PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza oczekiwań rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym wobec szkolnej edukacji zdrowotnej i działań promujących zdrowie w środowisku nauczania i wychowania a zachowania zdrowotne w rodzinie ucznia
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nursing Development, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Academy for Applied Studies Belgrade (AASB), Department of Higher Medical School, Belgrade, Serbia
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Chałdaś-Majdańska   

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):155-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Edukacja zdrowotna ma na celu zaopatrzenie osób zdrowych bądź chorych w wiedzę i umiejętności konieczne dla podejmowania zachowań korzystnych dla zdrowia. Szczególną rolę w realizacji edukacji zdrowotnej odgrywa szkoła, ponieważ edukacja w tym zakresie jest fundamentalnym prawem każdego dziecka.

Cel pracy:
Analiza oczekiwań rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym wobec szkolnej edukacji zdrowotnej i działań promujących zdrowie w środowisku nauczania i wychowania oraz zbadanie zależności między tymi oczekiwaniami a zachowaniami zdrowotnymi w rodzinie.

Materiał i metody:
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Do celów badawczych wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej oraz kwestionariusz IZZ Juczyńskiego. Badaniem zostali objęci rodzice uczniów dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat).

Wyniki:
Ponad połowa badanych rodziców potwierdza, iż szkoła realizuje działania promujące zdrowie wśród uczniów. Blisko 100% rodziców oczekuje, aby podczas pogadanek z zakresu promocji zdrowia poruszyć tematykę zasad zdrowego żywienia skutków stosowania używek i nałogów, regularności wizyt u lekarza i stomatologa radzenia sobie ze stresem. Wzrost natężenia opinii ankietowanych na temat realizacji czynnego poradnictwa w zakresie opieki pielęgniarskiej ma statystyczny związek z wynikiem w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych, zachowań profilaktycznych oraz ogólnej oceny zachowań zdrowotnych w skali IZZ. Im bardziej badani zgadzali się ze stwierdzeniem, iż działania medyczne nie powinny być realizowane w szkole, tym silniejszy można było dostrzec spadek wyników w zakresie praktyk zdrowotnych w skali IZZ.

Wnioski:
Oczekiwania rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym wobec szkolnej opieki medycznej i prozdrowotnej aktywności szkoły są bardzo wysokie. Wykazano zależność między oczekiwaniami rodziców wobec działań promujących zdrowie w środowisku nauczania i wychowania a zachowaniami zdrowotnymi w rodzinie dziecka.


Introduction:
Health education aims to provide healthy or sick people with the knowledge and skills required for health-friendly behaviour. School plays a special role in the implementation of health education because health education is the fundamental right of every child.

Objective:
The aim of the study was an analysis of the expectations of parents of young school-age children in relation to school health education and health promotion activities in the teaching and upbringing environment, and examining the relationship between these expectations and health behaviours of the family.

Material and methods:
The diagnostic survey method was applied. Research was conducted with author’s own questionnaire and the Health Behaviour Inventory (HBI) questionnaire by Juczyński. The study covered parents of young school-age children (6–9-years-old).

Results:
Over half of the surveyed parents confirmed that the school implemented activities promoting health among its students. Almost 100% of parents expected that during talks on health promotion, they would raise the topics of: the principles of healthy eating, effects of using stimulants and addictions, regular visits to the doctor and dentist, and ways for coping with stress. The increase in the opinions of respondents about the implementation of active counselling in the field of nursing care was statistically related to the result in terms of proper eating habits, preventive behaviours and general assessment of health behaviours on the HBI scale. The more the respondents agreed with the statement that medical activities should not be carried out at school, the lower the result observed of health practices on the HBI scale.

Conclusions:
The expectations of parents of young schoolage children regarding school medical care and healthy school activities are very high. The study demonstrated the existence of a relationship between parents’ expectations of health promoting activities in the teaching and upbringing environment and health behaviours in the child’s family.

 
REFERENCJE (18)
1.
Bogusz R, Charzyńska-Gula M, Grzesiak A, Gałęziowska E. Współpraca pielęgniarek szkolnych z nauczycielami wychowania fizycznego w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(4): 413.
 
