PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Z biegiem lat można zauważyć, że zawód pielęgniarki bardzo się rozwinął. Wykonujące go osoby dążą do zwiększenia swoich kompetencji. Wiąże się to z coraz większym pragnieniem doświadczania poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z pracy. By osiągnąć ten cel, należy systematycznie podnosić swoje wykształcenie oraz uaktualniać wiedzę. Gwarantuje to poprawienie warunków swojej pracy, usprawnia w sposób świadomy i bezpieczny opiekę nad pacjentami. Celem pracy była analiza i ocena opinii pielęgniarek na temat wpływu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na satysfakcję zawodową i poczucie bezpieczeństwa w pracy.

Materiał i metody:
Analizie poddano 344 respondentów, którzy wypełnili autorski kwestionariusz ankiety w Internecie, wykorzystując do tego celu platformę społecznościową Facebook. Zastosowano ankietę własnej konstrukcji, składającą się z 24 pytań zawartych w dwóch częściach. Część pierwsza służyła przedstawieniu cech socjodemograficznych badanej grupy, takich jak wiek, staż pracy czy wykształcenie. Część drugą stanowiły pytania dotyczące m.in. odczuwania satysfakcji i bezpieczeństwa pracy przez pielęgniarki.

Wyniki:
Analiza opinii badanych pielęgniarek wykazała, iż najwięcej spośród nich (27,9%) ocenia satysfakcję z pracy na 8 pkt w 10-stopniowej skali, zaś 48,8% chętnie podnosi swoje kwalifikacje i podchodzi do tego ambicjonalnie. Jedynie 0,9% ankietowanych wskazywało na bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa.

Wnioski:
Wybrane rodzaje przebiegu kształcenia podyplomowego istotnie wpływają na poczucie satysfakcji i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek. Wiek i dłuższy staż pracy nie wpływają motywacyjnie na chęć podnoszenia wykształcenia badanych.


Introduction and objective:
Over the years, one can see how much the occupation of the nurse has developed. Nurses strive to increase their competences. This involves an increasing desire for a sense of job security and satisfaction. To achieve this goal, it is necessary to systematically improve their education and update their knowledge, which guarantees the improvement of work conditions improves patient care in an informed and safe manner. The aim of the study was to analyze and evaluate nurses› opinions concerning the impact of upgrading professional qualifications on job satisfaction and feelings of security at work.

Material and methods:
The analysis involved 344 respondents who completed an author-constructed online questionnaire, using the social networking platform Facebook. A self-administered questionnaire was applied, consisting of 24 items contained in two parts. Part one was used to present the study group in terms of sociodemographic characteristics, such as age, length of service, or education. The second part consisted of questions concerning, among others, the nurses' feeling of satisfaction and job security.

Results:
Analysis of the opinions of the surveyed nurses showed that the majority (27.9%) rated their work satisfaction at 8 scores according to a 10-degree scale (48.8%), were eager to improve their qualifications and presented an ambitional approach. Only 0.9% indicated a very poor sense of own security.

Conclusions:
The selected types of postgraduate education course significantly affect nurses› sense of satisfaction and job security. An increase in age and work experience do not exert a motivational effect on respondents› willingness to upgrade their education.

Czerwonka D, Grochal A, Naworska B. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a satysfakcja i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(4): 327–332. doi: 10.26444/monz/172586
 
REFERENCJE (21)
1.
Czajka Z. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Białystok: Wydawnictwo UwB; 2011. p. 17–32.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. DzU 2016 poz. 2094.
 
3.
Czajka Z. Rola kompetencji zawodowych w dopasowaniu kwalifikacji wymaganych w zawodach medycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2019;17(2):52–54.
 
4.
Pawlik A. Motywacja i jej wpływ na jakość pracy pielęgniarek w wybranych oddziałach szpitalnych publicznej placówki służby zdrowia. Zeszyt naukowy.pl/ Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 2018;48:77–86.
 
5.
Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A. et al. Evidence – based practice (ebp) w praktyce zawodowej pielęgniarek – analiza wiedzy, postaw i umiejętności w zależności od wykształcenia. Probl Pielęg. 2016;24:98– 105.
 
6.
Piontek A. Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych I Zarządzania Uniwersytet Szczeciński. 2017;48(2):270–272.
 
7.
Kuriata E, Felińczak A, Szachniewicz M, et al. Rozpoznawanie przez pielęgniarki szkodliwych czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy w szpitalu. Fam Med Primary Care Rev. 2012;14(1):29–36.
 
8.
Szymańska-Czechór M, Kędra E. Ocena wpływu pracy zmianowej na stan zdrowia personelu pielęgniarskiego wybranego podmiotu leczniczego – dane jakościowe (część II). Probl Pielęg. 2017;25(3):191–196. doi:10.5603/PP.2017.0032 (access: 2022.11.25).
 
9.
Jarzynkowski P, Piotrkowska R, Książek J. Systemy kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, Probl Pielęg. 2015;23(1):117–122.
 
10.
Wardak K, Nagórska M. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego – seria prawnicza zeszyt 102. Rzeszów. 2018:95–103. doi:10.15584/znurprawo. 2018.23.7.
 
11.
Siwek M. Motywowanie pracowników jako narzędzie wzrostu efektywności organizacji i wyznacznik jej sukcesu. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae. 2013;2:42–46.
 
12.
Sak-Skowron M, Skowron Ł. Determinanty satysfakcji z pracy – studium teoretyczne. Marketing i Zarządzanie. 2017;2(48):243–253.
 
13.
Hall LH, Johnson J, Watt I, et al. Healthcare staff wellbeing, burnout and patient safety: A systematic review. PLoS One. 2016;11(7): 4–6.
 
14.
Zawiślak A, Postawy pielęgniarek hospicyjnych wobec śmierci własnej i bliskich osób. Piel Zdr Publ. 2016;6(3):197–203.
 
15.
Jażdżewska N, Kretowicz K, Żuralska R. Nadzieja na sukces, a poczucie koherencji w grupie zawodowej pielęgniarek. Probl Pielęg. 2018;26(1):9–14.
 
16.
Jagodzińska A, Rezmerska L. Czynniki wpływające na podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego. Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, Włocławek 2017: 5.
 
17.
Dorigan GH, Guirardello EB. Effect of the practice environment of nurses on job outcomes and safety climate. Rev Lat Am Enfermagem. 2018;26:e3056. doi:10.1590/1518-8345.2633.3056.
 
18.
Ahlstedt C, Eriksson Lindvall C, Holmström IK, et al. Flourishing at work: Nurses› motivation through daily communication – An ethnographic approach. Nurs Health Sci. 2020;22(4):1169–1176. doi: https:// doi:10.1111/nhs.12789.
 
19.
Khaleghi S, Moghaddam AS, Moradi Y, et al. Is Nurses' Job Satisfaction Related to Occupational Health and Safety Management? Iran J Public Health. 2021;50(8):1738–1739. doi:10.18502/ijph.v50i8.6841.
 
20.
Gawęda A, Śnieżek A, Serzysko B. Satysfakcja z pracy w opinii badanych pielęgniarek. Piel Zdr Publ. Wrocław 2018;8(4):269–276.
 
21.
Pawlik J, Schneider-Matyka D, Jurczak A, et al. Ocena satysfakcji zawodowej pielęgniarek zatrudnionych w Polsce i Norwegii. Hygeia Public Health. 2017;52(3):249–254.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top