deklarację wiary.


Introduction and objective:
Homosexual men and women are often perceived as a threat to traditional values, particularly to the family. The aim of this study is to investigate the attitude of medical university students to the functioning of homosexual men and women in society, and whether it is related to their standpoint towards homosexuality and the auto declaration of faith.

Material and methods:
The research comprised 152 students of the Medical University in Lublin, in eastern Poland. The research method was a diagnostic survey using an original questionnaire. The data was analyzed descriptively and statistically. The non sequitur was 5% and the related significance level was p<0.05.

Results:
119 (78.3%) of respondents declared themselves as believers and the remaining 33 (21.7%) described themselves as non-believers. Being a believer significantly differentiated the declared attitude to homosexuality (p=0.005). Views on the four chosen social rights which could (or could not) be granted to homosexual people were divided. The variables assumed in this research significantly differentiated all the examined features (p<0.05).

Conclusions:
The majority of medical university students declared themselves to be indifferent or negative towards homosexuality. They opposed the legalization of rights which homosexual men and women strive for, including the right to adopt children and contract a same-sex marriage. The acceptance of some social rights for homosexual men and women is significantly differentiated by the attitude of students towards homosexuality and their auto declaration of faith.

Tkaczuk-Włach J, Putowski L, Pilewska-Kozak A. B. Attitudes of medical university students towards the functioning of homosexual men and women in public places. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 291–294. doi: 10.26444/monz/120130
 
REFERENCJE (22)
1.
Brodziak A, Kłopotowski T. Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania orientacji seksualnej. Ann Acad Med Siles. 2013; 67(4): 256–267.
 
2.
Talley AE, Bettencourt AB. Evaluations and aggression directed at a gay male target: The role of threat and antigay prejudice. J Appl Soc Psychol. 2008; 38(3): 647–683.
 
3.
Vincent W, Parrott DJ, Peterson JL. Effects of Traditional Gender Role Norms and Religious Fundamentalism on Self-Identified Heterosexual Men’s Attitudes, Anger, and Aggression Toward Gay Men and Lesbians. Psychol Men Masc. 2011; 12(4): 383–400.
 
4.
Górska P, Mikołajczak M. Postawy wobec osób homoseksualnych. Wyd. Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Warszawa 2014.
 
5.
Juster RP, Smith NG, Ouellet É, et al. Sexual orientation and disclosure in relation to psychiatric symptoms, diurnal cortisol, and allostatic load. Psychosom Med. 2013; 75(2): 103–16.
 
6.
Majka-Rostek D. Społeczne funkcjonowanie jednopłciowych związków partnerskich – homoseksualne pary w rodzinie, sąsiedztwie i pracy. [w:] Banaszak E, Czajkowski P. (red.), Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 
7.
Wacławik S. Homoseksualny oznacza chory? Stereotypowe powiązanie homo- i biseksualizmu z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie wybranych filmów. Nowiny Lek. 2011; 80(5): 349–357.
 
8.
Perdzyńska K. Sytuacja osób homoseksualnych w Polsce. Krytyczny przegląd. (w): Krzemiński I. (red.), Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008. Wyd. Instytut Socjologii UW Warszawa, 2008: 13–65.
 
9.
Kowalczyk R., Rodzinka M., Krzystanek M. Zdrowie osób LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2016: 15.
 
10.
Stanisz A. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Wyd. Stat Soft, Polska, Kraków, 2001.
 
11.
Działa B. Społeczny odbiór osób homoseksualnych a edukacyjny potencjał filmu. Ogrody Nauk i Sztuk 2012; 2: 358–373.
 
12.
Komunikat z badań. Stosunek do osób o orientacji homoseksualnej i związków partnerskich. CBOS, Warszawa, 2017.
 
13.
Keleher A. Ran ES. Growing Support for Gay and Lesbian Equality since 1990. J Homosex. 2012; 59(9): 1307–1326.
 
14.
Baunach DM. Decomposing Trends in Attitudes Toward Gay Marriage, 1988–2006. Soc Sci P. 2011; 92(2): 346–63.
 
15.
Van den Akker H, van der Ploeg R, Scheepers P. Disapproval of homosexuality: Comparative research on individual and national determinants of disapproval of homosexuality in 20 European countries. Int J Public Opin Res. 2013; 25: 64–86.
 
16.
Anderson R. Fetner T. Economic Inequality and Intolerance: Attitudes toward Homosexuality in 35 Democracies. Am J Pol Sci. 2008; 52(4): 942–958.
 
17.
Kuptsevych A. The Influence Of Religiosity On The Attitudes Towards Homosexuality Among College Students. Minnesota State University – Makato 2014: 30–34.
 
18.
Olson LR, Cadge W, Harrison JT. Religion and Public Opinion about Same-Sex Marriage. Soc Sci P. 2006; 87(2): 340–360.
 
19.
Štulhofer A, Rimac I. Determinants of homonegativity in Europe. J Sex Res. 2009; 46: 24–32.
 
20.
Whitehead AL, Baker JO. Homosexuality, Religion, and Science: Moral Authority and the Persistence of Negative Attitudes. Sociol Inq. 2012; 82(4): 487–509.
 
21.
Sherkat DE, Powell-Williams M, Maddox G, de Vries KM. Religion, politics, and support for same-sex marriage in the United States, 1988– 2008. Soc Sci Res 2010, 40(1): 167–180.
 
22.
Hans JD, Kersey M, Kimberly C. Self-perceived origins of attitudes toward homosexuality. J Homosex. 2012; 59(1): 4–17.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top