PL EN
OPIS PRZYPADKU
Przypadek kliniczny mastocytozy współistniejącej z atopowym zapaleniem skóry
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
3
Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 
4
Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Czarny-Działak   

Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):307-310
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nazwą mastocytozy określamy grupę chorób, które charakteryzują się patologicznym rozrostem mastocytów tzw. komórek tucznych oraz ich spichrzaniem w miejscach, w których zwykle się lokalizują, tzn. w skórze, błonach śluzowych, szpiku, niektórych narządach wewnętrznych. Są to choroby rzadkie, zachorowalność na mastocytozę wynosi poniżej 0,01%. Przyczyny mastocytozy nie są jeszcze dokładnie znane, zaś jej przebieg jest zróżnicowany i uzależniony od wieku chorego, typu choroby, zajętych narządów, reakcji na leczenie oraz obecności współistniejących schorzeń. Natomiast atopowe zapalenie skóry to jedna z najczęstszych chorób alergicznych skóry. Występuje z częstością ok. 10–20% u dzieci oraz 1–3% u osób dorosłych. Najczęściej pierwsze objawy choroby pojawiają się w 1. roku życia. W powstawaniu choroby bierze udział szereg mechanizmów immunologicznych. Z atopowym zapaleniem skóry mogą współistnieć inne schorzenia, zwłaszcza alergiczne; jest to związane z tzw. marszem alergicznym.

Cel pracy:
Celem pracy jest opis przypadku 1,5 rocznego chłopca, u którego stwierdzono skórną postać mastocytozy współistniejącą z atopowym zapaleniem skóry, które utrudniało rozpoznanie mastocytozy.

Materiał i metody:
Badania oceny swoistych IgE za pośrednictwem panelu pediatrycznego mieszanego, badania kontrolne, tj. badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, okresowe morfologie z rozmazem oraz analiza literatury w odniesieniu do opisywanego przypadku.

Wnioski:
Dopiero wykonanie badania histopatologicznego umożliwiło postawienie trafnej diagnozy.


Introduction:
Mastocytosis is the name given to a group of diseases characterized by the pathological proliferation of so-called mast cells, and mast cells in their storage material where they usually locate: the skin, mucous membranes, bone marrow and some internal organs. These are rare diseases, the prevalence of mastocytosis being less than 0.01%. The causes of mastocytosis are not known while the course is varied and depends on the patient’s age, type of disease, the affected organs, response to therapy and the presence of comorbid conditions. Atopic dermatitis is one of the most common allergic diseases of the skin, with an incidence of 10–20% in children and 1–3% of adults. The most common initial symptoms appear during the first year of life. The emergence of the disease involves a number of immune mechanisms. With atopic dermatitis may coexist with other allergic diseases, especially those related to the so-called atopic march.

Objective:
The aim of the study was to describe the case of 1.5-year-old boy diagnosed with the form of cutaneous mastocytosis coexistent with atopic dermatitis, which made the diagnosis of mastocytosis difficult.

Material and Methods:
Examination of the specific IgE by means of a mixed panel – paediatric, control examinations, i.e. abdomen ultrasound scan, periodic blood tests including blood count, and the above-mentioned case desk research.

Conclusions:
The histopathological examination enabled the right diagnosis to be made.

 
REFERENCJE (11)
1.
Niedoszytko M. Mastocytoza rozpoznanie i leczenie. Wydawnictwo Benkowski; Białystok 2007: 15–124.
 
2.
Kurzawa R. Atopowe zapalenie skóry. Help Med. Kraków 2007: 5–86.
 
3.
Czelej D. Mastocytozy u dzieci i dorosłych – rozpoznawanie i postępo¬wanie. Borgis – Nowa Medycyna. 2006; 4: 83–87.
 
4.
Verburg M. Rush immunotherapy for wasp venom allergy seems safe and effective in Ptients with mastocytosis. Eur Ann Allergy Clin Im-munol. 2015; 6: 192–196.
 
5.
Zegpi-Trueba MS. Mastocytosis: Case report and literature review. Rev Chil Pediatr. 2015; 15: 00219–3.
 
6.
Gulen T. Mastocytosis: the puzzling clinical spectrum and challenging diagnostic aspects of an enigmatic disease. J Intern Med. 2016; 3: 211–228.
 
7.
Hartmann K. Cutaneous manifestations in patients with mastocytosis: Consensus report of the European Competence Network on Mastocy-tosis; the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; and the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2016; 1: 35–45.
 
8.
Azana JM. Uptade on Mastocytosis (Part 1): Pathophysiology, Clinical Features, and Diagnosis. Actas Dermosifiliogr. 2016; 1: 5–14.
 
9.
Azana JM. Uptade on Mastocytosis (Part 2): Categories, Prognosis, and Treatment. Actas Dermosifiliogr. 2016; 1: 15–22.
 
10.
Cudowska B. Atopy patch test in the diagnosis of food allergy in children with atopic eczema dermatitis syndrome. Rocz Akad Med Białymst. 2005; 50: 261–7.
 
11.
Mędrala W (red.). Podstawy alergologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2006: 257–269.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top