6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena ryzyka zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet

Maria Pyć 2,  
 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Zakład Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
3
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
4
Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
5
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
MONZ 2012;18(4):398–401
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Zaburzenia statyki narządu rodnego są powszechnym schorzeniem występującym u kobiet. Celem badań była ocena ryzyka wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet. Materiał i metoda: Badaniami objęto 120 kobiet zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, opracowanego dla potrzeb niniejszej pracy. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Przyjęto 5% ryzyko błędu wnioskowania, p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Wyniki: Biorąc pod uwagę czynniki sprzyjające wystąpieniu zaburzeń statyki narządu rodnego wśród badanych kobiet, stwierdzono, że 27,50% kobiet znajdowało się w grupie niskiego ryzyka zagrożenia zaburzeniami statyki, 49,17% było w grupie średniego zagrożenia, natomiast 23,33% w grupie wysokiego ryzyka. Badania własne wykazały istotnie statystyczną zależność (p<0,05) pomiędzy ryzykiem wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego w grupie badanych kobiet a miejscem zamieszkania, wykształceniem i czasem ostatniej wizyty u lekarza ginekologa. Wnioski. W grupie kobiet zamieszkujących na wsi oraz legitymujących się wykształceniem podstawowym lub zawodowym istnieje większe ryzyko wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego aniżeli wśród badanych zamieszkujących w mieście i posiadających wykształcenie wyższe. Wszelkie działania zmierzające do zmiany świadomości kobiet, odnośnie do potrzeby regularnego odbywania wizyt kontrolnych u lekarza ginekologa, mogą przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania, zmniejszenia nasilenia lub częstości występowania zaburzeń statyki narządu rodnego. W odniesieniu do kobiet zamieszkujących na wsi oraz posiadających wykształcenie podstawowe lub zawodowe istnieje potrzeba podjęcia działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji na temat czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543