PL EN
PRACA ORYGINALNA
Elektroniczne papierosy oraz nowatorskie wyroby tytoniowe – obecny stan prawny oraz identyfikacja nowych wyzwań dla zdrowia publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
 
3
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Szymański   

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2022;28(1):95-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Obecnie w świecie nauki trwa dyskusja na temat ewentualnej mniejszej szkodliwości papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych w odniesieniu do tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Celem pracy była analiza regulacji prawnych dotyczących wyrobów tytoniowych (papierosów i systemów podgrzewających tytoń) i e-papierosów w Polsce oraz identyfikacja różnic pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi (Unia Europejska, UE, Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization), WHO) regulacjami prawnymi dotyczącymi wspominanych wyrobów.

Materiał i metody:
Analizie poddano zapisy krajowej „ustawy antytytoniowej”, „dyrektywy antytytoniowej” UE oraz zapisy Konwencji WHO FCTC. W każdym z trzech dokumentów analizowano regulacje prawne dotyczące składników, etykietowania, systemu śledzenia oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych. Analizowano również regulacje dotyczące nowatorskich wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

Wyniki:
Nowelizacja krajowych przepisów antynikotynowych wynika z potrzeby dostosowania przepisów krajowych do prawa międzynarodowego. Dostosowywanie przepisów polskich do międzynarodowych, skutecznie ograniczających używanie wyrobów tytoniowych, jest procesem wieloetapowym, wymagającym odpowiedniego czasu, co utrudnia podejmowanie szybkich działań, niezbędnych w obliczu zmieniającej się sytuacji zdrowia publicznego w omawianym zakresie. Krajowe regulacje w zakresie składników, etykietowania, systemu śledzenia sprzedaży wyrobów tytoniowych zostały ukształtowane przez prawo UE.

Wnioski:
Istnieje dalsza potrzeba dostosowania zapisów ustawy antytytoniowej celem zapewnienia środowiska wolnego od dymu tytoniowego i substancji wydzielanych przez e-papierosy i nowatorskie wyroby tytoniowe. Wprowadzenie regulacji wykraczających poza obligatoryjne przepisy UE jest możliwe głównie podczas implementacji dyrektyw do prawa krajowego.


Introduction and objective:
Currently, in the world of science, there is a discussion about the issue of the possible lower harmfulness of electronic cigarettes (e-cigarettes) and novel tobacco products in relation to traditional tobacco products. The aim of the study was analysis of the legal regulations regarding tobacco products in Poland, and identification of the differences between national and international (EU, WHO) legal regulations concerning the above-mentioned products.

Material and methods:
The provisions of the Polish Anti-Tobacco Act, the EU Tobacco Product Directive, and the provisions of the WHO Framework Convention on Tobacco Control were analyzed. Each of these three documents was examined in terms of legal regulations regarding ingredients, labelling, tracking system and sales of tobacco products. Regulations on novel tobacco products and electronic cigarettes were also analysed.

Results:
The amendment of national anti-smoking regulations results from the need for the adjustment of national regulations to international law. Adaptation of international regulations, which effectively limit the use of tobacco products, is a multi-stage process requiring an appropriate time frame, which makes it difficult to undertake quick actions related to the changing public health situation in this area. National regulations concerning ingredients, labelling and tobacco tracking system were implemented from the EU law. Polish anti-tobacco regulations do not considerably exceed the WHO FCTC.

Conclusions:
There is a further urgent need for adaptation of the provisions of the Anti-Tobacco Act in order to ensure a smoke-free environment. The actual introduction of regulations going beyond the mandatory EU regulations is possible mainly during the implementation of the subsequent directives into national law.

Szymański J, Pinkas J, Krzych-Fałta E. Elektroniczne papierosy oraz nowatorskie wyroby tytoniowe – obecny stan prawny oraz identyfikacja nowych wyzwań dla zdrowia publicznego. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(1): 95–99. doi: 10.26444/monz/147383
 
REFERENCJE (20)
1.
World Health Organization. (2021). WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021: addressing new and emerging products. World Health Organization; https://www.who.int/teams/heal....
 
2.
Pinkas J, Szymański J, Poznańsi D, Wierzba W. Smoke-free policy in Poland on the example of the implementation into national law of the European Parliament and Council Directive 2014/40 /EU of 3 April 2014 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the production, presentation and sale of tobacco and related products, and repealing Directive 2001/37/WE, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2016, Vol 23, No 3, 395–398. http://www.aaem.pl/Smoke-free-....
 
3.
Zatoński W, Przewoźniak K, Sulkowska U, West R, Wojtyła A. Tobacco smoking in countries of the European Union. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2012; 19; 2: 181–192; Czapiński J, Panek T, editors. Diagnoza Społeczna 2013; Dziennik Gazeta Prawna, 11 września 2014; Zatoński WA, Sulkowska U, Didkowska J. Kilka uwag o epidemiologii nowotworów w Polsce. Nowotwory Journal of Oncology. 2015; 65; 3: 179–196.
 
4.
Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu, Kantar Public na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Warszawa 2019 r. https://gis.gov.pl/wp-content/....
 
5.
WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO Document WHA56.1. https://apps.who.int/gb/archiv....
 
6.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz U z 2021 r. poz. 276). http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE. (Dz Urz UE L 127 z 29.04.2014. str. 1, z późn. zm.); https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
8.
Konsumpcja nikotyny raport z badań ilościowych dla Biura do Spraw Substancji Chemicznych Edycja IV, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa listopad 2021; https://www.gov.pl/web/chemika....
 
9.
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. (Dz U z 2007 r. Nr 74 poz. 488); http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
10.
Balwicka-Szczyrba M, Balwicki Ł. Zakaz reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów i symboli związanych z tytoniem, Przegląd legislacyjny 2012, nr 4, s. 47 i nast.
 
11.
Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz U z 1999 r. nr 1107); https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
12.
Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz U z 2010 r. nr 81 poz. 529); https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
13.
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz U poz. 1331); https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
14.
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee Of The Regions on the application of directive 2014/40/EU concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products, Brussels, 16.12.2016 Com(2016) 805 Final; https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
15.
Opinion on electronic cigarettes, Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks SCHEER, Kwiecień 2021; https://ec.europa.eu/health/sy....
 
16.
Comprehensive report on research and evidence on novel and emerging tobacco products, in particular heated tobacco products, in response to paragraphs 2(a)–(d) of decision FCTC/COP8(22), Report by the World Health Organization; Conference Of The Parties to the WWHO Framework Convention On Tobacco Control; Ninth session Geneva, Switzerland, 8–13 November 2021; https://untobaccocontrol.org/d....
 
17.
Zhu S, Sun J, Bonnevie E, Cummins S, Gamst A, Yin L, et al. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation. Tobacco Control. 2014; 23(suppl 3): iii3-iii9; https://tobaccocontrol.bmj.com....
 
18.
World Health Organization. (2008). MPOWER: a policy package to reverse the tobacco epidemic. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/hand....
 
19.
Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz U L 152 z 20.06.2003, str. 16); https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
20.
High Court Of Le Mans Room 9 Civil Referral Order Of 15 May 2019. https://cnct.fr/wp-content/upl....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top