PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Zaniedbania pacjentów i utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej mają wpływ na pogorszenie stanów nagłych, które wymagają natychmiastowego leczenia ze względu na możliwość zaostrzenia w krótkim czasie. Nieleczone ropnie wewnątrz- i zewnątrzustne mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia pacjenta i w wielu przypadkach są stanami zagrażającymi życiu, zwiększającymi ryzyko niedrożności dróg oddechowych, zakrzepowego zapalenia żył, zapalenia opon mózgowych, zapalenia śródpiersia i posocznicy. Celem pracy jest zbadanie wpływu pandemii i wynikających z niej utrudnień w dostępie do opieki medycznej na występowanie stanów nagłych w zakładzie chirurgii stomatologicznej.

Materiał i metody:
Podstawą niniejszej pracy było retrospektywne badanie 85 375 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 90 lat ze zdiagnozowanymi ropniami wewnątrz- i zewnątrzustnymi przeprowadzone przed pandemią COVID-19 (w latach 2018 i 2019) oraz w trakcie pandemii (w latach 2020 i 2021) w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego.

Wyniki:
Najmniejszą liczbę pacjentów przyjęto w 2020 roku, a największą w 2021 roku. Stany nagłe najczęściej występowały u osób w wieku 21–30 lat, a w następnej kolejności u osób w wieku 31–40 lat. W 365 przypadkach przeprowadzono ekstrakcję zęba, a tylko w 28 przypadkach podjęto próbę leczenia kanałowego.

Wnioski:
COVID-19 znacząco wpłynął na świadczenie usług w zakresie zdrowia jamy ustnej. Pacjenci przychodzili na wizytę zbyt późno, co w większości przypadków skutkowało koniecznością usunięcia zęba bez próby leczenia kanałowego.


Introduction:
Patients’ negligence and difficult access to healthcare have an impact on the worsening of emergency conditions, which require immediate treatment due to the possibility of exacerbation in a short period of time. Untreated intra- and extraoral abscesses can have serious consequences on the patient’s health and in many cases are life-threatening conditions increasing risk of respiratory obstruction, thrombophlebitis, meningitis, mediastinitis and septicemia.

Objective:
The aim of this study is to investigate the impact of the pandemic and the resulting impediments to accessing medical care on the incidence and type of emergencies in the Oral Surgery Department.

Material and methods:
This was a retrospective study of 85375 patients aged 2 months to 90 years old with diagnosed intra- and extraoral abscesses before COVID-19 pandemic (2018,2019), and during pandemic (2020, 2021) in the Department of Oral Surgery of the Medical University in Lublin. The obtained results were statistically analyzed with the use of a computer program.

Conclusions:
The fewest patients were admitted in 2020, and the most in 2021, where we can already see the effects of the pandemic. Emergencies occurred most frequently in people aged 21–30, then 31–40. In 365 cases, tooth extraction was performed, and only in 28 cases, root canal treatment was attempted. Conclusions. Oral health service provision has been significantly affected by COVID-19. Patients came to their appointments too late, which in most cases resulted in the necessity of tooth extraction without attempting root canal treatment.

Wypych K, Lulek K, Świątkowski W, Rahnama M, Pakaszewski W. Emergencies in dental surgery during the COVID-19 pandemic. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(1): 36–38. doi: 10.26444/monz/161036
 
REFERENCJE (7)
1.
Alsharif W, Qurashi A. Effectiveness of COVID-19 diagnosis and management tools: A review. Radiography (Lond). 2021;27(2):682–687. https://doi.org/10.1016/j.radi....
 
2.
Gujski M, Raciborski F, Jankowski M, et al. Epidemiological Analysis of the First 1389 Cases of COVID-19 in Poland: A Preliminary. Report. Gujski M, et al. Med Sci Monit. 2020;26:e924702. https://doi. org/10.12659/MSM.924702.
 
3.
Eggmann F, Haschemi AA, Doukoudis A, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on urgent dental care delivery in a Swiss university center for dental medicine. Clin Oral Investig. 2021;25(10):5711–5721. https:// doi.org/10.1007/s00784-021-03872-1.
 
4.
Andrzejczak-Grządko S, Czudy Z, Donderska M. Side effects after COVID-19 vaccinations among residents of Poland. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021;25(12):4418–4421. https://doi.org/10.26355/eurre..._ 202106_26153.
 
5.
Chiapasco M. Chirurgia stomatologiczna. 3rd ed. Edra Urban & Partner; 2020. p. 201–223.
 
6.
Pylińska-Dąbrowska D, Starzyńska A, Cubała WJ, et al. Psychological Functioning of Patients Undergoing Oral Surgery Procedures during the Regime Related with SARS-CoV-2 Pandemic. J Clin Med. 2020; 9(10):3344. https://doi.org/10.3390/jcm910....
 
7.
Tadin A, Poljak Guberina R, Domazet J, et al. Oral Hygiene Practices and Oral Health Knowledge among Students in Split, Croatia. Healthcare (Basel). 2022;10(2):406. https://doi.org/10.3390/health....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top