PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Czy można ze sobą porównywać dane dotyczące spożycia środków psychoaktywnych pochodzące z Polski i Stanów Zjednoczonych?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Autor do korespondencji
Ilona Cieślak   

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(1):15-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zestawianie ze sobą danych epidemiologicznych pochodzących z badań realizowanych w różnych krajach jest podstawą zrozumienia zmian zachodzących w dzisiejszym świecie. Zawsze należy zastanowić się, czy porównanie spożycia środków psychoaktywnych w dwóch odmiennych populacjach daje możliwość wyciągnięcia adekwatnych wniosków.

Cel:
Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości porównywania z metodologicznego punktu widzenia wyników badań dotyczących spożycia substancji psychoaktywnych pochodzących z Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych.

Materiał i metody:
Analiza została przeprowadzona na podstawie ogólnokrajowych prac badawczych, realizowanych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Analizie poddane zostały wybrane elementy metodologii badań, takie jak standaryzacja danych, ważenie próby, dobór respondentów oraz dobór populacji standardowej. Poddano ocenie elementy, które w znaczący sposób odróżniają od siebie badania spożycia substancji psychoaktywnych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych.

Wyniki:
Przeanalizowanie wielu czynników, które różnią badania, pozwoliło stwierdzić, iż tworzenie praktycznych dyrektyw na podstawie dostępnych danych może być obarczone błędem, wynikającym ze znacznych różnic między nimi. Dostępność informacji o sposobach zbierania oraz analizie danych, wybór populacji standardowej, ważenie danych oraz uwarunkowania prawne czy kulturowe skutecznie uniemożliwiają obiektywne porównywanie ich ze sobą.

Wnioski:
W Polsce przy rozliczaniu środków wydatkowanych na prowadzone badania epidemiologiczne winien istnieć obowiązek zawierania szczegółowych informacji o metodzie prowadzonego badania i analizy jego wyników. Zwiększy to szansę na ukazanie rzeczywistych różnic w sytuacji narkotykowej pomiędzy Polską a innymi krajami.


Introduction:
Comparisons between the epidemiological data originating from different countries are the basis for understanding the changes taking place in the world. We should always consider whether comparing the consumption of psychoactive substances in the two different populations enables us to draw objective conclusions.

Aim:
The main aim of this article is to assess the ability to compare the results of studies about the usage of psychoactive substances in Poland and the United States from a methodological point of view.

Material and Methods:
Those issues are based on national researches undertaken in Poland and the United States. Standardization of the data, weighting the sample, selection of respondents and choice of the standard population were analyzed. Items were evaluated that showed significant differences between the studies on consumption of psychoactive substances in Poland and the United States.

Results:
Analysis of many factors which are the cause of emerging gaps between researches, have revealed that, based on the available data, creating practical directives may be flawed, resulting from the significant differences between them. Knowledge about collecting and analyzing the data, choice of the standard population, weighting the data and legal or cultural predispositions, lead to the effective and objective comparison of the data.

Conclusions:
When accounting for the funds spent on the epidemiological studies conducted in Poland, mandatory reporting of survey methods and analysis of results should be imposed. This would allow for easier comparison of the drug abuse situation in Poland, compared with other countries.

 
REFERENCJE (23)
1.
 
2.
Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wy¬miany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psycho-aktywnych, punkt (7).
 
3.
Woronowicz Sz. Problem narkomanii – wybrane aspekty społeczne i prawne, Opracowania tematyczne OT-615, Kancelaria Senatu, 2012, str. 3–5.
 
4.
Marcinkowski JT. Epidemiologia uzależnień w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem zawodów medycznych. Hygeia Pub Health 2011; 46(3): 334–338.
 
5.
Malczewski A. i wsp. “POLAND – New Development, Trends and in-depth information on selected issues. Warszawa: Reitox, 2012.
 
6.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration. National Survey on Drug Use and Health – informacje;https://nsduhweb.rti.org/ respweb/project_description.html [pobrano-26.05.2015, 15:00].
 
7.
http://www.samhsa.gov/about-us, pobrano[26.05.2015, 10:06].
 
8.
Babbie E. Podstawy badań społecznych. Warszawa, 2013: 244, 553.
 
9.
Malczewski A, i wsp. “POLAND – New Development, Trends and in-depth information on selected issues.Warszawa: Reitox, 2012: 41.
 
10.
Decorete T, Mortelmans D, Tieberghien J, De Moor S. Drug use: an overview of general population surveys in Europe.Spain: European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction, 2009.
 
11.
RTI International. 2012 National Survey on Drug Use and Helath: Data Collection Final Report. Research Triangle Park: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2013.
 
12.
Deville JC, Sarndal CE. Calibration Estimators in Survey Sampling. J Am Stat Assoc. 1992; 87(418): 376–382.
 
13.
NSDUH State Estimates of Substance Use and Mental Disorders. Rockville: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2010–2011.
 
14.
American Community Survey Design and Methodology (January 2014), Chapter 11: Weightind and Estimation, United States Census Bureau, Styczeń 2014.
 
15.
Jóźwiak J, Podgórski J. Statystyka od podstaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012: 91–92.
 
16.
Kendall MG, Buckland WR. Słownik terminów statystycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1986: 120–121.
 
17.
Kolasa K. Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, 2012: 104–105.
 
18.
Epidemiological Bulletin/PAHO, Standardization: A Classic Epidemiological Method for the Comparison of Rates, 2002: 9–12.
 
19.
https://www.cia.gov/library/pu... us.html (dostęp: 25.05.2015).
 
20.
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html (dostęp: 25.05.2015).
 
21.
Paleczny T. Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa amerykańskiego. http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl... 4499-bebc-3f9825f6c071, (dostęp: 26.05.2015).
 
22.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485).
 
23.
United States Code, z: U.S. Government Publishing Office www.gpo. gov/fdsys/browse/collectionUScode.action;jsessionid=QZwQTrtLbt2n t31ctgNcJ0vrMS3611hZnxhMJ0xYN3125nVg1J4Z!2084710472!583875 038?selectedYearFrom=2012&go=Go (dostęp: 25.05.2015).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top