6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Związek zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz objawów sugerujących kamicę dróg żółciowych – studium przypadku zaburzeń czynnościowych

 
1
Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
2
Pracownia Terapii Manualnej i Masażu Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
3
Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
MONZ 2012;18(4):261–267
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Najczęstszym objawem kamicy żółciowej jest silny ból prawego podżebrza, połączony z wymiotami i gorączką – tzw. kolka żółciowa. Ból ten wywoływany jest wzrostem ciśnienia w pęcherzyku żółciowym, w wyniku zablokowania odpływu żółci przez nagromadzone złogi, przy jednoczesnym skurczu pęcherzyka pod wpływem bodźca pokarmowego. Integracja strukturalna ([i]Structural Integration; SI[/i]) jest metodą pracy z ciałem, polegającą na wykonywaniu manipulacji w obrębie tkanki łącznej w celu zwiększenia przesuwalności tkanek układu mięśniowo-powięziowego. Objawy występujące u danego pacjenta traktuje się jako wynikające z braku równowagi w całym układzie mięśniowo-powięziowym, a rejon ich występowania – jedynie jako ogniwo, w którym doszło do załamania się możliwości kompensacyjnych. W opracowaniu przedstawiono przypadek kobiety (31 lat), która w dniu 27.01.2011 zgłosiła się do lekarza z powodu silnego bólu prawego podżebrza, połączonego z wymiotami, zawrotami głowy i gorączką. Podejrzewając kolkę żółciową, wywołaną kamicą pęcherzyka żółciowego, pacjentkę skierowano na badanie USG jamy brzusznej (09.02.2011) oraz podstawowe badania biochemiczne i morfologię krwi. Wyniki były prawidłowe. Zalecono stosowanie lekkostrawnej diety oraz prowadzenie dzienniczka bólu. Epizody bólu pojawiały się nadal (kilka razy w miesiącu). Począwszy od dnia 14.04.2011 r., u pacjentki wykonano serię zabiegów SI. Znormalizowano napięcie w obrębie następujących taśm mięśniowo-powięziowych: powierzchownej tylnej, powierzchownej przedniej, bocznej oraz spiralnej. Zalecono autoterapię. Od czasu zakończenia serii zabiegów do chwili obecnej (01.2012) nie zanotowano pojawienia się bólu. Ustąpienie bólu po zastosowaniu serii zabiegów oddziaływujących na tkanki miękkie, może wskazywać na zależność pomiędzy zaburzeniami w układzie ruchu a zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych.

The most common symptom of cholelithiasis is a severe pain in the right hypochondrium, combined with vomiting and fever – so-called biliary colic. This pain is caused by increased pressure in the gallbladder as a result of blocked bile flow caused by accumulated deposits, accompanied by gallbladder contraction under the influence of food stimulus. Structural integration is a bodywork method based on connective tissue manipulation aimed at increasing mobility of tissue in myofascial system. The patient’s symptoms are treated as arising from the imbalance in the entire myofascial system, and the area of their occurrence – only as a nexus, where a collapse of compensatory abilities took place. The paper presents the case of a 31-year-old woman who went to the doctor on 27 January 2011 with severe pain in her right hypochondrium, accompanied by vomiting, dizziness and fever. Suspecting biliary colic caused by cholelithiasis, the patient was referred for abdominal ultrasound (02.09.2011), basic biochemical tests and blood cell counts. The results were standard. She was recommended to implement a light diet and to keep a diary of pain experienced. Episodes of pain still occurred (a few times a month). Since 14 April 2011, patient received a series of SI treatments. Tension occurring within the following myofascial lines: superficial back line, superficial front line, lateral line and spiral line was balanced. Self-therapy treatment was administered. From the end of treatment series until now (January 2012) no pain has been been reported. Pain relief after a series of treatments focused on the soft tissues may indicate a relationship between dysfunctions of the locomotor organs and internal organs.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543