PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Pracodawcy a ochrona zdrowia pracujących – analiza systemów motywacyjnych wspierających pracodawców w Polsce i krajach UE
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Ekonomiki Zdrowia w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Rydlewska – Liszkowska
Pracownia Ekonomiki Zdrowia, Katedry Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Lindleya 6, 90-131 Łódź
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):142-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wprowadzenie i cel pracy. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy powodują koszty dla gospodarki Unii Europejskiej. Pracodawcy ponoszą koszty związane z wypłatą świadczeń chorobowych, zatrudnianiem pracowników zastępujących poszkodowanych oraz ze spadkiem produktywności. Jednym z kierunków działań zaradczych w tym zakresie jest wprowadzanie systemów motywacyjnych zachęcających pracodawców do podejmowania programów zapobiegawczych. Celem artykułu jest wskazanie kierunków doskonalenia metod oddziaływania na pracodawców, wzmacniających ich rolę w ochronie zdrowia w Polsce, w oparciu o wyniki analizy rozwiązań motywacyjnych w krajach UE. Uwaga zostanie skupiona na bodźcach ekonomicznych. Analizę oparto o przegląd aktualnych rozwiązań w UE oraz wyniki projektów badawczych.

Opis stanu wiedzy:
W skali Unii Europejskiej społeczne koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy stanowią około 4% PKB rocznie. W oddziaływaniu na zachowania pracodawców znaczącą rolę odgrywają nie tylko rozwiązania legislacyjne, ale jako istotne postrzegane są systemy motywacyjne wbudowane w systemy ubezpieczeniowe. Daje to możliwość różnicowania składek ubezpieczeniowych, ale również przyznawania grantów dla pracodawców. Szczególną rolę przypisuje się analizom opłacalności inwestycji w zdrowie, których wyniki służą jako podstawa informacyjna w podejmowaniu decyzji na poziomie przedsiębiorstwa.

Podsumowanie:
Analiza europejskich rozwiązań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników może posłużyć jako punkt wyjścia wprowadzenia w Polsce zmian systemu motywacyjnego ukierunkowanego na pracodawców, którego podstawą powinny być nie tylko rozwiązania dostarczane przez instytucje ubezpieczeniowe, ale także popularyzacja dobrej praktyki i edukacja.


Introduction and purpose:
Occupational diseases and accidents at work generate costs for the economy of the European Union. Employers cover the costs related with sickness benefits claims, employment of workers to replace the victim, and productivity decrease. One of the preventive actions is implementation of systems of incentive which would encourage the employers to undertake preventive programmes. The purpose of the article is to indicate the directions for improving methods which would strengthen the role of the employers in health care in Poland, based on conclusions of analyses of incentive schemes in EU countries. Special attention is paid to economic incentives. Analysis was based on the results of a review of EU research solutions.

State of art:
Social costs of occupational diseases and accidents at work amount to 4% of the GDP per year in EU countries. Legislation is one of the ways of changing the behaviour of employees, but motivation schemes offered by insurance systems are also recommended. They give the opportunity to apply different insurance premiums and grant systems. Moreover, at company level, the important role of return on investment in health analysis is considered as the basic information in decision processes.

Conclusions:
The results of European occupational health and safety options analysis could be the starting point for incentives for reform in Polish plans, which should be aimed at insurance schemes, good practice dissemination, and employers’ education in the role of occupational health in company economics.

 
REFERENCJE (15)
1.
Lundholm L. The number of work accidents in the Member States –has it decreased in the last 10 years?”-with particular focus on the construction area. http://www.av.se/dokument/stat.... pdf (dostęp: 5.09.2011).
 
2.
European Union new strategy: 25% cut in accidents at work by 2012. Progressive Insurance, February 2007 http://www.progressiveic.com/ n49feb2007.htm (dostęp: 5.09.2011).
 
3.
Statistical analysis of socio-economic costs of accidents at work in the European Union. Final Report, July 2004. http://epp.eurostat.ec.europa. eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-04–006/EN/KS-CC-04–006-EN.PDF (dostęp: 5.09.2011).
 
4.
Informacja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Med Pr. 2008; 59(5): 435 – 437.
 
5.
Społeczny podział i wymiar ekonomicznych konsekwencji inwestowania w zdrowie pracujących w Polsce (raport z realizacji projektu badawczego). Kierownik projektu: dr n.ekon. I.Rydlewska-Liszkowska. Instytut Medycyny Pracy, Łódź, grudzień 2005.
 
6.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Improving quality and productivity at work: Community strategy 2007–2012 on health and safety at work. Commission of the European Communities, Brussels, 21 Feb 2007, Com (2007) 62.
 
7.
Kankaanpa E, van Thulder M, Aaltonen M, De Greef M. Economics for occupational safety and health. Scand J Work Environ Health Suppl 2008; (5): 9–13.
 
8.
Projekt Ustawy z dnia….. 2011r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw. http://www.piu.org. pl/public/upload/ibrowser/Projekt_ustawy_DUZ_PIU_1.pdf (dostęp: 10.11.2012).
 
9.
Economic incentives to improve occupational safety and health: A review from European perspectives. European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao, 2010.
 
10.
European comparison of economic incentives in occupational safety and health. European Agency for Safety and Health at Work, E 48009 Bilbao http://www.google.pl/search?q=... son+of+economic+incentives+in+occupational+safety+and+health. +European++Agency+for+Safety+and+Health+at+Work%2C+E+4 8009+Bilbao&btnG=Szukaj&sourceid=navclient&rlz=1T4DVXA_ enPL324PL324&aq=f&aqi=&aql=&oq= (dostęp: 10.09.2010).
 
11.
Elsler D, Troutlein D, Rydlewska-Liszkowska I, Frusteri L, Kruger H, Veerman T, Eeckelaert L, Roskams N, Van Den Broek K, Taylor T. A review of case studies evaluating economic incentives to promote occupational safety and health. Scand J Work Environ Health 2010; 36(4): 289–298.
 
12.
Rydlewska-Liszkowska I. Rentowność inwestycji w zdrowie w przedsiębiorstwie – przegląd metod i zalecenia. Med Pr. 2010; 61(6): 655–660.
 
13.
Tompa E. (Principal Investigator): Economic Evaluation Workbook for Workplace Parties in the Healthcare Sector: Final Report. Institute for Work and Health, Toronto 2010.
 
14.
Effectiveness of economic incentives to improve occupational safety and health. Forum No 14, European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao 2004.
 
15.
Tompa E, Dolinschi R, de Oliveira C. Practice and potential of economic evaluation of workplace-based interventions for occupational health and safety. J Occup Rehab. 2006;16(3): 367–392.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top