PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza rodziców na temat alergii pokarmowej występującej u ich dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii UM Lublin
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Kalinowski   

Samodzielna Pracownia Epidemiologii, ul. Chodzki 1, 20-093 Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):88-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Choroby atopowe, w tym również alergie pokarmowe, stanowią obecnie coraz większy problem zdrowotny ze względu na ich długotrwały i nawrotowy charakter oraz możliwość powstania groźnych, nawet dla życia, powikłań narządowych. Alergia pokarmowa pojawiająca się we wczesnym dzieciństwie jest uznawana za pierwszy sygnał potencjalnej choroby atopowej w wieku późniejszym.

Cel pracy:
Celem głównym badań była analiza wiedzy rodziców dzieci z alergią pokarmową na temat choroby ich dzieci oraz analiza wybranych aspektów opieki nad dzieckiem z alergią pokarmową.

Materiał i metody:
Zastosowaną metodą badawczą była metoda wywiadu standaryzowanego przeprowadzonego przy użyciu autorskiej anonimowej ankiety składającej się z 21 pytań, wśród rodziców dzieci hospitalizowanych z powodu alergii pokarmowej w Oddziale Alergologicznym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Antoniego Gębali w Lublinie. Badanie przeprowadzono od lutego do kwietnia 2013 roku. Materiałem badawczym było 100 ankiet, wypełnionych przez rodziców dzieci (48 chłopców, 52 dziewczynki, wiek od 20 miesięcy do 18 lat) z rozpoznaną alergią pokarmową.

Wyniki i wnioski:
Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że większość rodziców stosuje się do zaleceń dotyczących wprowadzania diety, ale usuwając produkty zawierające uczulający składnik, w większości nie zastępują ich innymi o podobnej wartości odżywczej. Analizując wiedzę rodziców na temat laktozy, można stwierdzić, że jest ona bardzo niska, co za tym idzie – mniej niż 1/5 dzieci miała wykonywany test w celu wykrycia nietolerancji laktozy. Pomimo że rodzice szybko reagowali na objawy alergii, ich dzieci zostały wcześnie zdiagnozowane, jednak nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat nietolerancji i alergii pokarmowej oraz roli, jaką odgrywa w nich laktoza, a także wiedzy o nieskuteczności zastępowania produktu wywołującego najwięcej alergii pokarmowych, czyli mleka krowiego, mlekiem kozim. Niewiele ponad połowa badanych przekazuje informacje na temat alergii pokarmowej swoim dzieciom, ale głównymi źródłami wiedzy rodziców na ten temat są znajomi i rodzina oraz Internet.


Introduction:
Atopic diseases, including alimentary allergy, are an increasingly important heath problem due to their duration and relapses, as well as the possibility of development of life-threatening organ complications. Alimentary allergy occurring in early childhood is considered as the first signal of a potential atopic disease later in life.

Objective:
The aim of the study was to analyze the knowledge of parents on alimentary allergy in their children, as well as analysis of selected aspects of care in children with alimentary allergy.

Material and Methods:
In the study, the method of a diagnostic survey was applied. The survey was conducted using an authorial anonymous questionnaire consisting of 21 questions among parents of children diagnosed and treated due to alimentary allergy in the Ward of Allergology of the Children’s Clinical Hospital in Lublin. The study was conducted between February – April 2013. The material consisted of 100 questionnaires filled-in by parents of 48 boys and 52 girls aged from 20 months to 18 years with diagnosed alimentary allergy.

Results and conclusions:
The majority of parents apply recommendations regarding the introduction of diet, but for eliminating the allergenic component, they mostly do not substitute it with other products of similar alimentary quality. Analyzing the knowledge of parents on lactose, it can be concluded that it was low, and thus only less than one-fifth of the children had been submitted to the test diagnosing lactose intolerance. Although the parents quickly reacted to the symptoms of allergy and their children were early diagnosed, nevertheless, they do not have sufficient knowledge about intolerance and alimentary allergy and the role of lactose, as well as ineffectiveness of the substitution of the most allergic product, i.e. cow’s milk with goat’s milk. Slightly over one-half of the examined reported information on alimentary allergy to their children, but the main source of their own information were acquaintances and family, as well as the Internet.

 
REFERENCJE (25)
1.
Kupczyk K, Adamska I, Swincow G, Czerwionka-Szaflarska M. Ocena przydatności doustnej proby prowokacji metodą podwojnej ślepej proby kontrolowanej placebo (DBPCFC) dla wykazania tolerancji pokarmowej na białka mleka krowiego – doniesienie wstępne. Post Dermatol Alergol. 2010; 4: 269–274.
 
2.
Golińska B, Kurzawa R. Alergia pokarmowa u dzieci. Patogeneza, diagnostyka i leczenie. Bielsko–Biała: Alfa–medica Press; 1999.
 
