PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec dzieci chorych na astmę oskrzelową
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Alina Trojanowska   

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):95-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Coraz większym problemem zdrowotnym u dzieci i młodzieży jest astma oskrzelowa, która w większości przypadków ma podłoże alergiczne. Liczba dzieci cierpiących na alergie wzrasta na całym świecie. W Polsce na astmę oskrzelową choruje niemal milion dzieci. Średnio w każdej klasie uczy się co najmniej jeden astmatyk. Edukacja zdrowotna jest stawiana na pierwszym miejscu wśród celów leczenia astmy.

Cel pracy:
Celem pracy jest ukazanie głównych problemów dzieci w wieku szkolnym chorych na astmę oskrzelową i przedstawienie edukacyjnych propozycji ich rozwiązań.

Wyniki badań:
Dokonano analizy aktualnego piśmiennictwa na temat występowania astmy oskrzelowej w populacji dzieci i młodzieży, jej wpływu na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny oraz nowoczesnych programów edukacyjnych prowadzonych w astmie oskrzelowej. W szkole dzieci są narażone na kontakt z czynnikami uczulającymi, które nasilają przebieg choroby lub prowokują wystąpienie jej objawów. Ataki choroby może wywołać kurz, stres czy wysiłek fizyczny. Astma jest najczęstszą przyczyną absencji szkolnych. Nieprawidłowo leczona wpływa na gorszą sprawność fizyczną dziecka. Często pojawiają się u tych dzieci negatywne emocje, takie jak lęk, niepokój, frustracja, złość, obniżony nastrój. Astma jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci oraz częstą przyczyną korzystania z dodatkowej pomocy medycznej z powodu jej zaostrzeń. Astma jest przeszkodą w wyborze niektórych zawodów (np. fryzjer, chemik, ogrodnik, piekarz, weterynarz). Choroba dziecka zaburza funkcjonowanie całej rodziny. Ogranicza aktywność rodziców, obciąża ich psychicznie i pogarsza sytuację ekonomiczną rodziny. Astma obniża jakość życia dziecka i jego rodziców.

Podsumowanie:
Wcześnie rozpoznana i właściwie leczona astma jest całkowicie kontrolowana i nie ogranicza normalnego życia dziecka. Nowoczesne programy edukacyjne mają umożliwić dziecku prowadzenie aktywnego życia i osiągnięcie założonych celów terapii


Introduction:
Bronchial asthma which, in most cases, has an allergic background, poses an increasingly serious problem for the health of children and adolescent youths. The number of children suffering from allergies is increasing worldwide. In Poland, there are almost one million children with bronchial asthma. Approximately, in each class there is at least one asthmatic. Health education is placed in the first position among the goals of asthma treatment.

Material and Methods:
The objective of study was to demonstrate the major problems of children at school age who suffer from bronchial asthma, and to present suggestions for educational solutions.

Results:
The up-to-date literature was analyzed concerning the occurrence of bronchial asthma in the population of children and adolescents, and its effect on the functioning of the children and their families, as well as modern educational programmes about bronchial asthma. At school, children are in danger of coming into contact with many allergic agents, which intensify the process of the disease or provoke the occurrence of its symptoms. Asthma is the most common cause of absence at school. If improperly cured it affects the physical efficiency of the child. Frequently, negative emotions occur, such as apprehension, anxiety, frustration, anger, and a diminished positive mood. Asthma is also the most common cause for the hospitalization of children, and the frequent cause of using additional medical help because of the exacerbation of the symptoms. Asthma is one of the major obstacles in choosing some occupations (e.g. hairdresser, chemist, gardener, baker, veterinarian). A child’s disease disturbs the functioning of the entire family. It limits the activity of the parents, burdens their psyche, and impoverishes their economical situation. Moreover, asthma lowers the quality of life of both the children and their parents.

Conclusions:
When recognized early and properly treated, asthma is completely controlled and does not restrict the normal life of a child. Modern educational programmes are supposed to enable a child to lead an active life and to obtain the therapeutic goals.

