PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ozon w medycynie
 
Więcej
Ukryj
1
Private Medical Gabinet
 
2
Medical University in Lodz Clinic of Oral and Periodontal Mucosa Diseases
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Majka Kulińska - Michalska   

Medical University in Lodz Clinic of Oral and Periodontal Mucosa Diseases
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(3):135-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Ozon jest formą alotropową tlenu. Jest niebieskim gazem o bardzo silnych właściwościach utleniających. To związek nietrwały, niepalny, który dobrze rozpuszcza się w wodzie. Używa się go do wyjaławiania wody pitnej oraz pomieszczeń (ozonowanie), jednak coraz większe zastosowanie znajduje również w medycynie, gdzie cenione jest przede wszystkim za swoje działanie wiruso-, bakterio- i grzybobójcze. Dzięki korzyściom, jakie niesie terapia ozonowa, jest ona wykorzystywana m.in. w stomatologii, dermatologii, ortopedii, chirurgii, ginekologii czy okulistyce.

Cel pracy:
Celem pracy było wskazanie właściwości ozonoterapii i dziedzin medycyny, w których można ją zastosować.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Obecnie ozonoterapia stosowana jest jako terapia uzupełniająca leczenie podstawowe. W medycynie wykorzystuje się jej działanie dezynfekujące, immunostymulujące, dodatkową jej zaletą jest zredukowanie dolegliwości bólowych w trackie leczenia.

Podsumowanie:
Liczne prace naukowe potwierdzają skuteczność zastosowania ozonu w wielu dziedzinach medycyny. W większości przypadków terapia ozonowa stosowana jest jako terapia uzupełniająca. Z uwagi na wiele korzyści, jakie niesie zastosowanie ozonu, przy braku działań niepożądanych, terapia ta winna być szerzej rozpowszechniona. W artykule przedstawiono mechanizm działania terapii ozonowej oraz wskazania do jej zastosowania.


Introduction and objective:
Ozone is an allotropic form of oxygen. Thanks to its properties, it is increasingly used in medicine. The aim of the study is to define the properties of ozone therapy and the areas of medicine in which it can be used.

Brief description of the state of knowledge:
Currently, ozone therapy is used as a therapy complementary to a basic treatment. In medicine, it is used to achieve a disinfecting and immunostimulating effect, with an additional advantage of pain reduction.

Conclusions:
Numerous studies confirm the effectiveness of ozone in many areas of medicine with multiple benefits. In this review, the mechanism of ozone therapeutic action and indications for its application are discussed.

 
REFERENCJE (27)
1.
Seaverson K, Tschetter D, Kaur T. Patient guide to oxygen/ozone therapy. Health centered cosmetic dentistry. Cited 2010 January 13.
 
2.
Pietrzycka K. Ozon w endodoncji, e-Dentico 2007;3: 54–58.
 
3.
Seidler V, Linetskiy I, Hubalkova H, Staňkova H, Šmucler R, Mazanek J. Ozone and Its Usage in General Medicine and Dentistry. A Review Article. Prague Medical Report. 2008; 109(1): 5–13.
 
4.
Teresa B, Wolanska E, Cieszko-Buk M, Orlowski M, Chalas R.Practical use of ozone in dentistry – comments. Annales Universitatis,Maria Curie-Sklodowska Lubin-Polonia. 2008; VOL. LXIII, N 1, 28.
 
5.
Seidler V, Linetskiy I, Hubalkova H, et al. Ozone and its usage in general medicine and dentistry-a review article. Prag Med Rep. 2008; 109: 5e13.
 
6.
Bhateja S. The miraculous healing therapy e “Ozone therapy” in dentistry. Indian J Dent. 2012; 3(3): 150–155.
 
7.
Nogales CG, Ferrari PH, Kantorovich EO, Legw-Marques J. Ozone therapy in medicine and dentistry. J Contemp Dental Pract. 2008; 9: 1–9.
 
8.
Nagayoshi M, Kitamura C, Fukuizumi T, Nishihara T, Terashita M. Antimicrobial effect of ozonated water on bacteria invading dentinal tubules. J Endod. 2004; 30: 778–781.
 
9.
Azarpazhooh A, Limeback H. The application of ozone in dentistry: a systematic review of literature. J Dentist. 2008; 36: 104–116.
 
10.
Skalska K, Ledakowicz S. Rozwój dezynfekcji chemicznej – perspektywy wykorzystania ozonu. Laboratorium 2007; 10, 10–13.
 
