PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Organizacja opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej determinantą zdrowia rodziny i społeczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus   

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):313-318
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wprowadzenie: Rozpatrywanie medycznych aspektów zdrowia kobiet i ich dzieci, wraz z prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi uwarunkowaniami, przedstawianymi z punktu widzenia różnych dyscyplin, pozwala na szerokie i wszechstronne podejście do zdrowia rodziny i społeczeństwa. Zmiany wynikające z reorganizacji ochrony zdrowia w Polsce w ostatnich latach spowodowały rozdrobnienie i niestabilność instytucji świadczących opiekę zdrowotną kobiecie i rodzinie.

Cel pracy:
Celem pracy jest próba wykazania wpływu właściwej organizacji opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych na zdrowie rodziny i społeczeństwa.

Opis stanu wiedzy:
Opieka przedkoncepcyjna, opieka podczas ciąży, podobnie jak opieka w czasie porodu i w pierwszych tygodniach życia po porodzie, ma kluczowe znaczenie dla optymalnego rozwoju dziecka i wywiera wpływ na całe jego dorosłe życie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świadomości – zarówno społecznej, indywidualnej, jak i politycznej, co do czynników wpływających na sytuację zdrowotną kobiet i zdrowie dzieci, a tym samym zdrowie społeczeństwa, w tym zwłaszcza odpowiedzialności poszczególnych jednostek, grup społecznych oraz różnych instytucji i decydentów.

Podsumowanie:
Ocena jakości i efektywności wykonywania zadań na rzecz zdrowia matki i dziecka przez jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, zarówno na poziomie podstawowym, wojewódzkim, jak i ogólnokrajowym, powinny być wprowadzone do powszechnej praktyki. Najkorzystniejsze, z punktu widzenia medycznego, jak i ekonomicznego, powinno być wdrożenie działań prewencyjnych, mających na celu nie tylko profilaktykę patologii położniczych oraz chorób kobiecych, ale optymalizację działań prozdrowotnych w szerokim zakresie.


Introduction:
Introduction: Consideration of medical aspects of health of women and their children, with legal, economic, social and political conditioning, presented from the aspect of various disciplines, allows a wide and comprehensive approach to the health of a family and society. Changes caused by the reorganization of health care in Poland in recent years has resulted in the fragmentation and instability of institutions providing health care for a woman and the family.

Objective:
The objective of the study is an attempt to confirm the effect of adequate organization of preconception and perinatal care and legal regulations in this area and the effect on the health of family and society.

Description of the state of knowledge:
Preconception and perinatal care in pregnancy, as well as during delivery and first weeks of life after birth, is of crucial importance for the optimum development of a child, and exerts an effect on the entire adult life. In recent years, an increase has been observed in awareness – both social, individual and political – concerning the factors affecting the health situation of women and the health of children, and in consequence, the health of society, especially the responsibility of individuals, social groups, and various institutions and decision makers.

Summing up:
Evaluation of the quality and effectiveness of the performance of tasks on behalf of mother and child by health care organization facilities should be implemented into common practice on the basic, regional, and all-Polish levels. The most beneficial, from the medical as well as economic aspect, should be the implementation of preventive actions, which would be aimed not only at prevention of obstetric pathologies and women’s diseases, but also at optimizing health promoting actions on a wide scale.

 
REFERENCJE (34)
1.
Alexander J, Levy V, Roch S. Opieka przedporodowa. Warszawa: PZWL; 1995.
 
2.
Chazan B. Opieka przedkoncepcyjna. Medipress Ginekol Położn. 1998; 4 (3): 10–15.
 
3.
Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy, bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/ EWG). Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 348/1; 28.11.1992: 110–117.
 
4.
Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące opieki okołoporodowej i prowadzenia porodu. Ginekologia Polska 2009; 7 (80): 548–557.
 
5.
Iwanowicz-Palus G, Krysa J. Zdrowie reprodukcyjne W: Stadnicka G (red.). Opieka przedkoncepcyjna. Warszawa: PZWL 2010; 13–31.
 
6.
Wróblewska W. Wybrane aspekty zdrowia reprodukcyjnego w Polsce. Studia Demograficzne 2002: 1(141): 11–40.
 
7.
Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Plan działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006–2010. SEC (2006) 275. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 1.3.2006.
 
8.
Jaszkul I, Kandeffer W. Główne zagrożenia w opiece perinatalnej oraz działania profilaktyczne – na terenie woj. lubuskiego. Prob Hig Epidemiol. 2007; 1(88): 96–99.
 
9.
Troszyński M. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w latach 1999–2008 w Polsce. Med Wieku Rozwoj. 2010; 2(14): 129–137.
 