 
REFERENCJE (20)
1.
The international study of asthma and allergies in childhood (ISAAC) steering committee. Worldwide variation in prewalence of symptoms of asthma, allergic rinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. Lancet 1998; 351: 1225.
 
2.
Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Raport NHLBI/WHO. Aktualizacja 2006. Med Prakt. 2007; 1: 1–181.
 
3.
Kuiper S, Maas T, van Schayck C, Muris J, Schönberger H, Dompeling E, et al. The primary prevention of asthma in children study: design of multifaceted prevention program. Pediatr Allergy Immunol. 2005; 16: 321.
 
4.
Boznański A. red. Choroby alergiczne wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL; 2003.
 
5.
Boner A, Valletta E. Education in asthmatic children. Monaldi Arch Chest Dis. 1994; 49: 250–253.
 
6.
Dolinar R, Kumar V, Coutu-Wakulczyk G, Rowe B. Pilot study of a home-based asthma health education program. Patient Educ Couns. 2000; 40: 93–102.
 
7.
Young N, Foster A, Parkin P, Reisman J, MacLuscy I, Gold M, et al. Assessing the efficacy of a school-based asthma education program for children: a pilot study. Can J Publish Health. 2001; 92: 30–34.
 
8.
Volovitz B, Vichyanond P, Zhong N-S. Allergy and Astma education. Chem Immunol Allergy. Basel: Karger; 2004; 84: 162.
 
9.
Navaile-Waliser M, Misener M, Mersman C, Lincoln P. Evaluating the Leeds of children with asthma In home care: the vital role of nurses as caregivers and educators. Public Health Nurs. 2004; 21: 306.
 
10.
Yang B, Chen Y, Chiang Y. Effects of nursing instruction on asthma knowledge and quality of life In schoolchildren with asthma. J Nurs Res. 2005; 13(3): 174–183.
 
11.
Bręborowicz A, Lis G, Cichocka-Jarosz E. Astma oskrzelowa w populacji dzieci szkolnych – narastający problem zdrowotny w świetle badań ISAAC (International Study of Asthma and Allergies In Childhood). Int Rev Allergol Clin Immunol. 2003; 9(2): 39.
 
12.
Emeryk A, Chojna E, Bartkowiak-Emeryk M. Prevalence of asthma and asthma-related symptoms in schoolchildren In 1995, 2001 and 2006 years. Allergy 2007; 83: 424.
 
13.
Kowalski M. Leczenie astmy w Polsce a międzynarodowe wytyczne. Wyniki badania AIRE. Alerg Astma Immunol. 2001; 6 (supl. 1): 37–38.
 
14.
Kądziela-Olech H, Białkoz J, Zagórecka E. Samoocena dzieci z przewlekłą chorobą alergiczną. Nowa Pediat. 1999; 4: 23–25.
 
15.
Stańczyk A, Tomczyk-Rusińska A. Wpływ astmy atopowej na funkcjonowanie dzieci w sytuacjach problemowych. Alerg Astma Immunol. 1998; 3: 219–222.
 
16.
Asher I, Daghli E. Environmental influences on asthma and allergy. Chem Immunol Allergy. Basel: Karger; 2004; 84: 37.
 
17.
Agrawal S, Singh M, Mathew J, Malhi P. Efficacy of individualized written home-management plan in the control of moderate persistent asthma: randomized, controlled trial. Acta Pediatr. 2005; 94(12): 1742–1746.
 
18.
Weiss K, Haus M, Iikura Y. The coast of allergy and asthma and potential benefit of prevention strategies. Chem Immunol Allergy. Basel: Karger; 2004; 84: 184.
 
19.
Stevens C, Wesseldine L, Couriel J, Dyer A. Parental education and guided self-management of asthma and wheezing in the pre-school child: a randomized controlled trial. Thorax. 2002; 51: 39–44.
 
20.
Farnik-Brodzińska M, Pierzchała W. Badania jakości życia w chorobach układu oddechowego. Katowice: ŚAM; 1999.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top