PL EN
PRACA ORYGINALNA
Plany zawodowe i migracyjne studentów położnictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Koło Naukowe Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny; UM w Lublinie
 
2
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny; UM w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Renata Bogusz   

ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):82-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Deficyt kadry medycznej w wielu krajach jest już faktem. Zjawisko to postępuje między innymi w wyniku procesu globalizacji i umiędzynarodowienia profesji medycznych oraz na skutek starzenia się społeczeństw i wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne. Jednocześnie obserwuje się niechęć młodzieży do podejmowania nauki w zawodach medycznych, szczególnie takich, które są nisko opłacane i niedoceniane społecznie, a zarazem związane z dużą odpowiedzialnością i koniecznością nieustającego dokształcania się (np. pielęgniarki i położne). Sytuację dodatkowo komplikuje „drenaż kadr medycznych” – migracja profesjonalistów z krajów biedniejszych do bogatszych.

Cel:
Celem pracy jest identyfikacja planów zawodowych i migracyjnych studentów położnictwa.

Materiał i metody:
Badania ankietowe przeprowadzono w 2013 roku, wśród 41 położnych, kończących studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Wyniki:
Najczęstsze plany zawodowe badanych to podjęcie pracy w szpitalu (92,7%) i dokształcanie się (70,7%). Co piąta respondentka planowała podjęcie pracy zawodowej za granicą (22,0%). Zdaniem badanych, wśród powodów skłaniających położne do wyjazdu i pracy za granicą dominują: lepsze zarobki (100%) i wyższy standard życia (82,9%), większy komfort wykonywanej pracy (63,4%) oraz niski status zawodu w Polsce (68,3%).

Wnioski:
Migracja zarobkowa w sytuacji ankietowanych to poważna alternatywa dla pracy i kontynuowania rozwoju zawodowego w Polsce. Jednakże zakres przygotowań do wyjazdu, jak i optymistyczne postrzeganie możliwości rozwoju zawodowego w kraju, pozwalają przypuszczać, że faktyczna skala emigracji wśród badanych może być niższa od deklarowanej.


Introduction:
A deficiency of medical staff in many countries has already become a fact. This phenomenon is progressing due, among other things, to globalisation and internalisation of medical professions. Other factors which contribute to the deficit mentioned above, are the ageing of societies and an increased demand for medical services. Simultaneously, it is observed that adolescents become unwilling to undertake studies in medical professions, especially those which are lowpaid or socially underestimated and, at the same time, connected with a high responsibility and the necessity to extend one’s knowledge (e.g. nurses and midwives). The situation is being complicated even more by the ‘drainage of medical staff’ – a migration of professionals from the poorer to the wealthier countries.

Aim:
The aim of the study is to identify the professional and migration plans of the students of obstetrics.

Material and Methods:
Survey studies were carried out in 2013, among 41 midwives completing Master’s studies at Medical University in Lublin.

Results:
The occupational plans most frequently reported by the respondents related to undertaking a job in a hospital (92.7%) and expansion of knowledge (70.7%). Every fifth respondent planned to work abroad (22.0%). The main reasons for which the respondents tended to leave the country and work abroad were: higher salary (100%), better living conditions (82.9%), greater comfort of performing the occupation (63.4%) and a low status of the chosen profession in Poland (68.3%).

Conclusions:
Financial migration, in the situation of the surveyed, is a serious alternative to earning money and continuing a professional career in Poland. Nevertheless, the range of preparations for departure and optimistic visions of expanding a professional career within the country allow one to assume that the actual scope of migration among the researched can be lower than that declared.

 
REFERENCJE (29)
1.
Wyrozębska A. Ostatni gasi światło. Dobre i złe skutki migracji polskiego personelu medycznego. Menedżer Zdrowia 2010; 10 (7): 33–34.
 
2.
Nosowska K. Wdowiak L. Problemy medyczne i społeczne środowiska życia i pracy. Medycyna Ogólna 2006; 12 (3–4): 137–138.
 
3.
Domagała A. Kadry medyczne w ochronie zdrowia. Tendencje zmian w kraju i na świecie. Polityka Społeczna 2008; 7: 5–11.
 
