PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Rzadkie zespoły bólowe w obrębie głowy i szyi
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Dmitry Tretiakow   

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(4):348-353
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Ból jest jednym z najbardziej istotnych powodów, które sprowadzają pacjenta do lekarza. Jednak nie zawsze dolegliwości bólowe w obrębie ucha, nosa gardła, krtani i szyi związane są bezpośrednio ze stanem zapalnym, urazem lub procesem nowotworowym w tych okolicach. Zdarza się, że lekarz rodzinny lub otolaryngolog nie stwierdzają w badaniu klinicznym żadnych odchyleń, które mogą być przyczyną dolegliwości bólowych. Pacjent, u którego pojawiły się takie dolegliwości, często jest odsyłany do lekarzy innych specjalności (m.in. neurologa, chirurga szczękowego, internisty), co powoduje kontynuację jego cierpienia i niepewność wobec braku postawienia diagnozy. Celem naszej pracy było przypomnienie i podsumowanie wiedzy na temat rzadkich zespołów bólowych spotykanych w praktyce lekarzy różnych specjalności.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Do rzadkich zespołów bólowych występujących w obrębie głowy i szyi należą: zespół Eagle’a, nerwoból nerwu XI, zespół bólowy mięśniowo-powięziowy oraz neuralgia nerwu językowo-gardłowego. Zespoły te są stosunkowo rzadko rozpoznawane. W przypadku ich występowania rutynowo stosowane przez otolaryngologów i lekarzy rodzinnych leczenie przeciwbólowe jest słabo skuteczne.

Posumowanie:
Ważne jest, aby w trakcie diagnostyki różnicowej pamiętać o ww. zespołach bólowych, mając na uwadze rzadkość ich występowania, istotne pogorszenie jakości życia pacjentów nimi dotkniętych, trudności diagnostyczne, najczęściej brak leczenia przyczynowego oraz słabą skuteczność podstawowych metod leczenia przeciwbólowego.


Introduction:
Pain is one of the most important reasons that brings the patient to the doctor. However, pain concerning the ear, nose, throat, larynx and neck is not always directly related to inflammation, trauma or cancer in these regions. It happens that the family doctor or otolaryngologist does not find any deviations in the clinical examination which could be the cause of pain complaints. Such a patient is often referred to doctors of other specialties (including a neurologist, maxillofacial surgeon, or general practitioner), which results in the continuation of suffering, and uncertainty due to the lack of diagnosis.

Objective:
The aim of the study was to remind and sum-up knowledge about rare pain syndromes encountered in the practice of doctors of various specialties.

Brief description of the state of knowledge:
Rare pain syndromes occurring in the region of the head and neck include Eagle›s syndrome, XI cranial neuralgia, myofascial pain syndrome and glossopharyngeal neuralgia. These syndromes are relatively rarely diagnosed. The routine analgesic treatment applied by otolaryngologists and family physicians is usually poorly effective.

Conclusions:
It is important to remember while making a differential diagnosis for the above-mentioned pain syndromes to consider the fact that although they occur rarely, they significantly deteriorate the patient’s quality of life, cause diagnostic difficulties, and are most often associated with the lack of causal treatment and poor effectiveness of basic methods of analgesic treatment.

Lammek K, Tretiakow D, Skorek A. Rzadkie zespoły bólowe w obrębie głowy i szyi. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(4): 348–353. doi: 10.26444/monz/123528
 
REFERENCJE (25)
1.
Ferreira PC, Mendanha M, Frada T, Carvalho J, Silva Á, Amarante J. Eagle Syndrome. J Craniofac Surg. 2014; 25(1): e84–6.
 
2.
Zeckler S-R, Betancur AG, Yaniv G. The eagle is landing: Eagle syndrome – an important differential diagnosis. Br J Gen Pract. 2012; 62(602): 501–2.
 
3.
Spalthoff S, Zimmerer R, Dittmann O, Tavassol F, Dittmann J, Gellrich N-C, et al. Piezoelectric surgery and navigation: a safe approach for complex cases of Eagle syndrome. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016; 45(10): 1261–7.
 
