6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Jakość życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 
1
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2
Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
3
Absolwent Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
MONZ 2015;21(4):352–356
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wstęp.[/b] Choroba Leśniowskiego-Crohna, z uwagi na swój charakter i specyfikę, obejmuje wiele płaszczyzn życia młodzieży, determinując jego jakość w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Samopoczucie i dobre funkcjonowanie fizyczne i społeczne młodego pacjenta, a zatem jego jakość życia, wpływa na skuteczną kontrolę przebiegu choroby. [b]Cel pracy.[/b] Ocena jakości życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna. [b]Materiał i metody. [/b]W badaniu uczestniczyło 61pacjentów obojga płci, w wieku 13–18 lat, z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna, hospitalizowanych z powodu wykonania kontrolnych badań diagnostycznych, zaostrzeń choroby lub podania leku biologicznego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz ankiety WHOQOL – BREF, drabinę Cantrila i autorski kwestionariusz ankiety. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności Chi 2 , testu t dla prób zależnych i niezależnych, korelacji rho Spearmana oraz testu zgodności Chi 2 . Za poziom istotności przyjęto p< 0,05. [b]Wyniki.[/b] Pacjenci, pomimo występowania u nich dolegliwości związanych z chorobą i wpływu choroby na ich życie, oceniają swoją jakość życia jako zadowalającą ich. Również znaczny odsetek pacjentów deklaruje zadowolenie ze swojego stanu zdrowia. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy wiekiem badanych a jakością życia, w szczególności w dziedzinie relacje społeczne – wsparcie społeczne, dziedzinie fizycznej oraz środowiska. Młodzież wysoko oceniła swoją jakość życia w ocenie bieżącej, jak i przewidywanej. [b]Wnioski. [/b]Młodzież wykazuje zadowolenie ze swojego codziennego funkcjonowania pod względem biopsychospołecznym, co może być związane z rozumieniem swojej choroby oraz otrzymywanym wsparciem. Kluczowa w podnoszeniu jakości życia młodych pacjentów z L-C jest szeroko zakrojona edukacja dotycząca schorzenia i radzenia sobie z nią oraz umiejętne udzielanie wsparcia w chorobie.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543