4.
Dustmann C, Fadlon I, Weiss Y. Return Migration, Human Capital Accumulation and the Brain Drain. CReAM Discussion Paper Series 2010; 13 (10): 28–37.
 
5.
Lee ES. A Theory of Migration. Demography 1966; 3 (1): 47–57.
 
6.
Firlit-Fesnak G. Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego. Warszawa: IPS; 2008.
 
7.
Liberska B. Migracja kadr wysoko kwalifikowanych z krajów rozwijających się (drenaż mózgów). Warszawa: PWN; 1977.
 
8.
Diallo K. Data on the migration of health- care workers: sources, uses and challenges. Biulletin of the World Health Organization 2004; 82 (8): 601–607.
 
9.
Duszczyk M. Migracje z Polski do innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego na początku XXI wieku – bilans strat i kosztów. W: Firlit-Fesnak G, (red). Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego. Warszawa: IPS; 2008: 109–110.
 
10.
Kawczyńska-Butrym Z. Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS; 2009.
 
11.
Analiza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych w roku 2011 oraz prognoza liczby zarejestrowanych zatrudnionych pielęgniarek i położnych na lata 2015–2035. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Warszawa, 2013.
 
12.
Krajewski – Siuda K. Prognoza skali migracji lekarzy z Polski. Bytom: Wydział Zdrowia Publicznego. Zakład Polityki Zdrowotnej; 2008.
 
13.
Derkacz M. Lasowanie mózgów. Służba Zdrowia. 2005; 15: 34–37.
 
14.
Kaczmarczyk P, Tyrowicz J. Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; 2008. http://www.bezrobocie.org.pl/f..._ fise/biuletyn_fise_nr4_kwalifikowani.pdf, data pobrania 15.04.2013 r.
 
15.
Wójcik G, Sienkiewicz Z, Wrońska I. Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia. Problemy Pielęgniarstwa 2007; 15 (2, 3): 120–127.
 
16.
Leśniowska J. Problem migracji polskiej kadry medycznej. Polityka Społeczna 2005; 4: 18–22.
 
17.
Jędrkiewicz H. Problematyka migracji lekarzy specjalistów w wybranych czasopismach i na internetowych forach medyków. Probl Hig Epidemiol 2012; 93 (1): 216–222.
 
18.
Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Raport z realizacji programu w 2006 roku. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia; 2006.
 
19.
Babbie E. Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN; 2009.
 
20.
WHO. Human Resources for Health in the WHO European Region, Report, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2006.
 
21.
Wstępna analiza zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce, do roku 2020. Warszawa: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych; 2010.
 
22.
Wojteczek J. Pięć lat bez lekarzy. Menedżer Zdrowia 2005; 5: 23.
 
23.
Szlendak B. Kształcenie podyplomowe w latach 2004–2008. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2009; 5: 8.
 
24.
Palczewska A. Analiza kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na północno-wschodnim Mazowszu. Problemy Pielęgniarstwa 2008; 16 (3): 285.292.
 
25.
Wdowicz M. Charzyńska-Gula M. Plany zawodowe studentów pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo XXI w. 2010; 3–4: 17–20.
 
26.
Sczepańska B, Szady-Grad M, Klawe J, Kołodziejska K, Złotowska A. Plany zawodowe studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Probl Hig Epidemiol 2010; 91 (4): 704–707.
 
27.
Jośko J, Kostkiewicz M, Mazurek M, Wojcieszek P. Ojczyzna czy obczyzna – plany zawodowe studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Probl Hig i Epid 2007; 88: 20–23.
 
28.
Chmiel-Połeć M, Binkowska-Bury L, Boratyn-Dubiel. Możliwości rozwoju zawodowego w opinii studentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa. Probl Hig Epidemiol 2008; 89 (3): 407–413.
 
29.
Bińkowska-Bury M, Nagórska M, Januszewicz P, Ryżko J. Migracje pielęgniarek i położnych – problemy i wyzwania. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Rzeszów 2010; 4: 497–504.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top