PRACA ORYGINALNA
Aktywność fizyczna a łagodne zaburzenia poznawcze
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli
2
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
3
Oddział Neurologii Pododdział Udarowy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Kot-Bryćko   

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(2):129–133
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie:
Łagodne zaburzenia poznawcze (Mild Cognitive Impairment – MCI) to niejednorodny zespół kliniczny charakteryzujący osoby znajdujące się w wysokiej grupie ryzyka rozwoju zespołu otępiennego. Oznacza większe niż przeciętne osłabienie funkcji poznawczych związane z wiekiem, charakterystyczne dla stanu pomiędzy normą a otępieniem. Obraz kliniczny jest zróżnicowany w zależności od tego, która z domen poznawczych jest zaburzona w największym stopniu. Łagodne zaburzenia poznawcze mogą być skutkiem zmian zwyrodnieniowych lub naczyniowych, jak również zaburzeń psychicznych, urazów, chorób metabolicznych i in. W zależności od etilogii, w perspektywie czasu objawy mogą mieć charakter postępujący, stabilny, a nawet odwracalny. Ze względu na brak jednoznacznych dowodów na skuteczność leczenia farmakologicznego coraz większy nacisk kładzie się na wdrażanie metod pozafarmakologicznych. W szczególności istotne jest poszukiwanie metod, które potencjalnie działałyby jako czynnik ochronny przed pojawieniem się objawów otępienia. Do najbardziej efektywnych zalicza się trening funkcji poznawczych oraz podejmowanie aktywności fizycznej.

Cel pracy:
Niniejsza praca prezentuje podsumowanie dotychczasowych badań na temat zależności pomiędzy wysiłkiem fizycznym a łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, w oparciu o bazę PubMed 2005–2017.

Podsumowanie:
Badania w znaczącej większości potwierdzają zależność pomiędzy aktywnością fizyczną a sprawnością czynności poznawczych w przypadku MCI, jednak ze względu na ograniczenia metodologiczne uzyskane wyniki są często niespójne oraz nieprecyzyjne.


Introduction:
Mild Cognitive Impairment (MCI) is a heterogeneous clinical syndrome characterizing persons in a group at a high risk of development of dementia. This means age-related weakening of cognitive functions higher than the average, typical of the state between normal and dementia. The clinical image varies according to which cognitive domain is impaired to the greatest degree. Mild cognitive impairment may be the result of degenerative or vascular changes, as well as psychological disorders, injuries, metabolic diseases, etc. According to etiology, in the time perspective, the symptoms may be of a progressing, stable or even reversible character. Due to the lack of unequivocal evidence for the effectiveness of pharmacological treatment, an increasingly greater emphasis is placed on the implementation of non-pharmacological methods. It is especially important to seek a method which would potentially act as a protective factor against the occurrence of dementia symptoms. The most effective is the training of cognitive functions and undertaking physical activity.

Objective:
The presented study is a summary of to-date studies concerning the relationship between physical activity and mild cognitive impairment, based on the database PubMed 2005–2017.

Conclusions:
The majority of the studies confirm the relationship between physical activity and the efficiency of cognitive functions in MCI; however, due to methodological limitations, the results obtained are frequently incoherent and imprecise.

 
REFERENCJE (37)
1.
Barber SE, Clegg AP, Young JP. Is there a role for physical activity in preventing cognitive decline in people with mild cognitive impairment? Age and Ageing 2012; 41: 5–8.
 
2.
Barczak A. Łagodne zaburzenia poznawcze. Medycyna po dyplomie – zeszyt edukacyjny. Barcikowska M (red.); kwiecień nr 2 (41), 2012.
 
3.
Petersen RC, Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych. Medycyna po dyplomie. Vol 20/ nr 11/ listopad 2011; tłum. prof. Łukasz Święcicki.
 
4.
Gallaway PJ, Miyake H, Buchowski MS, Shimada M, Yoshitake Y, Kim AS, Hongu N. Brain Sci. 2017 Feb 20; 7(2).
 
5.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; tom I, wydanie 2008.
 
6.
Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment. Clinical characterization and outcome. Arch Neurol. 1999, 56, 303–308.
 
7.
Petersen RC, Stevens JC, Ganguli M, Tangalos EG, Cummings JL, DeKosky ST. Practice parameter: Early detection of dementia: Mild cognitive impairment (an evidence based review). Neurology. 2001, 56 (9): 1133–114.
 
8.
Kivipelto M, Helkala EL, Hanninen T, Laakso MP, Hallikainen M, Alhainen K, Soininen H, Tuomilehto J, Nissinen A. Midlife vascular risk factors and late-life mild cognitive impairment. A population-based study. Neurology. 2001, 56(12): 1683–1689.
 
9.
Langa KM, Levine DA. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: a clinical review. JAMA. 2014 Dec 17; 312(23): 2551–61.
 
10.
Petersen RC, Thomas RG, Grundman M, i in. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. N Engl J Med 2005; 352: 2379–88.
 
11.
Feldman HH, Ferris S, Winblad B, i in. Effect of rivastigmine on delay to diagnosis of Alzheimer’s disease from mild cognitive impairment: the InDDEx study. Lancet Neurol 2007; 6: 501–12.
 
