6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego

 
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
MONZ 2013;19(2):116–122
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Edukacja zdrowotna i żywieniowa nie zajmuje znaczącej pozycji w polskich szkołach. Świadomość znaczenia rodziny, grupy rówieśniczej i mediów w promocji zdrowia również nie jest wystarczająca. Badania miały na celu diagnozę społecznych uwarunkowań zachowań związanych z odżywianiem się gimnazjalistów i studentów. Analizy uwarunkowań zachowań żywieniowych mogą pomóc we wprowadzaniu nowych projektów w zakresie edukacji żywieniowej. Materiał i metody: Przeprowadzone badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Badaniami objęto grupę 188 gimnazjalistów oraz 84 studentów. Prezentowany materiał zebrano na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety. Respondenci byli pytani o zwyczaje żywieniowe, przekonania na temat wpływu różnych uwarunkowań na zachowania żywieniowe oraz prozdrowotne znaczenie wybranych zachowań żywieniowych. Dane zostały analizowane przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows, wersja14,0 PL. Zastosowano statystykę Chi- kwadrat Pearsona i korelacje Tau-b Kendalla. Wyniki: Najważniejsze uwarunkowania zachowań żywieniowych są takie same u młodzieży gimnazjalnej, jak w przypadku badanych studentów: dążenie do atrakcyjności fizycznej, szybkie tempo życia, wzorce wyniesione z domu. 70,2% badanych studentów i 48,9% gimnazjalistów chciałoby trochę schudnąć, ale więcej gimnazjalistów niż ich starszych kolegów wypróbowuje różne diety bądź ogranicza się w jedzeniu. Istnieje statystycznie istotna zależność wśród badanych gimnazjalistów między spostrzeganiem wpływu grupy rówieśniczej na zachowania żywieniowe a zadowoleniem ze swojego wyglądu oraz odchudzaniem się. Wnioski: Powodem odchudzania się młodzieży gimnazjalnej może być nie nadwaga, a wpływ rówieśników, co stanowi ważne spostrzeżenie dla szkolnej edukacji zdrowotnej.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543