PL EN
PRACA ORYGINALNA
Satysfakcja z opieki medycznej w oddziałach zachowawczych SPZOZ w Kraśniku w zależności od miejsca zamieszkania pacjentów
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku;
 
2
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
 
4
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
5
Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Marek Kos   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, Chopina 13, 23-200 Kraśnik
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(2):151-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Badanie satysfakcji pacjenta jest integralnym kryterium oceny jakości jednostki ochrony zdrowia. Przeprowadzanie go pozwala na dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do potrzeb i oczekiwań pacjenta, jak również wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku ośrodka na rynku świadczeniodawców.

Cel pracy:
Celem badania było poznanie opinii pacjentów oddziałów zachowawczych na temat poziomu zadowolenia z opieki medycznej realizowanej w szpitalu powiatowym, w zależności od ich miejsca zamieszkania.

Materiał i metody:
Badanie satysfakcji pacjentów prowadzono w dwóch kolejnych latach (w okresie od grudnia 2011 do stycznia 2012 oraz w lutym 2013 roku) na odpowiednio 160 i 148 pacjentach (zwrotność ankiet 87%–94%) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na 5 oddziałach szpitalnych. Narzędziem badawczym były autorskie ankiety. Przeprowadzono analizę statystyczną na istotność miejsca zamieszkania pacjentów.

Wyniki:
W module opieki pielęgniarskiej najwyżej oceniane były uprzejmość pielęgniarek i szybkość reagowania na wezwania (2013 – 98,6% ocen dobrych), najniżej udzielanie informacji i dostępność po południu i w nocy (w 2012 – ok. 7% ocen złych lub dostatecznych). Praca lekarzy była oceniana ogólnie dobrze. Jednak co 7–14 pacjent wystawił ocenę dostateczną lub złą w każdej kategorii. Największe nieprawidłowości odnotowano w zakresie czasu poświęconego pacjentom i udzielania informacji (odpowiednio co 7 i co 6 pacjent wystawił ocenę dostateczną lub złą). Istotność statystyczna pod względem miejsca zamieszkania wykazana została m.in. dla jakości żywienia oraz dostępności sklepów.

Wnioski:
Systematyczne badanie satysfakcji pacjenta z opieki szpitalnej może przyczynić się do jej doskonalenia i zapewnienia poziomu zgodnego z oczekiwaniami świadczniobiorców i świadczeniodawców. Zadowolenia hospitalizowanych pacjentów zależało od miejsca zamieszkania.


Introduction:
A patient satisfaction survey is an integral criterion of the assessment of the quality of a health care unit. It allows for adjusting the health care unit to the patient›s needs and expectations, and it also influences the development of a positive image of the unit on the health care provider market.

Aim of the study:
The aim of the study was to recognize the opinion of patients in conservative wards concerning the level of satisfaction with heath care provided at a district hospital, according to their place of residence.

Material and method:
The patient satisfaction survey was conducted over two consecutive years from December 2011 to January 2012 and in February 2013) with the participation of 160 and 148 patients, respectively (the questionnaire return rate ranged from 87% – 94%) in 5 hospital wards at the Independent Public Health Care Unit in Kraśnik. Questionnaires prepared by the author were the research tool. Statistical analysis for the significance of the patients’ place of residence was performed.

Results:
In the nursing care module, nurses’ kindness and prompt responses to being called (2013 – 98.6% of ‘good’ scores), while information provision and availability in the afternoons and at night scored the lowest (in 2012, approx. 7% ‘bad’ and ‘sufficient’ scores). Physician’s work received good scores in general. However, every 7–14 patient gave a ‘sufficient’ or ‘bad’ score in every category. The greatest irregularities were noted regarding the time devoted to patients and provision of information (every 7 th and every 6 th patient gave a ‘bad’ or ‘sufficient’ score, respectively). The statistical significance for the place of residence was confirmed for the food quality and availability of shops.

Conclusions:
Regular patient satisfaction surveys concerning hospital care may contribute to its improvement and ensuring a level consistent with patients› and service providers› expectations. The satisfaction of hospitalized patients depended on the place of residence.

 
REFERENCJE (10)
1.
Minister of Supply and Services Canada (1994). Strategies for Population Health Investing in the Health of Canadians. 1994; Ottawa Publications; Health Canada.
 
2.
Hupert Z. Jakość w opiece medycznej: koncepcja pomiaru. Instytut Medycyny Wsi; Lublin 2003.
 
3.
Małecka B, Marcinkowski TJ. Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształ¬tującym współczesny rynek usług medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88: 17–19.
 
4.
Szczerbińska K. Jakość opieki zdrowotnej. W: A Czupryna, S Poździoch, A Ryś, C Włodarczyk (red.). Zdrowie Publiczne. Tom II. Kraków: Vesalius; 2001: 141–184.
 
5.
Fronczak A, Kowalska A, Sułkowska J, Walecka I, Stelmach W, Rzeźnicki A, et al. Ocena jakości świadczeń medycznych udzielanych pacjentom oddziału laryngologicznego Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim przez personel medyczny. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. 2012; 9: 25–31.
 
6.
Fronczak A, Kowalska A, Sułkowska J, Walecka I, Stelmach W, Rzeźni¬cki A, et al. Wpływ opieki pielęgniarskiej na jakość usług medycznych świadczonych w Oddziale Laryngologicznym Szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. 2012; 9: 33–39.
 
7.
Rosiek A, Leksowski K. Infrastruktura szpitalna a satysfakcja pacjenta z leczenia szpitalnego. Analiza czynników wpływających na satysfakcję z leczenia szpitalnego u chorych po cholecystektomii laparoskopowej. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu. 2012: 5–15.
 
8.
Gaweł G, Twarduś K, Kin-Dąbrowska J, Pyć L. Jakość opieki pielęg¬niarskiej na oddziale kardiologicznym. Probl Pielęg. 2008; (16): 339–42.
 
9.
Majchrzak-Kłokocka E, Taraszkiewicz H, Danielewicz M, Abramczyk A. Satysfakcja pacjentów hospitalizowanych z opieki realizowanej przez pielęgniarkę. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. 2012 (11); t. XIII: 201–214.
 
10.
Satysfakcja pacjentów z funkcjonowania publicznej Służby Zdrowia. Raport. PBS; czerwiec 2005.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top