12.
. Winblad B, Gauthier S, Scinto L, i in. Safety and efficacy of galantamine in subjects with mild cognitive impairment. Neurology 2008; 70: 2024–35.
 
13.
Thal LJ, Ferris SH, Kirby L, i in. A randomized, double-blind, study of rofecoxib in patients with mild cognitive impairment. Neuropsychop¬harmacology 2005; 30: 1204–15.
 
14.
Doody RS, Ferris SH, Salloway S, i in. Donepezil treatment of patients with MCI: a 48–week randomized, placebo-controlled trial. Neurology 2009; 72: 1555–61.
 
15.
Cooper C, i in. A systematic review of treatments for Mild Cognitive Impairment. Br J Psychiatry. 2013 September; 203(3): 255–264.
 
16.
Tricco AC, Soobiah C, Berliner S, i in. Efficacy and safety of cognitive enhancers for patients with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2013; 185: 1393–401.
 
17.
Bidzan L. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych. Geriatria. 2015; 9: 22–30.
 
18.
Bidzan L, Ussorowska D. Czynniki ryzyka w otępieniach typu Alzheimera. Psychiatr Pol 1995; 29: 297–306.
 
19.
Hamer M, Chida Y. Physical activity and risk of neurodegenerative disease: A systematic review of prospective evidence. Psychol Med. 2009; 39: 3–11.
 
20.
Sattler C, Erickson KI, Toro P, Schröder J. Physical fitness as a protective factor for cognitive impairment in a prospective population-based study in Germany. J Alzheimers Dis. 2011; 26(4): 709–18.
 
21.
Miller LA, i in. Structured Exercise Does Not Stabilize Cognitive Function in Individuals with Mild Cognitive Impairment Residing in a Structured Living Facility. Int J Neurosci. 2011 April; 121(4): 218–223.
 
22.
Hahn EA, Andel R. Nonpharmacological therapies for behavioral and cognitive symptoms of mild cognitive impairment. J Aging Health. 2011 Dec; 23(8): 1223–45.
 
23.
Ahlskog JE, Geda YE, Graff-Radford NR, Petersen RC. Physical exercise as a preventive or disease-modifying treatment of dementia and brain aging. Mayo Clin Proc, 2011; 86(9): 876–84.
 
24.
Yonas E, i in. Computer Activities, Physical Exercise, Aging, and Mild Cognitive Impairment: A Population-Based Study. Mayo Clin Proc. 2012; 87(5): 437–442.
 
25.
Liu-Ambrose T, Nagamatsu LS, Graf P, Beattie BL, Ashe MC, Handy TC. Resistance training and executive functions: a 12-month randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2010 Jan 25; 170(2): 170–8.
 
26.
Davis J, i in. An Economic Evaluation of Resistance Training and Aerobic Training versus Balance and Toning Exercises in Older Adults with Mild Cognitive Impairment. Plos One 2013 May; Volume 8; Issue 5.
 
27.
Grande G, i in. Physical activity reduces the risk of dementia in mild cognitive impairment subjects: a cohort study. J Alzheimers Dis. 2014; 39(4): 833–9.
 
28.
Wayne PM. The Impact of Tai Chi on Cognitive Performance in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc. 2014 January; 62(1): 25–39.
 
29.
Schlosser Covell GE, i in. Physical activity level and future risk of mild cognitive impairment or dementia: a critically appraised topic. Neurologist. 2015 Feb; 19(3): 89–91.
 
30.
Zheng G, Xia R, Zhou W, Tao J, Chen L. Aerobic exercise ameliorates cognitive function in older adults with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med. 2016 Apr 19.
 
31.
Ahlskog JE. Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease? Neurology, 2011; 77(3): 288–94.
 
32.
Bidzan L, Bidzan M. Pąchalska M. The Effects of Intellectual, Physical, and Social Activity on Further Prognosis in Mild Cognitive Impairment. Med Sci Monit, 2016; 22: 2551–2560.
 
33.
Gregory SM, Parker B, Thompson PD. Physical activity, cognitive function, and brain health: What is the role of exercise training in the prevention of dementia? Brain Sci. 2012, 2, 684–708.
 
34.
Lam LC, Chau R, Wong, BM, i in. Interim follow-up of a randomized controlled trial comparing Chinese style mind body (Tai Chi) and stretching exercises on cognitive function in subjects at risk of pro¬gressive cognitive decline. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2011, 26, 733–740.
 
35.
Chang YK, Pan CY, Chen FT, Tsai CL, Huang CC. Effect of resistance-exercise training on cognitive function in healthy older adults: A re¬view. J. Aging Phys. Act. 2012, 20, 497–517.
 
36.
Smolarek Ade C, Ferreira LH, Mascarenhas LP, i in. The effects of strength training on cognitive performance in elderly women. Clin. Interv. Aging 2016, 11, 749–754.
 
37.
Podewils LJ, Guallar E, Kuller LH, i in. Physical activity, APOE genotype, and dementia risk: Findings from the Cardiovascular Health Cognition study. Am. J. Epidemiol. 2005, 161, 639–651.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543