PRACA ORYGINALNA
Analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grażyna Iwanowicz-Palus   

Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):270–276
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Wprowadzenie Okres ciąży, porodu i połogu to wyjątkowy czas w życiu kobiety, który wymaga zapewnienia jej holistycznej, kompleksowej opieki i wsparcia.

Cel pracy:
Celem pracy jest analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia 2014 roku wśród 150 położnic – pacjentek lubelskich szpitali. Zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety obejmujący pytania dotyczące ogólnej jakości opieki okołoporodowej świadczonej przez lekarza i położną oraz charakterystyki badanych kobiet.

Wyniki:
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy oceną poziomu satysfakcji położnic ze świadczonej opieki okołoporodowej a ich wykształceniem, miejscem zamieszkania, stanem cywilnym, posiadaną liczbą dzieci, aktywnością zawodową, samooceną/oceną dotyczącą prawidłowego przebiegu: ciąży, porodu i przeżyć związanych z porodem, rodzajem porodu i czasem przebywania na oddziale położniczym (p < 0,05).


Introduction:
Pregnancy, childbirth and the postpartum period is a special time in a woman›s life, during which she needs to ensure holistic, comprehensive care and support.

Objective:
The aim of the study is to analyze the determinants of maternal assessment of satisfaction with provided prenatal care

Material and Methods:
The study was conducted from March to April 2014 among 150 parturient women – from Lublin hospitals. A questionnaire technique was used in the study. The original questionnaire included questions concerning the overall quality of perinatal care provided by a doctor and midwife, and the characteristics of the women were used as the research tool.

Results:
Statistical analysis showed a significant relationship between the assessment of satisfaction of women after delivery with the provided perinatal care and education, place of residence, marital status, the number of children, professional activity, self-evaluation / assessment concerning the proper course of pregnancy, delivery and experiences related to it, type of birth and residence time on a maternity ward (p <0.05).

 
REFERENCJE (16)
1.
Jarczak A, Kosoń K. Jakość opieki perinatalnej w Polsce w ocenie kobiet rodzących w latach 1990–2013. Perinatol Neonatol Ginekol. 2013; 6 (3): 161–167.
 
2.
Kraśnianin E, Semczuk M, Skręt A, Semczuk A. Satysfakcja z opieki okołoporodowej pacjentek rodzących w Polsce/Rzeszów i w Republice Federalnej Niemiec/Gross-Gerau. Ginekol Pol. 2013; 84: 17–2013.
 
3.
Dowbór-Dzwonka A, Cegła B, Filanowicz M, Szynkiewicz E. Satysfakcja pacjenta jako miernik jakości usług medycznych – rozważania teore¬tyczne i analiza skali The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS). W: Krajewska-Kułak E, Szczepański M, Łukaszuk C, Lewko J (red.). Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Tom II. Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia, Białystok; 2007: p. 35–41.
 
4.
Stanisławska J, Talarska D, Drozd E, Michalak M, Filipiak K, Gutysz-Wojnicka A, et al. Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej w oddziale zabiegowym i niezabiegowym za pomocą The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale. Prz Lek. 2011; 68 (3): 157–160.
 
5.
Raduj J, Indulska A, Anczewska M, Lechowicz W, Pałyska M, Prot K. Jakość usług medycznych w opinii pacjentów wybranych oddziałów psychiatrycznych. Post Psychiatr Neurol. 2005; 14 (4): 293–298.
 
6.
Juszczak K. Czynniki wpływające na zadowolenie pacjenta z opieki pielęgniarskiej w świetle badań. Pielęg Chir Angiol. 2013; 4: 115–117.
 
7.
Gaweł G, Twarduś K, Kin-Dąbrowska J, Pyć L. Jakość opieki pielęgniar¬skiej na oddziale kardiologicznym. Probl Piel. 2008; 16 (4): 339–342.
 
8.
Wasilewski TP. Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych. Pielęg Chir Angiol. 2008; 3: 81–86.
 
9.
Steć A, Wołyniak M, Wdowiak L. Satysfakcja pacjentów z usług świad¬czonych przez wybrane niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88 (3): 272–276.
 
10.
Wyrzykowska M. Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów. Pielęg Chir Angiol. 2007; 1: 3–10.
 
11.
Grochnas E, Wieder-Huszla S, Jurczak A, Stanisławska M, Janic E, Szych Z. Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniar-skiej. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90 (2): 236–239.
 
12.
Krakowska D. Analiza uwarunkowań opieki okołoporodowej w Pol¬sce. Prawo do opieki zdrowotnej, prawo do wsparcia ze strony osoby najbliższej i poszanowania intymności kobiety rodzącej. Warszawa, Fundacja Rodzić po Ludzku, 2006.
 
13.
Stadnicka G, Górska B, Iwanowicz-Palus G. Satysfakcja z opieki i po¬czucie bezpieczeństwa pacjentek podczas porodu i połogu. Probl Piel. 2013; 21 (3): 360–366.
 
14.
Kalinowski P, Bojakowska U. Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów po operacji usunięcia zaćmy w prywatnej klinice okulistycznej. Probl Piel. 2013; 21 (2): 173–178.
 
15.
Małecka B, Marcinkowski JT. Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształ¬tującym współczesny rynek usług medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88 (1): 17–19.
 
16.
Szpringer M, Chmielewski J, Kosecka J, Sobczyk B, Komendacka O. Po¬ziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21 (2): 132–137. doi: 10.5604/20834543.1152908.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543