PRACA POGLĄDOWA
ZABURZENIA ODDAWANIA MOCZU U DZIECI Z ZAKAŻENIEM UKŁADU MOCZOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
z Kliniki Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik Kliniki : prof. dr hab.med. M. M. Z a j ą c z k o w s k a
 
Med Og. 2008;14(3)
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono częstość i rodzaj zaburzeń oddawania moczu u dzieci z zakażeniem układu moczowego, ze zwróceniem uwagi na diagnostyczne znaczenie dobrze zebranego wywiadu.
 
REFERENCJE (20):
1. A b r a m s P . , C a r d o z o L . , F a l l M. , G r i f f i t s D . , R o s i e r P . , U l m s t e n U . , v a n K e r r e b r o e c k P . , V i c t o r A . , We i n A : The standardisadion of terminology of lower urinary tract function, Report from the standardization sub-committee of the international continence society. Am J of Obs and Gynec. 2002, 187 (1), 116-126.
2. A p o z n a ń s k i W. , C h r z a n R . , P a t k o w s k i D . , S i e k a n o w i c z P .: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakaŜeniami układu moczowego. Pol. Merkuriusz Lek 2002 Apr;12(70):279-281.
3. A u s t i n P F . , MD , R i t c h e y M L . , MD .: Zaburzenia oddawania moczu. Pediatria. po Dyplomie. Czerwiec 2001, 5/3, 23-31.
4. C h i o z z a M. L .: Dysfunctional voiding. Pediatr. Med. Chir. 2002 Mar-Apr, 24(2), 137- 140.
5. G i d i a n D .: Trudności w interpretacji badań urodynamicznych u pacjentów z zakaŜeniem dróg moczowych. Wiad. Urodyn. 2000, 4, 12-13.
6. G r a b o w s k a A . , C z u p r y n i a k - S ł a w i ń s k a , A n d r z e j e w s k a M .: Badanie urodynamiczne – istotny element diagnostyczny w ocenie czynności dolnych dróg moczowych w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci. Przegląd pediatryczny, 2002, 32, 4, 280-284.
7. H o w e A C . , Wa l k e r C E .: Behavioral management of toilet training, enuresis, and encopresis. Pediatr. Clin. North Am. 1992,39,413-432.
8. J o h n s o n C . E .: Postępy w leczeniu i rozpoznawaniu zakaŜeń układu moczowego u dzieci. Pediatr. po Dyplomie. 2000, 4/3, 68 – 81.
9. L a w l e s s M R . M D , M c E l d e r r y D H . MD .: Moczenie nocne ; współczesne poglądy. Pediatr. po Dyplomie, sierpień 2002,6,4, 35-43.
10. M a i z e l s M. , G a n d h i K . , K e a t i n g B . , R o s e n b a u m D .: Diagnosis and treatment for children who cannot control urination. Curr. Probl. Pediatr. 1993, 23, 402-450.
11. O ' R e g a n S . , Y a z b e c k S . , S c h i c k E .: Constipation, bladder instability, urinary tract infection syndrome. Clin. Nephrol., 1985 Mar., 23 Issue 3, 152-154.
12. P a r u s z k i e w i c z G .: Diagnostyka urodynamiczna u dzieci z nawracającymi zakaŜeniami układu moczowego. Wiadomości. Urodynamiczne. 2000,3,10-12.
13. P a r u s z k i e w i c z G .: Rola wywiadu chorobowego w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu u dzieci. Wiadomości Urodynamiczne . 2001,5, 13-15. (P1-).
14. P i e c h u t a L . , Z a j ą c z k o w s k a M .: Mechanizm nawrotów zakaŜeń układu moczowego u dzieci z zaburzeniami czynności dolnego odcinka dróg moczowych. Lek. Wojsk., Supl. II, 1999,108-116.
15. R o b s o n W. L . , L e u n g A . K . , B l o o m D . A .: Daytime wetting in childhood. Clin Pediatr (Phila), 1996 Feb.,35 Issue 2, 91-98.
16. R u s h t o n H G .: Wetting and functional voiding disorders. Urol. Clin. North Am. 1999,22,121-128.
17. S c h m i t t B . D .: Moczenie nocne. Pediatrics in Review (Wyd. Polskie)1998, 4, 2/2, 4-13.
18. S i e n i a w s k a M. , Wy s z y ń s k a T . (red): Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty, 2003.
19. Ś l u s a r c z y k M .: Wskazania do badań urodynamicznych u dzieci. Wiadomości Urodynamiczne. Warszawa 2001, 5, 9-12.
20. Z a j ą c z k o w s k a M . , Z i n k i e w i c z Z . , D u d a B . , K o ł a c z A . , S z a j n e r - Mi l a r t I .: Zaburzenia anatomiczne i czynnościowe dróg moczowych u dzieci z zakażeniem układu moczowego. Pol. Merk. Lek., 2001,XII, 67,291-293.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543