6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Środowiskowe zagrożenia biologiczne dla kobiet ciężarnych – występowanie i profilaktyka

Iwona Bojar 1,  
 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Krajowe Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
2
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
MONZ 2011;17(1):52–56
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes i Borrelia burgdorferi należą do istotnych środowiskowych zagrożeń biologicznych dla kobiet ciężarnych i ich dzieci. Toksoplazmoza jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń pasożytniczych człowieka. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, iż zakażenie T. gondii obejmuje około 1/3 ludności świata. Zakażenie T. gondii jest rozpowszechnione na całym świecie wśród ludzi i zwierząt (szczury, psy, koty, bydło, owce, kury, świnie). W populacji ludzkiej częstość zakażenia waha się zależnie od klimatu, sposobu odżywiania oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych od 5 do 90%. Listerioza jest chorobą wywołaną zakażeniem przez wszechobecną Gram-dodatnią pałeczkę Listeria monocytogenes (wywołu- jącą hemolizę), chorobotwórczą dla wielu gatunków zwierząt. Najczęściej objawowa listerioza występuje u płodów (rozsiana niemowlęca postać listeriozy), u noworodków i u pacjentów z obniżoną odpornością. Borelioza występuje na całym świecie. Do infekcji dochodzi w wyniku ukąszenia przez kleszcza z rodzaju Ixodes, zakażonego patogennymi krętkami. W artykule przedstawiono epidemiologię powyższych zakażeń w tym przede wszystkim źródła infekcji oraz potencjalne ne- gatywne skutki infekcji dla kobiet ciężarnych, płodów i dzieci. Omówiono również właściwe zachowania sanitarno-higieniczne umożliwiające zapobieganie tym zakażeniom. We wszystkich przedstawionych infekcjach najbardziej skuteczna jest bowiem profilaktyka, polegająca na niedopuszczeniu do wystąpienia zakażenia.

Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes and Borrelia burgdorferi are among important environmental biological hazards for pregnant women and their babies. Toxoplasmosis is one of the most prevalent parasitic infection in humans. The data by the World Health Organization indicate that T. gondii infection concerns approximately 1/3 of the world population. Infection with T. gondii is prevalent worldwide, among humans and animals (rats, dogs, cats, cattle, sheep, hens, swine). In the human population, the frequency of infection ranges from 5-90%, according to the climate, mode of nutrition, and sanitary-epidemiological conditions. Listeriosis is a disease caused by infection with omnipresent Gram-negative rod Listeria monocytogenes (causing hemolysis), pathogenic for many animal species. Most often, symptomatic listerioris occurs in foetuses (disseminated neonatal form of liste- riosis), in infants and patients with decreased immunity. Borreliosis occurs worldwide. Infection is due to being bitten by a tick of the Ixodes species, infected with pathogenic spiro- chetes. The article presents the epidemiology of the above-mentioned infections, including primarily the sources of infection and the potential negative effects of infection among pregnant women, feotuses and babies. Adequate sanitary-hygienic behaviours are discussed allowing the prevention of these infections, because in all the infections discussed prophylaxis is the most efficient, aimed at prevention of the occurrence of infection.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543