2.
Leńczuk-Gruba A, Kobos E. Współpraca w zakresie edukacji zdrowotnej z dyrekcją i nauczycielami szkoły w opinii pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Pielęg Pol. 2007; 4(26): 265.
 
3.
Widomska-Czekajska T, Górajek-Jóźwik J – red.: Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Tom 2. Wyd. I. PZWL, Warszawa, 2010; 744.
 
4.
Charzyńska-Gula M, Jaworska M, Bogusz R, Bartoszek A, Kocka K. Rodzina i szkoła jako źródła informacji zdrowotnej - opinie uczniów. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(3): 242.
 
5.
Bednarek A, Bednarz M. Zachowania zdrowotne chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(3): 305-310.
 
6.
Wojciechowska K. Nauczyciel – przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Rocz Pedag. 2014; 6(2): 127-130.
 
7.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa, 2001; 121.
 
8.
Cag D, Mucha P, Janiszewska-Olszowska J. Świadomość rodziców dzieci klas I w zakresie profilaktyki stomatologicznej i ortodontycznej. Stomatol Współcz. 2008; 15(5): 16.
 
9.
Charzyńska-Gula M, Jaworska M, Bogusz R, Kocka K, Domżał-Drzewicka R, Wasil A. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum w świetle opinii wybranej grupy uczniów. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(4): 431, 433.
 
10.
Foster BA, Aquino Ch, Flores G, Hale D. A Randomized Clinical Trial of the Effects of Parent Mentors on Early Childhood Obesity: Study Design and Baseline Data. HHS Public Access, Contemp Clin Trials, 2015 November; 45: 164-169. http://dx.doi.org/10.1016/j.cc...
 
11.
Grzywacz R. Rola rekreacji ruchowej w wychowaniu dzieci w wieku szkolnym. Med Rodz. 2011; 2: 49, 50-51.
 
12.
Pachla B. Oczekiwania, dylematy i kompetencje: Jak zmieniły się obowiązki higienistki i pielęgniarki szkolnej? Mag Pielęg Położ. 2015; 01-02: 8.
 
13.
Kardas M, Nowak J, Kiciak A, Grochowska-Niedworok E. Promocja zdrowa w aspekcie asortymentu produktów oferowanych przez sklepiki szkolne. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(4): 421-422.
 
14.
Wolnicka K, Jaczewska-Schuetz J. Organization of nutrition and health promotion activities in the field of nutrition and physical activity in primary schools. Zdr Publ. 2012; 122(4): 343.
 
15.
Minossi V, Pellanda LC. The „Happy Heart” educational program for changes in health habits in children and their families: protocol for a randomized clinical trial. BMC Pediatrics, 2015, 15:19. DOI 10.1186/s12887-015-0336-5, https://doi.org/10.1186/s12887...
 
16.
Habib-Mourad C, Ghandour LA, Moore HJ, Nabhani-Zeidan M, Adetayo K, Hwalla N I wsp. Promoting healthy eating and physical activity among school children: fundings from Health-E-PALS, the first pilot intervention from Lebanon. BMC Public Health, 2014, 14:940. http://www.biomedcentral.com/1...
 
17.
Lonsdale Ch, Sanders T, Cohen KE, Parker P, Noetel M, Hartwig T i wsp.: Scaling-up an efficacious scholl-based physical activity intervention: Study protocol for the ‘Internet-based Professional Learning to help teachers suport Activity in Youth’ (iPlay) cluster randomized controlless trial and scale-up implementation evaluation. BMC Public Health 2016, 16:873. DOI 10.1186/s12889-016-3243-2, http://hdl.handle.net/10536/DR...
 
18.
Nezami BT, Lytle LA, Tate DF. A randomized trial to reduce sugar-sweetened beverage and juice intake in preschool-aged children: description of the Smart Moms intervention trial. BMC Public Health, 2016, 16:837. DOI 10.1186/s12889-016-3533-8, https://doi.org/10.1186/s12889...
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top