PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Wśród wielu przewlekłych dolegliwości bólowych szczególnie powszechny jest ból pleców. Problem ten dotyczy przede wszystkim pracowników biurowych, ze względu na długi czas spędzany w pracy w pozycji siedzącej. Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa w grupie pracowników wykonujących pracę biurową, a także ustalenie związku między natężeniem a częstotliwością bólu w zależności od stażu pracy i płci.

Materiał i metody:
W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz. Do oceny natężenia bólu wykorzystano skalę NRS. Przebadano 120 osób, które spełniły kryterium włączenia do badania.

Wyniki:
W badanej grupie pracowników biurowych bóle najczęściej występowały w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa (66,7%), a najrzadziej w odcinku piersiowym (14,2%). Kobiety i mężczyźni w prawie równym stopniu zgłaszali ból we wszystkich odcinkach kręgosłupa. Ponad połowa badanych podaje, iż odczuwa ból podczas siedzenia, zdecydowanie częściej kobiety niż mężczyźni. Ponad 80% badanych wskazało, że ból pleców ma negatywny wpływ na wykonywanie pracy.

Wnioski:
1. Dolegliwości bólowe kręgosłupa najczęściej – za-równo u kobiet, jak i u mężczyzn – zlokalizowane są w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. 2. Częstotliwość i stopień intensywności odczuwanych przez pracowników biurowych dolegliwości bólowych nie zależy od płci. 3. Staż pracy nie ma wpływu na intensywność i częstotliwość występowania bólu kręgosłupa u pracowników biurowych. 4. Należy wprowadzać warsztaty, filmy instruktażowe i szkolenia dla pracowników biurowych na temat stosowania zasad ergonomii w miejscu pracy.


Introduction and objective:
Background: Back pain is particularly common among many chronic pain ailments. This problem mainly affects office workers, due to the long working time daily in a sitting position. The aim of the study was to assess back pain in a group of office workers, as well as to establish the relationship between the intensity and frequency of pain depending on duration of employment and gender.

Material and methods:
The study was conducted using an author constructed questionnaire, and included 120 respondents who met the criteria for inclusion. The NRS scale was used to assess pain intensity.

Results:
In the studied group of office workers pain most frequently occurred in the lumbosacral spine (66.7%), while most rarely in the thoracic section (14.2%). Females and males almost equally often reported pain in all sections of the spine. More than a half of the respondents reported pain while sitting, females more often than males. Over 80% of respondents indicated that back pain has a negative impact on work performance. Less than 30% of the surveyed office workers did not apply the principles of work ergonomics.

Conclusions:
1. Spinal pain symptoms are most often located in the lumbosacral spine, regardless of gender. 2. The frequency and intensity of pain experienced by office workers does not depend on gender. 3. Work experience does not affect the intensity and frequency of occurrence of back pain in office workers. 4. Workshops, instructional videos, training for office workers on the practical application of the principles of work ergonomics should be introduced.

Grabowska B, Kwaśniewska A. Dolegliwości bólowe kręgosłupa u pracowników biurowych – badanie wstępne. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(4): 395–399. doi: 10.26444/monz/142359
 
REFERENCJE (13)
1.
Hay SI, Vos T, Abajobir AA, et al. Global, regional, and national in-cidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017; 390: 1211–1259.
 
2.
Dahlhamer J, Lucas J, Zelaya C, et al. Prevalence of Chronic Pain and High-Impact Chronic Pain Among Adults – United States.MMWR.2018; 67: 1001–1006.
 
3.
Goldberg DS, McGee SJ. Pain as a global public health priority. BMC Public Health.2011; 11: 770.
 
4.
International Association for the Study of Pain. 2021 Global Year About Back Pain, 2021. In: https://www.iasp-pain.org/Glob... (access: 2021.05.16).
 
5.
Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze. Kampania edukacyjna „Aktywny kręgosłup“, 2021. In: https://www.aktywnykregoslup.p... = IwA-R3opKbEnYvPYgDfr9hCA8AWOv3ooCZrkxRcm32CZtRmvelQOkRo-POXf4WU (access: 2021.05.16).
 
6.
Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogól-nopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa, wrze-sień 2019. In: https://pacjent.gov.pl/program... (access: 2021.05.16).
 
7.
Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Stanowisko PTBB dot. skal oceny nasilenia bólu., grudzień 2018. In: https://ptbb.pl/zasoby/pobierz... (access: 2021.05.16).
 
8.
Sobolewska P, Szyjka A, Szczepanowska-Wołowiec B, et al. Dolegliwości bólowe kręgosłupa w grupie pracowników biurowych. Ostry Dyżur. 2016; 9(3): 69–72.
 
9.
Czechowska D, Pałgan M, Bac A. Ocena charakteru pracy oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa u pilotów samolotów pasażerskich. Kwart Ortoped. 2010; 3: 334–341.
 
10.
Kędra A, Kolwicz-Gańko A, Sitkarski D, et al. Bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa a funkcjonowanie studentów w życiu codziennym. Ortop Traumatolog Reh. 2016; 1(6): 31–39.
 
11.
Mikołajczyk A, Kupcewicz E. Dolegliwości bólowe pleców wśród pa-cjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Kwart Ortoped. 2010; 1: 86–93.
 
12.
Drężewska M, Sieroń A, Śliwiński Z. Ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznej w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych. Fizjoter Pol. 2013; 13: 8–13.
 
13.
Augustyniuk K, Leśniak A, Szkup M, et al. Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród pracowników sektora handlowego. Forum Med Rodz. 2016; 10(2): 95–98.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top