PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
AZBEST JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska
 
2
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono informacje o źródłach występowania azbestu w środowisku, jego zastosowaniu, właściwościach i miejscach szczególnego zagrożenia. Omówiono biologiczne działanie azbestu, konsekwencje zdrowotne naraŜenia na jego pył oraz sytuację epidemiologiczną w zakresie azbestoza. Żadnych chorób zawodowych w Polsce.
 
REFERENCJE (18)
1.
Kowalska - Jackiewicz J., Marek K., Kłopotowski J., Stachura Lelek P .: Środowiskowe narażenie na azbest jako przyczyna pylicy azbestowej, Medycyna Środowiskowa 2004; 7(1), 69-74.
 
2.
Marek K.: Choroby zawodowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003, 87- 93.
 
3.
Monitor Polski nr 11, poz. 159.
 
4.
Obminski A .: Odpady azbestowe, składowanie, neutralizacja, zagrożenia. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro, 18-22.09.2000 r. Sympozja i Konferencje 44, 207-217.
 
5.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 2002.
 
6.
Pyssa J., Rokita G. M.: Azbest - występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2007, Tom 23, Zeszyt l, 49-60.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332).
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. 2002 Nr 132).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. 2004 r. Nr 183, poz. 1896).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2004 Nr 280, poz. 2771).
 
12.
Szeszenia - Dąbrowska N.: Azbest a zdrowie człowieka Materiał dydaktyczny na kurs specjalistyczny „Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest". Kraków, AGH, 26.06.2003 r., 1-13.
 
13.
Szeszenia - Dąbrowska N.: Azbest — Ekspozycja zawodowa i środowiskowa. Skutki, profilaktyka; Oficyna Wydawnicza IMP im. Prof.. J. Nofera, Łódź, 2004.
 
14.
Szeszenia - Dąbrowska N. , Wilczyńska U .: Choroby zawodowe w Polsce - statystyka i epidemiologia. Oficyna Wydawnicza IMP im. Prof.. J. Nofera, Łódź, 2007, 86-97.
 
15.
Szeszenia - Dąbrowska N.: Charakterystyka, właściwości, zastosowanie, zuŜycie azbestu i zanieczyszczenie środowiska azbestem. Szkolenie dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Nadzór nad ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy osób naraŜonych na pył azbestu". Rzeszów, maj 2008, 7-24.
 
16.
Szeszenia - Dąbrowska N .: Szkodliwość azbestu dla zdrowia. Szkolenie dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Nadzór nad ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy osób naraŜonych na pył azbestu". Rzeszów, maj 2008, 79-105.
 
17.
Ustawa z dnia 19.VI.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
 
18.
Więcek E .: Azbest - narażenie i skutki zdrowotne. Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka 2004, 2, 2-6.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top