6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów z Wrocławia

Rafał Ilow 1,  
 
1
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
MONZ 2012;18(4):442–447
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób sercowo-naczyniowych może zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania tych chorób w przyszłości. Cel pracy: Ocena częstości występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w wybranej grupie studentów z Wrocławia. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 955 studentów (710 kobiet i 245 mężczyzn) Akademii Medycznej we Wrocławiu. Badanie prowadzono w latach 1998-2003. Wyniki: Wartość BMI≥25 kg/m[sup]2[/sup] stwierdzono u 5,9% kobiet i 25,3% mężczyzn, a nadciśnienie tętnicze (NT) u 6,9% studentek i 27,8% studentów. Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) ≥190 mg/dl miało 17,8% kobiet i 23% mężczyzn. Odsetek energii z nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie ≥8% stwierdzono u 91,8% kobiet i 95,5% mężczyzn. Niską zawartość błonnika w diecie stwierdzono u 51,5% studentek i 23,7% studentów, natomiast wysoką zawartość cholesterolu pokarmowego odpowiednio u 38,9% i 78,8% badanych. Niską aktywność fizyczną deklarowało 55,1% kobiet i 42,9% mężczyzn, a palenie papierosów odpowiednio 13,2% i 24,9% osób. W grupach osób z NT, w porównaniu z grupami bez NT, stwierdzono wyższe średnie wartości BMI. Osoby ze stężeniem TC ≥190 mg/dl miały wyższe średnie rozkurczowe ciśnienie krwi oraz wyższą procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie w porównaniu z osobami z prawidłowym stężeniem TC. W grupie mężczyzn ze stężeniem TC ≥190 mg/dl stwierdzono wyższą średnią wartość BMI w porównaniu z mężczyznami z prawidłowym stężeniem TC. W dietach mężczyzn z nieprawidłowym stężeniem TC zaobserwowano niższą średnią zawartość błonnika niż w dietach mężczyzn z prawidłowym stężeniem TC. Wnioski: Stwierdzone w niniejszej pracy znaczne rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów, głównie mężczyzn, może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia u nich schorzeń układu krążenia w przyszłości.

Introduction: Early detection and prevention of risk factors for cardiovascular disease (CVD) can reduce the probability of occurrence of these diseases in the future. Objective: Assessment of the prevalence of risk factors for CVD among a selected group of university students in Wroclaw. Material and methods: The study group consisted of 955 students (710 females and 245 males) at the Medical University in Wroclaw. The study was conducted between 1998-2003. Results: BMI≥25 kg/m[sup]2[/sup] was observed in 5.9% of females and 25.3% of males, while hypertension was noted in 6.9% of females and 27.8% of males. Total cholesterol level (TC) ≥190 mg/dl was observed in 17.8% of females and 23% of males. Percentage of energy from saturated fatty acids in diets ≥8% was found in 91.8% of females and 95.5% of males. A low intake of dietary fibre was observed in 51.5% of females and in 23.7% of males, while a high intake of dietary cholesterol was seen among 38.9% and 78.8%, respectively. Low physical activity was declared by 55.1% of females and 42.9% of males, while smoking by 13.2% and 24.9%, respectively. Higher average BMI values were observed among students with hypertension, compared to those without hypertension. Students with a TC level of ≥190 mg/dl had, on average, higher diastolic blood pressure and higher average body fat percentage, compared to those with normal TC level. Among males with a TC level of ≥190 mg/dl, a higher average BMI was observed, compared to males with normal TC level. In the diets of males with a high TC level, lower fibre content was noted than in the diets of males with normal TC level. Conclusions: Prevalence of risk factors for CVD among students, especially males, observed in this study, may increase the probability of occurrence CVD among them in the future. Key words: risk factors, cardiovascular diseases, university students, hypertension, obesity, inadequate diet
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543