4.
Hupp WS, Firriolo FJ. Cranial Neuralgias. Dent Clin North Am. 2013; 57(3): 481–95.
 
5.
Shah JP, Thaker N. Myofascial Pain Syndrome. In: Fundamentals of Pain Medicine. Cham: Springer International Publishing; 2018; 177–84.
 
6.
Khan M, Nishi SE, Hassan SN, Islam MA, Gan SH. Trigeminal Neuralgia, Glossopharyngeal Neuralgia, and Myofascial Pain Dysfunction Syndrome: An Update. Pain Res Manag. 2017; 2017: 1–18.
 
7.
Desai MJ, Saini V, Saini S. Myofascial Pain Syndrome: A Treatment Review. Pain Ther. 2013; 12; 2(1): 21–36.
 
8.
Singh P, Trikha A, Kaur M. An uncommonly common: Glossopharyngeal neuralgia. Ann Indian Acad Neurol. 2013; 16(1): 1.
 
9.
Shah RJ, Padalia D. Glossopharyngeal Neuralgia. StatPearls Publishing LLC. 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/b....
 
10.
Tepper SJ. Cranial Neuralgias. Contin Lifelong Learn Neurol. 2018; 24(4): 1157–78.
 
11.
Gadient PM, Smith JH. The Neuralgias: Diagnosis and Management. Curr Neurol Neurosci Rep. 2014; 6; 14(7): 459.
 
12.
Tubbs RS, Mosier KM, Cohen-Gadol AA. Geniculate Neuralgia: Clinical, Radiologic, and Intraoperative Correlates. World Neurosurg. 2013; 80(6): e353–7.
 
13.
Badhey A, Jategaonkar A, Anglin Kovacs AJ, Kadakia S, De Deyn PP, Ducic Y, et al. Eagle syndrome: A comprehensive review. Clin Neurol Neurosurg. 2017; 159: 34–8.
 
14.
Czajka M, Szuta M, Zapała J, Janecka I. Assessment of surgical treatment of Eagle’s syndrome. Otolaryngol Pol. 2019; 5; 73(3): 1–5.
 
15.
Burulday V, Akgül MH, Bayar Muluk N, Yağdiran B, Inal M. The importance of medial-lateral styloid process angulation/coronal plane angle in symptomatic eagle syndrome. Clin Anat. 2017; 30(4): 487–91.
 
16.
Gerwin RD. Diagnosis of myofascial pain syndrome. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2014; 25(2): 341–55. doi: 10.1016/j.pmr.2014.01.011.
 
17.
Jani RH, Hughes MA, Ligus ZE, Nikas A, Sekula RF. MRI Findings and Outcomes in Patients Undergoing Microvascular Decompression for Glossopharyngeal Neuralgia. J Neuroimaging. 2018; 28(5): 477–82.
 
18.
O’Neill F, Nurmikko T, Sommer C. Other facial neuralgias. Cephalalgia. 2017; 29; 37(7): 658–69.
 
19.
Guinto G, Guinto Y. Nervus Intermedius. World Neurosurg. 2013; 79(5–6): 653–4.
 
20.
Nanda A, Khan IS. Nervus Intermedius and Geniculate Neuralgia. World Neurosurg. 2013; 79(5–6): 651–2.
 
21.
Dorsch JN. Neurologic Syndromes of the Head and Neck. Prim Care Clin Off Pract. 2014; 41(1): 133–49.
 
22.
Tang IP, Freeman SR, Kontorinis G, Tang MY, Rutherford SA, King AT, et al. Geniculate neuralgia: a systematic review. J Laryngol Otol. 2014; 13; 128(5): 394–9.
 
23.
Tubbs RS, Steck DT, Mortazavi MM, Cohen-Gadol AA. The Nervus Intermedius: A Review of Its Anatomy, Function, Pathology, and Role in Neurosurgery. World Neurosurg. 2013; 79(5–6): 763–7.
 
24.
Tretiakow D, Skorek A. First bite syndrome: the complication to keep in mind. Pol Przegl Otorynolaryngol. 2019; 25; 8(4): 1–3.
 
25.
Blumenfeld A, Nikolskaya G. Glossopharyngeal Neuralgia. Curr Pain Headache Rep. 2013; 25; 17(7): 343.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top