PL EN
PRACA ORYGINALNA
Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 3 – szkolenie personelu medycznego w zakresie technicznego i prawnego użytkowania danych sensytywnych
 
Więcej
Ukryj
1
Student Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Damian Marek Szymczyk   

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):331-336
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Technologia informatyczna jest coraz powszechniej uznawana za ważne narzędzie poprawy efektywności i jakości opieki zdrowotnej, szczególnie w medycynie opartej na dowodach. Spośród wszystkich rozwiązań informatycznych obecnie używanych w obszarze ochrony zdrowia, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma szanse przynieść największe korzyści. Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego rozwiązania, konieczne jest odpowiednie przeszkolenie personelu, który będzie zajmować się przetwarzaniem danych sensytywnych w niej zawartych, z zachowaniem polityki bezpieczeństwa.

Cel pracy:
Celem badania ankietowego była ocena wiedzy personelu medycznego odnośnie do bezpieczeństwa sensytywnych danych oraz szkoleń w zakresie obsługi e-dokumentacji.

Materiał i metody:
Badanie ankietowe dotyczące korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej zostało przeprowadzone w lutym 2013 r. w katowickiej przychodni Kamed. Anonimowy kwestionariusz ankiety został rozprowadzony wśród personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek medycznych.

Wyniki:
Jedynie 58,6% respondentów uznaje czas szkoleń w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej jako odpowiedni, a blisko 40% lekarzy i pielęgniarek wielokrotnie zwracało się o pomoc do innego pracownika medycznego w czasie użytkowania nowego oprogramowania. Niewiele ponad połowa badanych jest świadoma istnienia instrukcji zarządzania systemem informatycznym, a 85% zapoznała się z polityką bezpieczeństwa placówki.

Wnioski:
Badanie pokazało, że konieczne jest zwiększenie wymiaru godzin szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek. Istotne jest również położenie większego nacisku podczas szkoleń na aspekty organizacyjne, tj. instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz politykę bezpieczeństw


Introduction:
Information technology is increasingly more often considered as an important instrument for the improvement of patient safety, effectiveness and quality of care, especially in evidence based medicine. From among all computer science solutions in the area of health care which are currently in use, the electronic medical records system (EMR) has the chance to bring about the greatest benefits. In order to fully use the possibilities associated with the new solution, it is necessary to properly train the staff who will be engaged in the processing of sensitive data within this system, preserving the policy of data security.

Objective:
The objective of the survey was evaluation of the knowledge of medical staff concerning the safety of sensitive data, and training in the operation of e-records.

Material and Methods:
A survey concerning the use of electronic medical records was conducted in February 2013 at the Outpatient Department ‘Kamed’ in Katowice. An anonymous questionnaire was distributed among physicians, nurses and medical records keepers.

Results:
Only 58.6% of respondents considered the time devoted to training in electronic medical records as adequate, and nearly 40% of physicians and nurses turned on many occasions to another medical professional while using the new software. Slightly more than a half of respondents were aware of the presence of instructions for managing the information system, and 85% of them became familiar with the safety policy in the facility.

Conclusions:
The study showed that it is necessary to increase the number of hours of training for physicians and nurses. It is also important to place more emphasis during trainings on organizational aspects, i.e. instruction for managing information system and safety policy.

 
REFERENCJE (27)
1.
Miller RH, Sim I. Physicians’ Use Of Electronic Medical Records: Barriers And Solutions. Health Affairs. 2004; 23(2): 116–126.
 
2.
Tynda M. Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach służby zdrowia. W: Wróbel Z, (red). Technologie informacyjne w medycynie. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego; 2008.
 
3.
Górecki W. EHR dla lekarza i nie tylko. Służba Zdrowia. 2011; (60–68): 38–40.
 
4.
Wojsyk K. Jakość danych w e-Rejestrach – kluczowym czynnikiem poprawności funkcjonowania systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Biuletyn informacyjny CSIOZ. 2013; (8): 3–4.
 
