PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of determinants of assessment of satisfaction with provided prenatal care in women after delivery
 
More details
Hide details
1
Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Corresponding author
Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus   

Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):270-276
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Pregnancy, childbirth and the postpartum period is a special time in a woman›s life, during which she needs to ensure holistic, comprehensive care and support.

Objective:
The aim of the study is to analyze the determinants of maternal assessment of satisfaction with provided prenatal care

Material and Methods:
The study was conducted from March to April 2014 among 150 parturient women – from Lublin hospitals. A questionnaire technique was used in the study. The original questionnaire included questions concerning the overall quality of perinatal care provided by a doctor and midwife, and the characteristics of the women were used as the research tool.

Results:
Statistical analysis showed a significant relationship between the assessment of satisfaction of women after delivery with the provided perinatal care and education, place of residence, marital status, the number of children, professional activity, self-evaluation / assessment concerning the proper course of pregnancy, delivery and experiences related to it, type of birth and residence time on a maternity ward (p <0.05).

Conclusions:
Higher-educated women who had one child, lived in the city, married, active professionals who had given birth naturally, positively assess pregnancy, delivery, and experiences related with it. Moreover, patients who stayed longer in a maternity ward assessed perinatal care in higher and better terms. Perinatal care provided by a doctor and midwife was assessed positively in the opinion of women after delivery. However, systematic evaluation of care is necessary to fulfill women’s expectations and development of professional care.

 
REFERENCES (16)
1.
Jarczak A, Kosoń K. Jakość opieki perinatalnej w Polsce w ocenie kobiet rodzących w latach 1990–2013. Perinatol Neonatol Ginekol. 2013; 6 (3): 161–167.
 
2.
Kraśnianin E, Semczuk M, Skręt A, Semczuk A. Satysfakcja z opieki okołoporodowej pacjentek rodzących w Polsce/Rzeszów i w Republice Federalnej Niemiec/Gross-Gerau. Ginekol Pol. 2013; 84: 17–2013.
 
3.
Dowbór-Dzwonka A, Cegła B, Filanowicz M, Szynkiewicz E. Satysfakcja pacjenta jako miernik jakości usług medycznych – rozważania teore¬tyczne i analiza skali The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS). W: Krajewska-Kułak E, Szczepański M, Łukaszuk C, Lewko J (red.). Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Tom II. Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia, Białystok; 2007: p. 35–41.
 
4.
Stanisławska J, Talarska D, Drozd E, Michalak M, Filipiak K, Gutysz-Wojnicka A, et al. Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej w oddziale zabiegowym i niezabiegowym za pomocą The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale. Prz Lek. 2011; 68 (3): 157–160.
 
5.
Raduj J, Indulska A, Anczewska M, Lechowicz W, Pałyska M, Prot K. Jakość usług medycznych w opinii pacjentów wybranych oddziałów psychiatrycznych. Post Psychiatr Neurol. 2005; 14 (4): 293–298.
 
6.
Juszczak K. Czynniki wpływające na zadowolenie pacjenta z opieki pielęgniarskiej w świetle badań. Pielęg Chir Angiol. 2013; 4: 115–117.
 
7.
Gaweł G, Twarduś K, Kin-Dąbrowska J, Pyć L. Jakość opieki pielęgniar¬skiej na oddziale kardiologicznym. Probl Piel. 2008; 16 (4): 339–342.
 
8.
Wasilewski TP. Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych. Pielęg Chir Angiol. 2008; 3: 81–86.
 
9.
Steć A, Wołyniak M, Wdowiak L. Satysfakcja pacjentów z usług świad¬czonych przez wybrane niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88 (3): 272–276.
 
10.
Wyrzykowska M. Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów. Pielęg Chir Angiol. 2007; 1: 3–10.
 
11.
Grochnas E, Wieder-Huszla S, Jurczak A, Stanisławska M, Janic E, Szych Z. Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniar-skiej. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90 (2): 236–239.
 
12.
Krakowska D. Analiza uwarunkowań opieki okołoporodowej w Pol¬sce. Prawo do opieki zdrowotnej, prawo do wsparcia ze strony osoby najbliższej i poszanowania intymności kobiety rodzącej. Warszawa, Fundacja Rodzić po Ludzku, 2006.
 
13.
Stadnicka G, Górska B, Iwanowicz-Palus G. Satysfakcja z opieki i po¬czucie bezpieczeństwa pacjentek podczas porodu i połogu. Probl Piel. 2013; 21 (3): 360–366.
 
14.
Kalinowski P, Bojakowska U. Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów po operacji usunięcia zaćmy w prywatnej klinice okulistycznej. Probl Piel. 2013; 21 (2): 173–178.
 
15.
Małecka B, Marcinkowski JT. Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształ¬tującym współczesny rynek usług medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88 (1): 17–19.
 
16.
Szpringer M, Chmielewski J, Kosecka J, Sobczyk B, Komendacka O. Po¬ziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21 (2): 132–137. doi: 10.5604/20834543.1152908.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top