10.
UNFPA State of Word population 2004. THE Cairo Consensus AT ten: Population, Reproductive Health and the Global Effort to End Poverty Raport UNFPA: Sytuacja Ludności Świata 2004. Konsensus kairski – ocena po dziesięciu latach: ludność, zdrowie reprodukcyjne i globalne działania na rzecz zwalczania ubóstwa. 15 września 2004 rok, Press Release, United Nations Information Centre, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.
 
11.
Definition of the Midwife, International Confederation of Midwifes Council meeting, 19th July, 2005, Brisbane, Australia.
 
12.
Ebrahim SH, Lo Seen–Tsing S, Zhuo J. Models of preconception care implementation in selected countries. Matern Child Health J. 2006; 10: 37–42.
 
13.
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Zdrowie reprodukcyjne kobiet. Office of Women in Development, Global Bureau, United States Agency for International Development (USAID). 2010.
 
14.
Raport UNFPA: Sytuacja Ludności Świata 2005. Obietnica równości: równość płci, zdrowie reprodukcyjne i Milenijne Cele Rozwoju. Press Release, United Nations Information Centre, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.
 
15.
Platforma Działania – dokument końcowy IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, Pekin 1995.
 
16.
Głowacka M, Jarosz MJ, Włoszczak-Szubzda A, Dzierżek J. Zmiany demograficzne w Polsce. W: Jarosz MJ, Włoszczak-Szubzda A, Kowalski W. (red.) Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa polska i brytyjska. Lublin:, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji; 2011; 87–99.
 
17.
Brundage SC. Preconception health care. Prim Care. 2002; 12(65): 2507–2514.
 
18.
Machura M, Sipiński A, Sioma-Markowska U, Gołąbek A, Selwet M. Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej. Ann Acad Med Siles. 2006; 1: 77–82.
 
19.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483).
 
20.
Niemiec T (red. nauk.). Raport: Zdrowie kobiet w wieku reprodukcyjnym 15–49 lat. Warszawa, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju; Warszawa 2007.
 
21.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.). The Universal Declaration of human Rights ONZ 217 A (III) 10 December 1948.
 
22.
Barash JH, Weinstein LC. Preconception and prenatal care. Prim Care. 2002; 3(29): 519–542.
 
23.
Lu MC. Recommendations for preconception care. Am Fam Physician. 2007; 76(3): 397–400.
 
24.
Heesch PNCM, Werden S, Kotey S, Steegers EAP. Dutch community midwives’ views on preconception care. Midwifery 2006; 22: 120–124.
 
25.
Eros E, Hajos A, Kovacs R, Supak D. Current practice of positive family planning service in the National Institute of Child Health in the last six years. Orv Hetil. 2012; 153(42): 1667–1673.
 
26.
Chazan B. Opieka zdrowotna przedkoncepcyjna. Med Wieku Rozwoj. 2001; 5(4): 121–125.
 
27.
Kitamura K, Fetters MD, Ban N. Preconception care by family physicians and general practitioners in Japan. BMC Fam Pract. 2005; 6: 31–39.
 
28.
Harelick L, Viola D, Tahara D. Preconception health of low socioeconomic status women: assessing knowledge and behaviors. Womens Health Issues. 2011; 21(4): 272–276.
 
29.
Denny CH, Floyd RL, Green PP, Hayes DK. Racial and ethnic disparities in preconception risk factors and preconception care. J Womens Health. 2012; 21(7): 720–729.
 
30.
van Asselt KM, de Jong-Potjer L, Beentjes M, Wiersma T, Goudswaard AN.Summary of the NHG Standard “Preconception care”. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012; 155(35): A4680.
 
31.
Berghella V, Buchanan E, Pereira L, Baxter JK. Preconception care. Obstet Gynecol Surv. 2010; 65(2): 119–131.
 
32.
Simbar M, Nahidi F, Dolatian M, Akbarzadeh A. Assessment of quality of prenatal care in Shahid Beheshti Medical Science University centers. Int J Health Care Qual Assur. 2012; 25(3): 166–176.
 
33.
Włoszczak-Szubzda A, Jarosz MJ. Problemy komunikowania się personelu medycznego z pacjentami. (Problems of communication of medical staff with patients.). Med Ogól. 2008; 14(3): 225–234.
 
34.
WHO, FIGO, ICM Bezpieczne macierzyństwo – pakiet matka – dziecko: wdrażanie zasad bezpiecznego macierzyństwa w państwach członkowskich. WHO/FHE/MSM/94.11. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia; 1994.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top