PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Optymizm a zdrowie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Potempa
Oddział Psychiatryczny, Krasińskiego 43, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):130-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
W artykule omówiono najbardziej rozpowszechnione koncepcje optymizmu oraz współczesne definicje zdrowia. Różnorodność podejść oraz niesłabnące zainteresowanie problematyką optymizmu pokazują, że pomimo wielu lat badań nadal trudno zdefiniować optymizm. Jednak bez względu na przyjętą definicję czy zastosowane narzędzie, większość badań dotyczących optymizmu doprowadziła do tych samych wniosków. Celem pracy jest wyjaśnienie związku optymizmu ze zdrowiem.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Optymizm wpływa na wiele dziedzin życia, jednak najważniejszą z nich jest zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Jako jeden z zasobów osobistych sprzyja skutecznemu radzeniu sobie ze stresem. Optymiści częściej stosują metody profilaktyczne oraz biorą leki w przypadku choroby. Przeżywają więcej pozytywnych emocji oraz doświadczają więcej pozytywnych wydarzeń. Częściej starają się o wsparcie innych osób w trudnej sytuacji. Optymizm sprzyja także otwartości na zmiany, a więc wzmacnia umiejętności adaptacyjne. Ponadto wzmacnia układ odpornościowy i wpływa na subiektywną ocenę zdrowia.

Podsumowanie:
Liczne badania wykazały pozytywny wpływ optymizmu na dobrostan psychofizyczny. Być może wprowadzanie treningów ukierunkowanych na wzmacnianie optymistycznego sposobu myślenia przyczyniłoby się do zwiększenia efektywności profilaktyki zdrowotnej


Introduction and objective of the study:
This article describes the most common concepts of optimism and contemporary definitions of health. The diversity of approaches and ongoing interest in the scope of problems concerning optimism indicate that despite many years of research it is still difficult to define optimism. However, regardless of the adopted definition and applied tool, most of the studies relating to optimism have led to the same conclusions. The aim of the presented study is to explain the relationship between optimism and health. Key words: optimism, health, pro-health properties

Brief description the state of knowledge:
Optimism influences many areas of our lives, but the most important of them is physical and mental. As one of the personal resources it favours an effective coping with stress. Optimists more often take preventive measures and take medicines when ill. They experience more positive emotions and events. They also more often seek support from others in a difficult situation. Moreover, optimism is also conducive to the openness to changes, and therefore reinforces adaptation skills. In addition, it strengthens the immune system and exerts an effect on self-reported health.

Summary:
Many studies confirmed the beneficial effect of optimism on physical and mental wellbeing. Perhaps the introduction of training aimed at strengthening an optimistic way of thinking could contribute to an increase in the effectiveness of health prophylaxis.

 
REFERENCJE (29)
1.
Tatarkiewicz W. O szczęściu. Warszawa: PWN; 1979.
 
2.
Czapiński J. Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej (o naturze optymizmu). Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; 1985.
 
3.
Czapiński J. Wartościowanie – efekt negatywności (o naturze realizmu). Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; 1988.
 
4.
Carver C.S., Scheier M.F., Segerstrom S.C. Optimism. Clin Psychol Rev. 2010; 30(7): 879–889.
 
5.
Weinstein N.D. Unrealistic optimism abort future life events. J Pers Soc Psychol. 1980; 39(5): 806–820.
 
6.
Gasparski P. Wpływ doświadczeń na poziom nierealistycznego optymizmu w ocenie zagrożeń. Stud Psychol. 2002; 40(2): 41–60.
 
7.
Abramson L.Y., Seligman M.E., Teasdale J.D. Learned helplessness in humans: critique and reformulation. J Abnorm Psychol. 1978; 87(1): 49–74.
 
8.
Seligman M.E.P. Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań; 1993.
 
9.
Stach R. Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2006.
 
10.
Sharot T., Riccardi A.M., Raio C.M., Phelps E.A. Neural mechanisms mediating optimism bias. Nature 2007; 450: 102–105.
 
11.
Dolińska-Zygmunt G. Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu. W: Dolińska-Zygmunt G, (red.). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 2001: 11–19.
 
12.
Dolińska-Zygmunt G. Behawioralne wyznaczniki zdrowia – zachowania zdrowotne. W: Dolińska-Zygmunt G, (red.). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 2001:33–68.
 
13.
Heszen-Niejodek I. Psychologia zdrowia jako dziedzina badań i zastosowań praktycznych. W: Heszen-Niejodek I, Sęk H, (red.). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1997: 21–39.
 
14.
Heszen I. Zmienność wymiarów zdrowia na przestrzeni życia człowieka. W: Kubacka-Jasiecka D, Ostrowski TM, (red.). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2005: 21–36.
 
15.
Sęk H. Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia. W: Ratajczak Z, Heszen-Niejodek I, (red.). Promocja zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 1997: 34–55.
 
16.
Herzlich C. Health and illness: A social psychological analysis. London: Academic Press; 1973.
 
17.
Poprawa R. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: Dolińska- -Zygmunt G, (red.). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: 2001:103–141.
 
18.
Kowalski M. Optymizm-pesymizm oraz styl życia u przyszłych nauczycieli. W: Andrzejak Z, Kacprzak L, Pająk K, (red.). Polski system edukacji po reformie 1999 roku: stan, perspektywy, zagrożenia. Tom 2. Poznań – Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa; 2005.
 
19.
Scheier MF, Carver CS. On the power of positive thinking: the benefits of being optimistic. Curr Direct Psychol Science. 1993; 2(1): 26–30.
 
20.
Mellibruda L. Syndrom bezradności i zdrowie. Remedium 1997; 10: 21–23.
 
21.
Peterson C, Seligman MEP. Causal explanations as a risk factor for depression: theory and evidence. Psychol Rev. 1984; 91(3): 347–374.
 
22.
Carver CS, Scheier MF, Weintraub JK. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. J Pers Soc Psychol. 1989; 56(2): 267–283.
 
23.
Grote N, Bledsoe SE. Predicting Postpartum Depressive Symptoms in New Mothers: The Role of Optimism and Stress Frequency during Pregnancy. Health Soc Work. 2007; 32(2): 107–118.
 
24.
Brissette I, Scheier MF, Carver CS. The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. J Pers Soc Psychol. 2002; 82(1): 102–111.
 
25.
Chang EC. Optimism-pessimism and stress appraisal: Testing a cognitive nteractive model of psychological adjustment in adults. Cognitive Therapy and Research 2002; 26(5): 675–690.
 
26.
Kivimäki M, Vahtera J, Elovainio M, Helenius H, Singh-Manoux A, Pentti J. Optimism and pessimism as predictors of change in health after death or onset of severe illness in family. Health Psychol. 2005; 24(4): 413–421.
 
27.
Taylor SE, Kemeny ME, Reed GM, Bower JE, Gruenewald TL. Psychological resources, positive illusions, and health. Am Psychol. 2000; 99–109.
 
28.
Baker SR. Dispositional optimism and health status, symptoms and behaviours: Assessing idiothetic relationships using a prospective daily diary approach. Psychol Health. 2007; 22(4): 431–455.
 
29.
Czapiński J. Psychologia szczęścia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych/ Polskie Towarzystwo Psychologiczne; 1994.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top