11.
Myśliwiec L, Wiśniewska I, Sporniak-Tutak K. Zastosowanie ozonoterapii jako jedna z metod zapobiegania powikałniom zapalnym po operacyjnym usunięciu zębów trzecich trzonowych w żuchwie – doniesienia wstępne. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2007; 53(3): 94–97.
 
12.
Bitter K, Vlassakidis A, Niepel M, Hoedke D, Schulze J, Neumann K, Moter A, Noetzel J. Effects of Diode Laser, Gaseous Ozone, and Medical Dressings on Enterococcus faecalis Biofilms in the Root Canal Ex Vivo, Biomed Res Int. 2017.
 
13.
Oizumi M, Suzuki T, Uchida M, Furuya J, Okamoto Y. In vitro testing of a denture cleaning method using ozone. J Med Dent Sci. 1998; 45: 135–139.
 
14.
Arita M, Nagayoshi M, Fukuizumi T, et al. Microbicidal efficacy of ozonated water against Candida albicans adhering to acrylic dentures plates. Oral Microbiol Immunol. 2005; 20: 206–210.
 
15.
Khatri I, Moger G, Kumar NA. Evaluation of effect of topical ozone therapy on salivary Candidal carriage in oral candidiasis. Indian J Dent Res. 2015; 26(2): 158–62. doi: 10.4103/0970–9290.159146.
 
16.
Bachanek T, Orłowwski M, Wolańska E, Cieszko-Buk M. Ozon w stomatologii – uwagi praktyczne. Medicus 2005,6.
 
17.
Tanasiewicz M, Próchnica zębów, ISBN 978-83-61190-12-7, 103–110.
 
18.
Szkutnik J, Sieczkarek J, Wysokińska-Miszczuk J. Skuteczność ozonoterapii wybranych przypadków chorobowych tkanek przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej – doniesienie wstępne. Ann Acad Med Stet. 2007; 53, Suppl. 3: 145–15.
 
19.
Bocci V, Borrelli E, Travagli V, Zanardi I. The ozone paradox: ozone is a strong oxidant as well as a medical drug. Med Res Rev. 2009; 29: 646–682.
 
20.
Bocci V. Is it true that ozone is always toxic? The end of a dogma. Toxicol Appl Pharmacol. 2006; 216: 493–504.
 
21.
Michalski R, Łyko A. Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody. Problemy i wyzwania. Inżynieria i Ochrona Środowiska. 2012; 15(4): 353–364.
 
22.
Białoszewski D, Kowalewski M. Przydatność miejscowych, głębokich insuflacji mieszaniną ozonowo-tlenową w profilaktyce i leczeniu zakażeń w obrębie narządów ruchu. Ortop Traum Rehab. 2001; 3(4): 552–556.
 
23.
Białoszewski D, Nowak P, Michalski P. Przydatność terapii ozonem w leczeniu przewlekłych i pourazowych patologii w obrębie narządu ruchu. Ortop Traum Rehab. 2000; 4: 47–49.
 
24.
Al-Dalain SM, Martınez G, Candelario-Jalil E, Menéndez S, Re L, Giuliani A, León OS. Ozone treatment reduces markers of oxidative and endothelial damage in an experimental diabetes model in rats. Pharmacol Res. 2001; 44(5): 391–396.
 
25.
Martinez G, Al-Dalain SM, Menendez S, Guiliani A, Leon OS. Ozone treatment reduces blood oxidative stress and pancreas damage in a streptozotocin-induced diabetes model in rats. Acta Farm Bonaerense 2005; 24(4): 491.
 
26.
Martínez-Sánchez G, Saied M, Al-Dalain, Menéndez S, ReL, Giuliani A, Candelario-Jalil E, Álvarez H, Fernández-Montequín JI, León OS. Therapeutic efficacy of ozone in patients with diabetic foot. Eur J Pharmacol. 2005; 523(1–3): 151–161.
 
27.
Campanati A, De Blasio S, Giuliano A, Ganzetti G, Giuliodori K, Pecora T, Consales V, Minnetti I, Offidani A. Topical ozonated oil versus hyaluronic gel for the treatment of partial- to full-thickness second-degree burns: A prospective, comparative, single-blind, nonrandomised, controlled clinical trial. Burns 2013; 39(6): 1178–1183.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top