PRACA POGLĄDOWA
Jersinioza – nowe wyzwanie współczesnej medycyny
 
Więcej
Ukryj
1
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra i Zakład Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
MONZ 2012;18(3):257–260
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[i]Yersinia enterocolitica[/i] jest stosunkowo niedawno poznanym patogenem. Pierwsze szczepy wyizolowano w latach 60. XX wieku (dla porównania bakterie [i]Salmonella spp[/i]. wykryto już w latach 80. XIX wieku), natomiast 20 lat później dowiedziono jej zdolności chorobotwórczych. Nazwa Yersinia pochodzi od nazwiska odkrywcy patogenu, bakteriologa Aleksandra Yersina. Należy do Gram ujemnych ziarniniako-przecinkowców. Wyróżnia się 6 biotypów oraz 57 serotypów. Najczęściej spotykanym serotypem jest serotyp O:3. Celem pracy było zwrócenie uwagi lekarzy, a szczególnie lekarzy rodzinnych, na występowanie zakażenia [i]Yersinia enterocolitica[/i] w populacji polskiej. Przeanalizowano 40 pozycji bibliograficznych. Okres inkubacji zakażenia waha się od 1 do 11 dni. Objawy choroby, takie jak bóle brzucha, wymioty czy biegunki, są mało swoiste i mogą imitować zatrucie pokarmowe wywołane [i]E. coli[/i], nietolerancję laktozy lub zapalenie wyrostka robaczkowego. Diagnostyka obejmuje wykonanie posiewu, badanie serologiczne oraz badanie endoskopowe z pobraniem wycinków. Badanie endoskopowe pozwoli na jednoznaczne odróżnienie jersiniozy od choroby Leśniowskiego-Crohna. Typowym dla nieswoistego zapalenia jelit jest zajęcie całej grubości ściany przewodu pokarmowego, podczas gdy przy infekcji Yersinia enterocolitica zmiany umiejscowione są wyłącznie w błonie śluzowej. W leczeniu infekcji stosuje się antybiotykoterapię dobraną do przebiegu klinicznego infekcji.

[i]Yersinia enterocolitica[/i] is a common bacterial species which has been relatively recently recognized. The first strains of this bacterium were isolated in the 60s of the 20th century (in comparison, [i]Salmonella spp.[/i] was detected as long ago as the 80s of the 19th century) although its pathogenicity was discovered 20 years later. The name for the genus Yersinia was derived from the French bacteriologist [i]Alexander[/i] Yersin. This pathogen is a gram-negative coccobacillus-shaped germ. 6 biotypes and 57 serotypes have been identified. The most common type is a serotype O:3. The aim of the study was to attract the attention of physicians, especially family practitioners, to the occurrence of Yersinia enterocolitica infections among the Polish population. A review of 40 literature reports was performed. The incubation time varies from 1-11 days. The symptoms of the disease are non-specific and include nausea, abdominal pain or diarrhoea, which may be mistaken for the symptoms of [i]E. coli[/i] infection, lactose intolerance, or inflammation of the vermiform appendix. The signs suggesting appendicitis are very common among adolescents. The diagnostic methods for detecting the bacterium include a bacterial culture on a CIN agar, serological tests, or endoscopy, with the taking of specimens for histopathological tests. Endoscopic examination allows an unequivocal differentiation between yersiniosis and Crohn›s disease. Non-specific enteritis affects the total thickness of the gastrointestinal tract wall, whereas in [i]Yersinia enterocolitica[/i] infection the lesions are located exclusively in the mucous membrane. The infection is treated by application of antibiotic therapy adjusted to the clinical course of infection. Key words: Yersinia infections, Yersinia enterocolitca, sepsis
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543