PL EN
PRACA ORYGINALNA
Media jako źródło wiedzy o zdrowiu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 
3
Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
4
Instytut Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):165-168
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Media w obecnych czasach stanowią integralną część codzienności człowieka, a tym samym są ważnym źródłem informacji na temat zdrowia. Celem pracy jest ocena wpływu mediów na osiągnięcie i utrzymanie dobrostanu oraz analiza częstotliwości korzystania z informacji dotyczących zdrowia poprzez media. Zbadano również zależności między wiekiem, miejscem zamieszkania oraz wykształceniem a częstością korzystania z mediów w zakresie informacji dotyczących zdrowia. Badania przeprowadzono na terenie województwa podkarpackiego, w grupie 300 osób. Respondenci byli dobierani celowo, z uwzględnieniem wieku. Badano trzy grupy wiekowe: I grupa – 15-19 lat, II grupa – 20-25 lat, III grupa – 26-35 lat. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż, a narzędziem kwestionariusz ankiety, konstrukcji własnej, niewystandaryzowany. Pytania były ukierunkowane na dokonanie oceny pozyskiwania informacji o zdrowiu poprzez media. Z uzyskanych badań wynika, że media w obecnych czasach stanowią jedno z głównych źródeł pozyskiwania informacji na temat poprawy zdrowia ankietowanych. Częstość korzystania z informacji zdrowotnych poprzez media koreluje z wiekiem i wykształceniem, natomiast nie zależy od miejsca zamieszkania. Ankietowani najczęściej (47,2%) korzystali z programów profi laktycznych, opracowanych przez: lekarzy, pielęgniarki i dietetyczki


Nowadays, the mass-media constitute an integral part of human everyday life, and therefore are an important source of information concerning health. The objective of the study was an evaluation of the eff ect of mass-media on the obtaining and maintenance of wellbeing, and analysis of the frequency of using health information. The relationships were also analyzed between age, place of residence and education level, and the frequency of using the mass-media for information pertaining to health. The study was conducted in the Sub-Carpathian Region, and covered a group of 300 respondents. The respondents were selected by means of purposive sampling, with consideration of age. The following three age groups were examined: Group I – aged 15-19, Group II – 20-25, and Group III – 26-35. The study, carried out in the form of a diagnostic survey, and the research instrument applied, was a self-designed non-standardized questionnaire form. The questions were biased towards the evaluation of obtaining information concerning health from the mass-media. The results of the study showed that at present the media are among the main sources of acquisition of health knowledge. The frequency of obtaining information concerning health from the media is correlated with age and education level; however, it does not depend on place of residence. The respondents most frequently used prophylactic programs developed by physicians, nurses and dietitians (47.2%).

 
REFERENCJE (12)
1.
Bartuś S. i wsp. Udział mediów w promocji zdrowia na przykładzie Gazety Krakowskiej. Zdr Pub 2004;114(3):342-345.
 
2.
Piotrowska-Jastrzębska J. i wsp. Oddziaływanie mass mediów na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Przegl Pediatr 2001;31(3):191-194.
 
3.
Rudawska I. Rola mass mediów w promocji zachowań sprzyjających zdrowiu. Pielęg Pol 2005;2(20):239.
 
4.
Furmański J, Szczęch R. Rola internetu w edukacji chorych na nadciśnienie tętnicze oraz w szkoleniu podyplomowym lekarzy. Przew Lek 2000;5:103-105.
 
5.
Vordermark D, Kolbl O, Flentje M. Th e internet as a source of medical information. Investigation in a mixed cohort of radiotherapy pa-tients. Strahlenther Onkol 2000;176 (11):532-535.
 
6.
Chrobot AM, Łoboda J. Wpływ środków masowego przekazu na zachowania zdrowotne i społeczne młodzieży. Ann Acad Bydgostiensis 2003;17/2:13-16.
 
7.
Izdebska J. Rodzina dziecko telewizja. Wyd. Trans Humana, Białystok 2001; pp. 5-303.
 
8.
Troseth GL. Th e medium can obsure the message: young childeren’s understanding of video. Child Dev 1998;69(4):950-965.
 
9.
Commitee on Public Education: American Academy of Paediatrics. Media Violetce. Committee on Public Education. Paediatrics 2001;108(5):1222-1226.
 
10.
Rębała L, Skrbeńska E. Rola prasy lokalnej w edukacji zdrowotnej czytelników. Pielęg Pol 2002;2(14):194-197.
 
11.
Wysokiński M, Domżał-Drzewiecka R. Edukacja zdrowotna w środkach masowego przekazu. Zdr Pub 2003;113(1/2):196–200.
 
12.
Huk J. i wsp. Internet jako współczesna forma promocji zdrowia w różnych okresach życia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D Medicina. 2007: VOL. LXII, SUPP. XVIII, N.2, s. 481-485.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top