5.
FairWarning. Canda: How Privacy Considerations Drive Patient Decision and Impact Patient Care Outcomes. (dostęp 2012.10.10) http:// www.fairwarning.com/Canada/whitepapers/2011–12-WP-CANADA- -PATIENT-SURVEY.pdf). Szymczyk D. Do pierwszego gwizdka. Menedżer Zdrowia. 2013; (2): 54–55.
 
6.
Szymczyk D. Do pierwszego gwizdka. Menedżer Zdrowia. 2013; (2): 54–55.
 
7.
Badanie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP. XIX Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy; 2010.10.15–17, Kraków.
 
8.
Zandieh SO, et al. Challenges to EHR implementation in electronic – versus paper-based office practices. Journal of General Internal Medicine. 2008; 23 (6): 755–761.
 
9.
Kemper AR, Uren RL, Clark SJ. Adoption of electronic health records in primary care pediatric practices. Pediatrics. 2006; 118(1): 20–24.
 
10.
Dastagir TM, Chin HL, McNamara M, Poterj K, Battaglini S, Alstot L. Advanced Proficiency EHR Training: Effect on Physicians’ HER Efficiency, EHR Satisfaction and Job Satisfaction. AMIA 2012 Annual Symposium. 2012.11.3–7; Chicago 2012.
 
11.
Terry AL, Thorpe CF, Giles G, et al. Implementing electronic health records. Key factors in Primary care. Canadian Family Physician. 2008; 54 (5): 730–736.
 
12.
Holden RJ. What stands in the way of technology-mediated patient safety improvements? A study of facilitators and barriers to physicians’ use of electronic health records. J Patient Safety. 2011; 7(4): 193–203.
 
13.
Drozdowska U, (red.). Dokumentacja medyczna. Warszawa: Wyd. Cegedim; 2011.
 
14.
Jackowski M. Ochrona danych medycznych. Warszawa: Wyd. ABC a Wolters Kluwer business; 2011.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024.
 
16.
Martino L, Ahuja S. Privacy policies of personal health records: an evaluation of their effectiveness in protecting patient information. 1st ACM International Health Informatics Symposium. 2010.10.11–12; Arlington 2010.
 
17.
Walker JM, Carayon P, Leveson N, Paulus RA, Tooker J, Chin H, Bothe Jr. A, Stewart WF. EHR Safety: The Way Forward to Safe and Effective Systems. Journal of the American Medical Informatics Association. 2008; 15(3): 272–277.
 
18.
Szymczyk D. Czas zmarnowanych szans. OSOZ. 2012; (11): 41.
 
19.
Vishwanath A, Scamurra SD. Barriers to the adoption of electronic health records: using concept mapping to develop a comprehensive empirical model. Health Informatics J. 2007; 13(2): 119–134.
 
20.
Gans D, Kralewski J, Hammons T, Dowd B. Medical groups’ adoption of electronic health records and information systems. Health Affairs. 2005; 24(5): 1323–1333.
 
21.
Simon SR, Kaushal R, Cleary PD, Jenter CA, Volk LA, Poon EG, Williams DH, Orav EJ, Bates DW. Correlates of electronic health record adoption in office practices: a statewide survey. AMIA 2006 Annual Symposium. 2006.11.11–15; Washington 2006.
 
22.
Park MA. Embedding security into visual programming courses. Information Security Curriculum Development Conference. 2011.09.30– 2011.10.1; Keenesaw 2011.
 
23.
Porter S, Malin B, Van’t Noordende G. Are Personal Health Records Safe? A Review of Free Web-Accessible Personal Health Record Privacy Policies. J Med Int Res. 2012; 14(4): 114.
 
24.
Ustawa z dn. 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz. U. Nr 113, poz. 657.
 
25.
Zlabek JA, Wickus JW, Mathiason MA. Early cost and safety benefits of an inpatient electronic health record. J Am Med Inf Assoc. 2011; 18(2): 169–172.
 
26.
Ronquillo JR. How the Electronic Health Record Will Change the Future of Health Care. Yale J Biol Med. 2012; 85(3): 379–386.
 
27.
Szymczyk DW. Informacje zamiast danych. OSOZ. 2012; (6): 17.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top