PRACA ORYGINALNA
Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurologii w SPP ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy
2
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Krajewska-Kułak   

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Curie Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):295–302
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie:
Obecnie z depresją walczy około 450 milionów ludzi na całym świecie.

Cel pracy:
Ocena percepcji depresji przez nauczycieli i pielęgniarki.

Materiał i metody:
Badaniem objęto po 100 pielęgniarek i 100 nauczycieli. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy złożony z 38 pytań.

Wyniki:
Zdaniem 93,5% ogółu badanych, na depresję można zachorować w każdym wieku, według 83% zachorowalność wzrasta, 77% uznało, że jest to poważna choroba, 78% stwierdziło, iż depresja jest wyleczalna, 61,5% było zdania, iż zawód może oddziaływać na zachorowalność na depresję, 58,5% wskazało, że to choroba wstydliwa. Za grupy najbardziej narażone na depresję uznano osoby związane z edukacją (59,3%) i pracowników ochrony zdrowia (52%). 76,8% badanych zadeklarowało pozytywny stosunek do chorego na depresję. W opinii 77% badanych depresji towarzyszą nowotwory. O tym, że istnieją specjalne skale służące do pomiaru poziomu depresji wiedziało 51% osób. 73% oceniło swój poziom wiedzy jako średni. 83,5% badanych uważało, że wiedza na temat depresji jest przydatna Wiedzę na temat depresji czerpali głównie z mediów (66,5%) i Internetu (60,5%). Swoją wiedzę chciałoby poszerzyć 61% badanych, ale tylko 21,5% badanych sprecyzowało zakres powyższego. 87% w roli edukatora z zakresu depresji widziało psychologa.


Introduction:
Currently, about 450 million people worldwide suffer from depression.

Objective:
The objective of the study was assessment of the perception of depression by teachers and nurses.

Material and Methods:
The study included 100 nurses and 100 teachers, conducted using a questionnaire designed by the author, which consisted of 38 items.

Results:
According to 93.5% of the total number of respondents, depression may be contracted at any age, 83% of them mentioned that morbidity increases, 77% – that this is a serious disease, 78% – depression is curable, 61.5% – profession may exert an effect on morbidity due to depression, 58.5% – this is an embarrassing disease. The population groups most vulnerable to depression were considered those related with education (59.3%) and health care staff (52%). 76.8% of respondents declared a positive attitude towards patients with depression. In the opinions of 77% of respondents, depression is accompanied by cancer; 51 respondents were aware that there are special scales for the measurement of depression; 73% evaluated their level of knowledge as mediocre; and 83.5% considered their knowledge concerning depression as useful. The respondents obtained their knowledge concerning depression mainly from the media (66.5%) and the Internet (60.5%); 61% of respondents reported that they would like to expand their knowledge; however, only 21.5% of them specified the scope of this knowledge. 87% of respondents saw a psychologist in the role of an educator in the area of depression.

 
REFERENCJE (29)
1.
Pużyński S. Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wyd. Lekar¬skie PZWL; 2009: 19–58.
 
2.
Sprawka K, Wysokiński A, Orzechowska A, Talarowska-Bogusz M, Typel D, Gruszczyński W. Zaburzenia depresyjne i lękowe w okresie klimakterium. Psychiatria 2008; 5(3): 99–104.
 
3.
Święcicki Ł. Depresje – definicja, klasyfikacja, przyczyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2002; 2(3): 151–160.
 
4.
WHO: Prevention and Promotion in Mental Health. Genewa: Mental Health: Evidence and Research Department of Mental Health and Substance Dependence World Health Organization; 2001: 1–46.
 
5.
Grygorczuk A. Związek zaburzeń depresyjnych nawracających z płcią psychologiczną i sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Psychiatria 2008; 5(1): 13–22.
 
6.
Hallstrom C, McClure N. Depresja. Odpowiedzi na pytania. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2007: 2–92.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny: Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2011 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS; 2012: 66–73.
 
