6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Zaburzenia zachowania oraz objawy psychotyczne w chorobach wątroby

 
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ 2013;19(2):135–137
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Encefalopatia wątrobowa (HE) jest odwracalnym, neuropsychiatrycznym powikłaniem ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby. Zaawansowanie encefalopatii określa się na podstawie skali West-Haven, która wyróżnia pięć stopni ciężkości (0 do 4). Klinicznie jawna encefalopatia wątrobowa jest poprzedzona minimalnymi zmianami w funkcji mózgu, które mogą być wykryte za pomocą badań neuropsychologicznych lub neurofizjologicznych, niemniej jednak zakłócają codzienne funkcjonowanie chorego. Co ważne, minimalna encefalopatia wątrobowa (MHE) ma negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i może być istotnym czynnikiem wypadków drogowych. Wykrywanie i leczenie MHE może potencjalnie zmniejszyć koszty związane z wypadkami drogowymi. Do najwcześniejszych prognostycznych objawów encefalopatii wątrobowej należą dysfunkcje dobowego rytmu snu i czuwania, tj. bezsenność w nocy i senność w ciągu dnia. Ostatnio zaburzenia snu okazały się być czynnikiem rokowniczym u chorych z zaawansowaną przewlekłą chorobą wątroby. Mimo iż zmiany psychiczne są częste w chorobie Wilsona, ciężkie zaburzenia psychiatryczne występują rzadziej i zwykle towarzyszą im objawy neurologiczne. Istnieje kilka doniesień w literaturze na temat występowania w chorobie Wilsona typowej choroby afektywnej dwubiegunowej (BPAD).

Hepatic encephalopathy (HE) is a reversible, neuropsychiatric complication of acute or chronic liver failure. Advancement of encephalopathy is defined by the West-Haven scale which distinguishes five degrees of severity (0–4). Clinically, overt HE is preceded by minimal alterations of cerebral function, only detectable by neuropsychological or neurophysiological measures, but which, nevertheless, interfere with the patient’s daily living. Importantly, minimal hepatic encephalopathy (MHE) has a profound negative impact on the ability to drive a car and may be a significant factor behind motor vehicle accidents. Detection and treatment of MHE has the potential to reduce costs associated with motor vehicle accidents. The earliest prognostic signs of hepatic encephalopathy include circadian dysfunction of the sleep and wakefulness rhythm, such as insomnia at night and drowsiness during the day. Sleep disturbances have recently been shown to be an important prognostic factor in patients with advanced chronic liver disease. Although mental changes are frequent in Wilson’s disease, severe psychiatric disorders occur uncommonly and usually accompany the neurological symptoms. There are few reports in the literature of Wilson’s disease patients with typical bipolar affective disorder (BPAD). Key words: hepatic encephalopathy, sleep disorders, Wilson’s disease
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543