PL EN
PRACA ORYGINALNA
Epidemiologiczna ocena zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim w latach 2000–2011 , z uwzględnieniem uczestnictwa w skriningu
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):235-239
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Rak piersi stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych kobiet w Polsce. Analiza rozkładu zachorowań i zgonów spowodowanych rakiem piersi pokazuje duże zróżnicowanie między województwami.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim, z uwzględnieniem uczestnictwa w skriningu.

Materiał i metody:
Materiałem wykorzystanym do analiz były dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów piersi pochodzące z Krajowego Rejestru Nowotworów z lat 2000–2011 oraz dane dotyczące objęcia Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kobiet w wieku 50–69 lat w województwie lubelskim, uzyskane na podstawie raportu z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki obejmującego lata 2007–2013.

Wyniki:
W ciągu 10 lat obserwacji w województwie lubelskim liczba nowo rejestrowanych zachorowań w ciągu roku zwiększyła się o ponad 300 przypadków. W analizowanym okresie standaryzowany współczynnik zapadalności wzrósł z 33,65/100 tys. w 2000 roku do 43,69/100 tys. w 2011 roku. W województwie lubelskim w 2000 roku rak piersi stanowił główną przyczynę zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi, a w 2011 roku był drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w tym regionie. Analiza uczestnictwa w zorganizowanym skriningu pokazuje, że w 2007 roku odsetek kobiet zbadanych w ramach programu wynosił 33,5%, a w 2013 procent objęcia wzrósł do 47,36%.

Wnioski:
W latach 2000–2011 obserwuje się w województwie lubelskim wzrost zapadalności na raka piersi i utrzymującą się na stałym poziomie umieralność, co niewątpliwie pozostaje w związku ze wzrostu skuteczności Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Introduction:
Breast cancer is one of the major health problems among women in Poland. Analysis of breast cancer cases and deaths shows large territorial disproportion.

Objective:
The objective of the study was analysis of morbidity and mortality due to breast cancer, with consideration of attendance at screening in the Lublin Region.

Material and Methods:
The material for analysis was data concerning cases of breast cancer and deaths due to breast cancer registered in the National Cancer Register during the period 2000–2011, and data concerning the covering with the Population Programme of Early Breast Cancer Detection among women aged 50–69 in the Lublin Region, based on the report from the Information Technology System of Prophylaxis Monitoring covering the years 2007–2013.

Results:
Within 10 years of observation, in the Lublin Region, the number of newly registered cases of breast cancer has increased by more than 300 cases. In the period analyzed, the standardized morbidity rate increased from 33.65/100,000 in 2000 up to 43.69/100,000 in 2011. In 2000, in the Lublin Region, breast cancer was the major cause of deaths due to cancerous diseases, and in 2011 occupied the second position among malignant cancers in this region. Analysis of attendance at the screening organized indicates that in 2007 the percentage of the women examined within the programme was 33.5%, while in 2013 the coverage rate increased up to 47.36%.

Conclusions:
In the years 2000–2011, an increase was observed in the incidence of breast cancer, and mortality maintaining itself on a constant level, which is undoubtedly related with an increase in the effectiveness of the Population Programme of Early Breast Cancer Detection.

 
REFERENCJE (14)
1.
GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Preva­lence Worldwide in 2012: http://globocan.iarc.fr/Pages/... (dostęp: 2014.09.25).
 
2.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. http:// www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/opis_zadan_3092009. pdf (dostęp: 2014.09.25).
 
3.
Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Warszawa: Centrum Onkologii Instytut im. M Skłodowskiej‑Curie; 2013.
 
4.
Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Warszawa: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej‑Curie; 2012.
 
5.
Krajowy Rejestr Nowotworów: http://onkologia.org.pl/k/epid... (dostęp: 2014.09.25).
 
6.
Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025. Warszawa: Centrum Onkologii – Instytut im. M Skłodowskiej‑Curie; 2009.
 
7.
Raport „Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi”. Wo­jewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi. http://www.onkologia.lublin.pl...? action=realizator&sa=objecie&podz=pow&data=008-01-01 (dostęp: 2014.09.25).
 
8.
Cancer Research UK. www.cancerresearchuk.org (dostęp: 2014.09.25).
 
9.
Zatoński W. Europejski kodeks walki z rakiem. Warszawa: Centrum Onkologii – Instytut; 2007.
 
10.
Massat NJ, Peter D, Sasieni PD, Parmar D, Duffy SW. An ongoing case-control study to evaluate the NHS breast screening programme. BMC Cancer 2013; 13: 596. http://www.biomedcentral.com/c... pdf/1471-2407-13-596.pdf (dostęp: 2014.09.25).
 
11.
Murawa D, Dyzmann‑Sroka A, Kycler W. ABC raka piersi. Wielko­polskie Centrum Onkologii; 2010. www.wco.pl/wok/pliki/pobierz/15/ (dostęp 2014.09.25).
 
12.
Breast cancer screening programme in Finland. http://stats.cancerreg­istry.f... (dostęp 2014.09.25).
 
13.
Akinyemiju TF. Socio-Economic and Health Access Determinants of Breast and Cervical Cancer Screening in Low-Income Countries: Analysis of the World Health Survey. http://www.plosone.org/article... info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0048834#abstract0 (dostęp 2014.09.25).
 
14.
Wojcierowska A, Renn -Żurek A, Dziedziczak-Buczyńska M, Stempień M. Programy profilaktyczne dla kobiet realizowane na terenie woje­wództwa łódzkiego. Prob Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 511–516.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top