PL EN
PRACA ORYGINALNA
Palenie tytoniu przez studentów – skala problemu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia Publicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 
2
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego SALUS, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
3
Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):433-438
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Palenie tytoniu należy do najpoważniejszych współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, a walka z nim stała się jednym z priorytetów UE dotyczących zdrowia publicznego. Według prognoz WHO, w 2030 roku palenie tytoniu może być przyczyną śmierci nawet 8 mln osób. W Polsce do codziennego palenia przyznaje się prawie co trzecia osoba (27%) w wieku 15 lat i więcej. Celem badania było rozpoznanie skali palenia tytoniu wśród studentów i charakterystyka wybranych aspektów tego problemu wśród studentów rzeszowskich.

Materiał i metody:
Narzędziem do zrealizowania badania był autorski kwestionariusz ankiety. Badanie miało charakter anonimowy, objęto nim 477 rzeszowskich studentów. W analizie wyników badań zastosowano test niezależności chi-kwadrat.

Wyniki:
W badanej populacji 34% studentów zadeklarowało, że paliło papierosy. Najniższy odsetek studentów deklarujących regularne palenie tytoniu (27%) wystąpił w grupie wiekowej powyżej 25. r.ż. (głównie studenci niestacjonarni), częściej palili studenci z przedziału wiekowego 21–25 lat (36,9%) oraz studenci poniżej 20. r.ż. (36,6%). Połowa respondentów powyżej 25. r.ż. paliła papierosy dłużej niż 5 lat, a młodsi ankietowani częściej przyznawali, że palili dłużej niż rok, ale nie dłużej niż 5 lat (32,3%).

Wnioski:
1. Mężczyźni częściej deklarowali regularne palenie tytoniu niż kobiety, natomiast kobiety przyznawały częściej niż mężczyźni, że nigdy nie paliły. 2. Studenci turystyki i rekreacji stanowili największą grupę osób deklarujących palenie tytoniu, natomiast studenci zdrowia publicznego częściej niż pozostali skutecznie rzucali palenie bądź nie palili wcale. 3. Świadomość skutków zdrowotnych palenia tytoniu była największym czynnikiem motywującym do rzucenia palenia dla studentów zdrowia publicznego


Introduction:
Tobacco smoking is among the most serious contemporary civilization threats, and the struggle with it has become one of the priorities of the EU public health system. According to the WHO estimates, in 2030 it may be the cause of even 8 million deaths worldwide. In Poland, almost every third person (31%) aged 15 and over admits to smoking on a daily basis. The aim of this study is to present the scale of the problem of smoking among students from Rzeszów, and to characterize the selected aspects of this phenomenon.

Material and Methods:
The research instrument was a questionnaire designed by the author. The study was anonymous, involving 477 students in Rzeszów.

Results:
In the study population, 34% of students declared that they smoked cigarettes. The lowest percentage of students who declared regular cigarette smoking (27%) was found in the age group of over 25 (mainly extramural students), followed by students aged 21–25 (36.9%), and those aged under 20 (36.6%). A half of the respondents aged over 25 have smoked for longer than 5 years, while younger respondents declared that they have smoked for more than one year, but no longer than 5 years (32.3%).

Conclusions:
1. Males declared regular smoking more frequently than females. Females were never-smokers more often than males. 2. Students of Tourism and Recreation were the largest population group who declared smoking, while Public Health students more frequently than others give up smoking, or do not smoke at all. 3. Awareness of the health effects of tobacco smoking and smoking-related diseases was the greatest incentive for discontinuation of smoking for students of Public Health.

 
REFERENCJE (17)
1.
Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce, raport World Health Organization, Kopenhaga 2009.
 
2.
Klibert A, Żarnowska I. Możliwość wyjścia z uzależnienia od nikotyny na przykładzie chorych z nowotworami płuc. Probl Hig i Epidemiol. 2006; 87(4): 270–272.
 
3.
Zygulska A, Kowalczyk A. Palenie tytoniu jako problem medyczny i prawny – wybrane zagadnienia. Zdr Publ. 2008; 118(3): 341–347.
 
4.
WHO Report of the Global Tobacco Epidemic 2011, Warning about the dangers of tobacco.
 
5.
Rosenthal D, Weitzman M, Benowitz N. Nicotine Addiction: Mecha¬nism and Consequences. Int Jour of Mental Health 2011; 40: 22–38.
 
6.
Wojtyła A, Bojar I, Biliński P. Palenie tytoniu wśród młodzieży gimna¬zjalnej w Polsce. Med Ogólna, 2010; 16 (XLV); 4: 558–569.
 
7.
Jiloha LC. Biological basis of tobacco addiction: Implications for smoking – cessation treatment. Indian J of Psych. 2010; 52(4): 301–307.
 
8.
Zatoński W, Jankowski P, Banasiak W. Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Kardiol Polska. 2011; 69(1): 96–100.
 
9.
Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu, TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Warszawa 2013.
 
10.
Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010.
 
11.
Boratyn Dubiel L, Binkowska-Bury M, Gugała B. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej w Polsce. Zdr Publ. 2008; 118(4): 474–475.
 
12.
Siemińska A, Jassem J, Uherek M. Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów pierwszego roku medycyny. Pneum Alerg Polska. 2006; 74: 377–382.
 
13.
Bielawska A, Kmieciak M, Jędrasiak L. Rozpowszechnienie palenia papierosów wśród studentów I roku Akademii Medycznej. Przegl Lek. 2006; 10: 1031–1037.
 
14.
Kurpas D, Jasińska A, Wojtal M, Sochocka L, Seń M. Palenie tytoniu wśród studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przegl Lek. 2007; 64(10): 795–796.
 
15.
Rzeźnicki A, Krupińska J, Stelmach W. Częstość palenia tytoniu wśród studentów ostatnich lat Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przegl Lek. 2007; 64(10): 786–790.
 
16.
Mojos E, Cybulski M, Strzelecki W. Motywy palenia wśród studentów poznańskich wyższych uczelni. Analiza porównawcza. Przegl Lek. 2008; 65(10): 560–561.
 
17.
Wójtowicz-Chomicz K, Borzęcki A. Problem nikotynizmu oraz bier¬nego palenia występujący wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zdr Publ 2009; 119(1): 64–67.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top