PL EN
PRACA ORYGINALNA
Oczekiwania rodzin pacjentów przewlekle chorych w zakresie opieki pielęgniarskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(3):225-228
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Podmiotem pracy pielęgniarek jest człowiek, dlatego ważne jest poznawanie oczekiwań społecznych względem sprawowania nad nim opieki.

Cel pracy:
Rozpoznanie zakresu oczekiwań rodzin pacjentów przewlekle chorych wobec grupy zawodowej pielęgniarek.

Materiał i metoda:
Badaniami objęto 100 osób będących członkami rodzin pacjentów hospitalizowanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Średnia wieku badanych wynosiła 48,5 przy rozpiętości od 18 – 78 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, w którym pytania dotyczyły oczekiwań rodzin w zakresie wypełniania funkcji zawodowych przez grupę zawodową pielęgniarek w opiece nad pacjentem przewlekle chorym.

Wyniki:
Spośród funkcji zawodowych pielęgniarek, za najważniejszą w opiece nad pacjentem przewlekle chorym, rodziny chorych uznały funkcję opiekuńczą (92%), terapeutyczną (57%) i rehabilitacyjną (54%), a za najważniejsze zadania w ramach poszczególnych funkcji: utrzymanie ciała w czystości (100%), naukę samoobsługi w zakresie czynności dnia codziennego (72%), zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia (71%), a także motywowanie do usamodzielniania się (69 %), monitorowanie pomiarów podstawowych czynności życiowych (76%) i podawanie leków (70%). Zdecydowana większość osób oczekiwała informacji dotyczących stanu zdrowia i opieki pielęgniarskiej (72%), w nieznacznym stopniu informacji dotyczących opieki socjalnej (7%).

Wnioski:
Zapewnienie higieny ciała, przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, łagodzenie bólu i cierpienia to, w opinii rodzin przewlekle chorych, najważniejsze wyznaczniki opieki pielęgniarskiej.


Introduction:
Patients remain in the focus of a nurse’s work, therefore it is important to know their social expectations with respect to the care provided.

Objective:
Recognition of the expectations of family members of chronically ill patients with respect to their nursing care providers.

Material and Methods:
The study covered 100 family members of patients hospitalized in a Residential Care Facility; aged 18-78, mean age 48.5. The research instrument was a self-designed questionnaire containing items related to the expectations of family members of patients suffering from chronic diseases, and nursing care received by these patients.

Results:
Family members considered nursing care as the most important occupational function of nurses (92%), followed by rehabilitation (57%), and therapeutic function (54%), while the most important tasks within individual functions indicated by the respondents were: maintaining body hygiene (100%), education of patients in self-care in activities of daily living (72%), prevention of effects of long-term immobilization (71%), motivating patients to independence (69 %), monitoring of the measurements of basic life functions (76%), and administration of medications (70%). The majority of respondents expected information concerning the patient’s state of health and nursing care provided (72%), whereas only 7% of respondents expected information pertaining to social services available.

Conclusions:
In the opinions of respondents, the provision of body hygiene, preparation of a patient for self-care, and alleviation of pain and suffering were the most important elements of nursing care.

 
REFERENCJE (10)
1.
Małecka B, Marcinkowski TJ. Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek usług medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88: 17-19.
 
2.
Wyrzykowska M. Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów. Pielęg Chirurg Angiol. 2007; 1: 3-10Jakubek E, Spychała J, Koligat D. Starzejące się społeczeństwo- opinie, obawy i oczekiwania. Pielęg Pol. 2009; 1(13): 38-42.
 
3.
Bednarek A, Mianowana V, Jachorek M. Oczekiwania rodziców hospitalizowanych noworodków w zakresie realizowanej opieki. Część I. Probl Pielęg. 2011; 19(1): 27-33.
 
4.
Kapała W, Skrobisz J. Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgii trybem planowym względem zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i warunków lokalnych. Now Lek. 2006; 75(4): 351-358.
 
5.
Grochans E, Wieder-Huszla S, Jurczak A, Stanisławska M, Janic E, Szych Z. Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniarskiej. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 236-239.
 
6.
Grabska K, Stefańska W. Sylwetka zawodowa pielęgniarki w opinii pacjentów. Probl Pielęg. 2009; 17(1): 8-12.
 
7.
Dyga-Konarska M. Informacyjne i emocjonalne wsparcie pacjenta przez personel medyczny. Stand Med. 2004; 5: 599-604.
 
8.
Kawczyńska-Butrym Z. Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie; 2005.
 
9.
Kachaniuk H, Gozdek N, Kachaniuk J. Poglądy pacjentów na zakrese i sposób przekazywania informacji zdrowotnej osobom chorym i rodzinie. Zdr Publ. 2003; 113 (3/4): 264-267.
 
10.
Lista strachów. Leczenie w Europie – wyniki sondażu Reader’s Digest Europe Health. Men Zdr. 2006; 1: 64.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top