6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Psychologia w medycynie. Część 1 – deficyty poznawcze u osób po udarze mózgu

 
1
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli
2
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli; Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Zielonogórski
MONZ 2012;18(4):340–343
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Współcześnie coraz częściej przyczyną utraty sprawności fizycznej, poznawczej oraz trudności emocjonalnych u osób powyżej 55 roku życia staje się udar mózgu. Trudności neuropsychologiczne, doświadczane przez pacjentów znacznie pogarszają jakość życia, czasem nawet pomimo braku widocznych deficytów ruchowych. Cel pracy: Rozpowszechnienie wiedzy na temat istoty poudarowych deficytów poznawczych wśród lekarzy pierwszego kontaktu. Skrócony opis stanu wiedzy: Neuropsychologia to dziedzina nauki, która wciąż dynamicznie się rozwija, jednak w wielu środowiskach nadal panuje przekonanie o wyższości rehabilitacji ruchowo-czuciowej nad rehabilitacją funkcji poznawczych. Podsumowanie: Obecność deficytów poznawczych u osób po przebytym udarze mózgu może nie tylko znacznie utrudniać proces powrotu do zdrowia, ale w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiać. Czasami trudności neuropsychologiczne występują również pomimo braku widocznych deficytów ruchowo -czuciowych. W przypadku doświadczania tego rodzaju zaburzeń pacjenci i ich rodziny często nie są świadomi możliwości uzyskania pomocy. Z tego względu rozpowszechnianie wiedzy na temat istoty funkcji poznawczych wśród lekarzy pierwszego kontaktu pozwoli dotrzeć do pacjentów, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w diagnozie oraz rehabilitacji neuropsychologicznej, pomimo tego że się do niej kwalifikują.

Introduction: In contemporary times, increasingly more frequently cerebral stroke is the cause of physical, cognitive and emotional impairments among population aged over 55. Neuropsychological deficits experienced by patients after a stroke considerably hinder their daily functioning, sometimes even in spite of the absence of motor deficits. Patients whose quality of life is dramatically reduced due to the perceived emotional and cognitive deficits, are often not aware that their condition can also be improved, and consequently they do not receive assistance. Objective: The objective of the study was dissemination of knowledge concerning the nature of cognitive impairments in patients after a stroke, among primary care physicians. Brief description of the state of knowledge: Neuropsychology is a branch of science that is still dynamically developing, although many medical circles are still convinced about the superiority of senso-motor rehabilitation over rehabilitation of cognitive functions. Summary: The presence of cognitive deficits in patients after a stroke may not only considerably inhibit the recovery process, but in some cases even make it impossible. On the other hand, cognitive impairments sometimes occur despite the absence of physical deficits. Patients experiencing this type of disorder, as well as their families, are often unaware of the possibility of obtaining assistance. Therefore, the dissemination of knowledge about the nature of cognitive function among primary care physicians will reach out to patients who have not had the opportunity to participate in the diagnosis and neuropsychological rehabilitation, despite the fact that they are eligible. Key words: stroke, cognitive impairment, neuropsychology
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543