8.
Kubik B, Kołpa M, Schlegel-Zawadzka M. Wiedza i świadomość miesz¬kańców małego miasta w zakresie profilaktyki depresji. Pielęg XXI wieku. 2011; 2: 23–26.
 
9.
Kliszcz J, Nowicka-Saure K, Trzeciak B, Sadowska A. Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i z pracy za¬wodowej. Med Pr. 2004; 55(6): 461–468.
 
10.
http://depresjatoslowo.blogspo... (dostęp: 2014.05.04).
 
11.
Link-Dratkowska E. Depresja dzieci i młodzieży — podejście poznaw¬czo-behawioralne. Teoria i terapia. Psychiatria 2011; 8: 84–90.
 
12.
Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Van Damme-Ostapowicz K, Klimaszewska K, Kondzior D, Kowalewska B, Rozwadowska E. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego. Probl Pielęg. 2011; 19(3): 307–314.
 
13.
Wawros K, Mroczkowska R. Analiza stresu związanego z wykonywa¬niem obowiązków zawodowych przez pielęgniarki anestezjologiczne na podstawie ich subiektywnej oceny. Pielęgniarstwo Specjalistyczne 2014; 1(4): 164–171.
 
14.
Łuczak A, Żołnierczyk-Zreda D. Praca a stres. Bezpieczeństwo Pracy 2002; 10: 2–5.
 
15.
Bugajska J, Żołnierczyk-Zreda D, Jędryka-Góral A. Rola psychospołecz¬nych czynników pracy w powstawaniu zaburzeń mięśniowo-szkieleto¬wych u pracowników. Med Pr. 2011; 62(6): 653–658.
 
16.
Widerszal-Bazyl M. Stres w pracy a zdrowie, czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu wymagania-kontrola-wsparcie. Warszawa: CIOP-PIB; 2003.
 
17.
Widerszal-Bazyl M. Pojęcie ryzyka społecznego w pracy. Bezpieczeństwo Pracy 2009; 6: 6–8.
 
18.
Skorupska-Król A, Szabla A, Bodys-Cupak I. Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęg XXI w. 2014; 1(46): 23–26.
 
19.
Wasilewski D, Wojnar M, Chatizow J. Depresja a ból: ogólnopolskie badanie epidemiologiczne. Psychiatria Polska 2010; 44(3): 435–445.
 
20.
Dudek D, Zięba A. Depresja – problem aktualny cały rok. Świat Medycyny i Farmacji 2008; 3: 33–35.
 
21.
Święcicki Ł. Depresja. Zwykła choroba? Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010: 1–14.
 
22.
Wciórka B, Wciórka J. Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie. Komunikat z badań CBOS. Warszawa; 2005: 1–21.
 
23.
Gawlik O, Nowak J. Zaburzenia rytmów biologicznych w depresji – poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych. Postępy psychiatrii i Neurologii 2006; 15(3): 171–178.
 
24.
Leszczyńska T, Pisulewski PM. Wpływ wybranych składników żyw¬ności na aktywność psychofizyczną człowieka. Żywność Nauka Technologia Jakość. 2004; 1(38): 12–24.
 
25.
Michalska-Leśniewicz M, Gruszczyński W. Czynniki psychologiczne w depresji. Psychiatria 2010; 7(3): 95–103.
 
26.
Borge L, Martinsen EW, Hoffart RA, Larsen S. Quality of life and mental health among nurses attending courses of the prevention of pro-fessional burnout. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003; 123: 1847–1848.
 
27.
Krawczyk K, Rybakowski J. Zastosowanie kwasów tłuszczowych ome¬ga-3 w leczeniu depresji. Farmakoter Psychiat Neurol. 2007; 2: 101–107.
 
28.
Opinia publiczna o chorobach psychicznych, Raport badania typu Omnibus, CBOS, 2007, 9, 1–5. http://lekarze.slask.pl/dok/op... (dostęp: 2014.11.07).
 
29.
Wypadki przy pracy. GUS 2008. Warszawa: GUS; 2009: 1–148 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... (do¬stęp: 2014.11.07).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543