3.
Pałgan K, Bartuzi Z. Czynniki genetyczne i środowiskowe w rozwoju alergii na pokarmy. Postepy Hig Med Dosw (online). 2012; 66: 385 391.
 
4.
Rudzki E. Alergia pokarmowa. Część I – Mleko krowie. Post Dermatol Alergol. 2005; 2: 77–80.
 
5.
Traczyk I, Wierzejska R, Jarosz M. Najczęściej spotykane alergeny pokarmowe. W: Jarosz M, Dzieniszewski J, (red.). Alergie pokarmowe. Porady lekarzy i dietetyków. Warszawa: PZWL; 2004: 39–59.
 
6.
Rudzki E. Alergia pokarmowa. Część IV – Jaja kurze. Post Dermatol Alergol. 2007; 6: 271–273.
 
7.
Rudzki E. Alergia pokarmowa. Część III – Orzechy. Post Dermatol Alergol. 2006; 2: 79–83.
 
8.
Zawadzka-Krajewska A. Alergie pokarmowe u dzieci – objawy i leczenie. Alergia 2005; 4: 41–46.
 
9.
Rymarczyk B, Gluck J, Joźwiak P, Rogala B. Częstość występowania i charakterystyka reakcji nadwrażliwości na pokarmy w populacji śląskiej – badanie ankietowe. Alergia Astma Immunol. 2009; 14(4): 248–251.
 
10.
Walczak M, Grzelak T, Kramkowska M, Czyżewska K. Ocena sposobu żywienia i stan odżywienia dzieci z alergią na białka mleka krowiego – badanie pilotażowe. Nowiny Lekarskie. 2013; 82; 2: 124–129.
 
11.
Jarosz M, Dzieniszewski J. Alergie pokarmowe. W: Jarosz M, Dzieniszewski J, (red.). Alergie pokarmowe. Porady lekarzy i dietetykow. Warszawa: PZWL; 2004: 25–32.
 
12.
Bartuzi Z. Alergia na pokarmy. Łodź: Mediton; 2006.
 
13.
McLain G. Astma i alergie. Warszawa: Amber; 1996.
 
14.
Traczyk I, Jarosz M. Alergeny ukryte. W: Jarosz M, Dzieniszewski J, (red.). Alergie pokarmowe. Porady lekarzy i dietetykow. Warszawa: PZWL; 2004: 141–144.
 
15.
Stolarczyk A, Socha J, Popińska K. Alergia pokarmowa u dzieci – profilaktyka i leczenie. Przew Lek. 2002; 7: 78–82.
 
16.
Szymczuk E, Zajchowska J, Dominik A, Makara-Studzińska M, Zwolak A, Daniluk J. Media jako źrodło wiedzy o zdrowiu. MONZ 2011; 17(4):165–168.
 
17.
Świerczyńska-Krępa M. Alergia. Medycyna praktyczna. http://alergie. mp.pl/chorobyalergiczne/wartowiedziec/show.html?id=57548 (dostęp: 9.10.2013).
 
18.
Czerwionka-Szaflarska M, Zielińska-Duda H. Alergia a nietolerancja pokarmowa u dzieci. Family Medicine & Primary Care Review. 2009; 3: 577–584.
 
19.
Świerczyńska-Kępa M. Alergia pokarmowa. Medycyna praktyczna. http://alergie.mp.pl/chorobyal... (dostęp: 2013.09.25).
 
20.
Rudzki E. Alergia pokarmowe. Część II – Ryby. Post Dermatol Alergol. 2005; 4: 174–178.
 
21.
Winnicka A. Mleko krowie czy kozie? Alergia 2000; 3 (6). http:// www.alergia.org.pl/lek.arch1/archiwum/00_03/mleko.html (dostęp: 2013.09.29).
 
22.
Rowicka G, Strucińska M, Dyląg H. Lactose intolerance in children with abdominal pain – do we relatively often take this diagnosis into account? JPCCR 2010; 4(2):131–133.
 
23.
Boznański A, Łątkowska A. Rola białek mleka krowiego w wyzwalaniu niepożądanych reakcji pokarmowych u dzieci. Alergia 2001; 4 (7). http://www.alergia.org.pl/lek.... (dostęp: 2013.09.29).
 
24.
Rudzki E. Alergia na mleko kozie i owcze. Alergeny. Medycyna praktyczna. Kraków 2009. http://alergie.mp.pl/alergeny/.... html?id=58437 (dostęp: 2013.09.25).
 
25.
Jarosz M, Wolnicka K, Rychlik E, Respondek W. Diety stosowane w diagnostyce i leczeniu alergii pokarmowych. W: Jarosz M, Dzieniszewski J, (red.). Alergie pokarmowe. Porady lekarzy i dietetykow. Warszawa: PZWL; 2004: 162–169.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top