PRACA ORYGINALNA
Choroba zawodowa a niezdolność do pracy. Zasady orzekania
 
Więcej
Ukryj
1
Śląska Izba Lekarska, Katowice
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):160–165
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Choroba zawodowa jest ściśle związana z warunkami wykonywania konkretnej pracy. Nie zawsze jednak powoduje niezdolność do zatrudnienia, konieczność zaprzestania aktywności zawodowej oraz otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Niespójność systemu zabezpieczenia społecznego, brak możliwości uzyskania przekwalifikowania zawodowego, niechęć do samoprzekwalifikowania powodują, że rozpoznanie choroby skutkuje składaniem wniosku o świadczenia rentowe.

Cel pracy:
Celem pracy było wykazanie, jak zmiana podejścia z orzekania czysto biologicznego do orzekania biologiczno- -zawodowo-ekonomicznego wpłynęła, po reformie systemu ubezpieczeń w 1997 r., na liczbę orzeczeń o niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej w latach 1999–2009 na terenie kraju.

Materiał i metody:
W pracy zastosowano metodę analizy porównawczej danych statystycznych z Departamentu Statystyki ZUS z lat 1999–2009. Przedstawiono również wybrane ekspertyzy przeprowadzone przez IMP w Łodzi w latach 1999–2009, wydane w postępowaniu odwoławczym.

Wyniki:
Analiza materiału dowodzi, że zmiana oceny zdolności do pracy, jaka dokonała się z reformą systemu ubezpieczeniowego w 1997 r., spowodowała spadek liczby orzeczeń o niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej


Introduction:
Occupational disease is closely related to the conditions of performing a specific job. However, this does not always result in inability to work, the necessity to discontinue occupational activity, and receipt of social insurance benefits. Due to inconsistencies in the social security system and lack of opportunities for vocational retraining, diagnosis of the disease results in applying for disability benefits.

Aim of the study:
The aim of this study was to demonstrate how, after the reform of the systerm of insurances in 1997, the change from making decisions from the purely biological aspect to a biological – occupational – economic approach, affected the number of decisions made concerning incapacity for work due to occupational diseases in 1999–2009 in Poland.

Material and Methods:
The method of comparative analysis was used of statistical data from the Department of Statistics at the Insurance Agency for the years 1999–2009. In addition, expertise was presented conducted by the Institute of Occupational Medicine in Lodz in the years 1999–2009, issued on appeal.

Results:
Analysis of the material shows that the change in the assessment of capacity for work that took place with the insurance system reform in 1997 resulted in a decline in the number of decisions made of incapacity for work due to occupational disease.

 
REFERENCJE (16)
1.
Marek K. Choroby zawodowe. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2001.
 
2.
Pawłucka H. Prawne aspekty ustalania niezdolności do pracy dla celów rentowych. Orzecznictwo lekarskie.2004; 1: 23–35.
 
3.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 676 – Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.
 
4.
Dz.U. 1929 nr 5 poz. 50 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Rolnictwa z dnia 17.grudnia 1928 w sprawie wykonania niektórych postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.
 
5.
Dz. U. 2002 nr 199 poz.1673 – Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.).
 
6.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1115 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2002 r.).
 
7.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r.).
 
8.
http://www.imp.lodz.pl/home_pl... work_dissises1/dane_o_zapadalnosci/ (dostęp: 2011.09.10).
 
9.
http://www.zus.pl/default.asp?... (dostęp: 2011.09.10).
 
10.
Naczelny Lekarz Zakładu. Zeszyty szkoleniowe orzecznictwa lekarskiego. 2007; zeszyt 9 str. 50 Kazuistyka – Ekspertyzy orzeczniczo-lekarskie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
 
11.
Naczelny Lekarz Zakładu. Zeszyty szkoleniowe orzecznictwa lekarskiego. 2006; zeszyt 5 str. 20 Kazuistyka – Ekspertyzy orzeczniczo-lekarskie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
 
12.
Naczelny Lekarz Zakładu. Vademecum Lekarza Orzecznika 1999 zeszyt 7 str. 31 Kazuistyka – Ekspertyzy orzeczniczo-lekarskie Instytutu Medycyny Pracy.
 
13.
Naczelny Lekarz ZUS. Vademecum lekarza orzecznika. 1999 zeszyt 5 str. 26 Kazuistyka – Ekspertyzy orzeczniczo-lekarskie Instytutu Medycyny Pracy.
 
14.
Naczelny Lekarz Zakładu. Zeszyty szkoleniowe orzecznictwa lekarskiego. 2005 zeszyt 2 str19 Kazuistyka – Ekspertyzy orzeczniczo- lekarskie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
 
15.
http://www.pip.gov.pl/html/pl/... (dostęp: 18.06.2014).
 
16.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych D. U. Nr 105 poz 869.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543