6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy

 
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(4):302–307
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Cukrzyca to poważna choroba prowadząca do groźnych powikłań wielu układów i narządów, powikłań związanych głównie z hiperglikemią. Utrzymujące się złe wyrównanie w cukrzycy skutkuje wystąpieniem ostrych powikłań, a trwająca dłużej cukrzyca, zwłaszcza leczona mało intensywnie, powoduje uszkodzenia narządów z powodu zmian zwyrodnieniowych w małych i w średnich naczyniach oraz w dużych tętnicach. Cel pracy: Celem pracy było poznanie, na jakim poziomie kształtuje się wiedza pacjentów chorujących na cukrzycę o powikłaniach tej choroby. Materiał i metoda: Materiałem wykorzystanym do badań były ankiety dotyczące ostrych i przewlekłych powikłań, które mogą wystąpić w przebiegu cukrzycy, wypełnione przez 140 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, którzy leczyli się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w 2011 roku. Materiał badawczy poddano analizie i opracowano za pomocą metod statystyki opisowej. Wyniki: Wiedza większości ankietowanych o powikłaniach cukrzycy była niedostateczna. Większość badanych nie potrafiła wskazać wszystkich ostrych powikłań mogących wystąpić w cukrzycy. Respondenci, pytani o przewlekłe powikłania, najczęściej wskazywali chorobę oczu, chorobę nerek oraz zespół stopy cukrzycowej, część badanych nie wiedziała, że cukrzyca może prowadzić do licznych powikłań. Połowa badanych nie potrafiła wskazać rodzajów stopy cukrzycowej, jedynie 1/3 badanych znała prawidłową odpowiedź. Najczęstsze przewlekłe powikłania cukrzycy, takie jak neuropatia, retinopatia i nefropatia, wśród respondentów nie były znane i w większości zostały wyjaśnione nieprawidłowo. Wnioski: Pomimo długiego okresu trwania choroby u pacjentów z badanej grupy nie zadowala ich wiedza o powikłaniach cukrzycy – zarówno ostrych, jak i przewlekłych.

Introduction: Diabetes is a serious illness leading to dangerous complications of many systems and organs that are mainly related to hyperglycaemia. An incorrect sugar level results in acute complications. Long-lasting diabetes, especially if not cured intensively, results in organ damage because of degenerative changes in the small and medium-sized vessels, and in large arteries. Objective: To evaluate the level of knowledge of patients with diabetes about the complications connected with this disease. Materials and methods: Material used for the study was a questionnaire concerning the acute and chronic complications that may occur during diabetes, completed by 140 patients diagnosed with diabetes and treated at Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin in 2011. The research material was analyzed and elaborated using descriptive statistics methods. Results: Knowledge of respondents about complications of diabetes was insufficient. Most respondents could not identify all the acute complications that may occur during diabetes. Respondents asked about chronic complications indicated mostly eye disease, kidney disease and diabetic foot syndrome. However, some respondents did not know that diabetes can lead to numerous complications. Half of the respondents could not identify the types of diabetic foot, only 1/3 of respondents knew the correct answer. The most common chronic complications of diabetes, such as neuropathy, retinopathy and nephropathy, were not known among the respondents, and mostly had not been explained properly. Conclusion: In spite of long illness duration among the patients in the study group, knowledge about diabetes complications, both acute and chronic, is not gratifying. Key words: diabetes, diabetes complications, hyperglycaemia
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543