6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego

 
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
MONZ 2013;19(2):116–122
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Edukacja zdrowotna i żywieniowa nie zajmuje znaczącej pozycji w polskich szkołach. Świadomość znaczenia rodziny, grupy rówieśniczej i mediów w promocji zdrowia również nie jest wystarczająca. Badania miały na celu diagnozę społecznych uwarunkowań zachowań związanych z odżywianiem się gimnazjalistów i studentów. Analizy uwarunkowań zachowań żywieniowych mogą pomóc we wprowadzaniu nowych projektów w zakresie edukacji żywieniowej. Materiał i metody: Przeprowadzone badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Badaniami objęto grupę 188 gimnazjalistów oraz 84 studentów. Prezentowany materiał zebrano na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety. Respondenci byli pytani o zwyczaje żywieniowe, przekonania na temat wpływu różnych uwarunkowań na zachowania żywieniowe oraz prozdrowotne znaczenie wybranych zachowań żywieniowych. Dane zostały analizowane przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows, wersja14,0 PL. Zastosowano statystykę Chi- kwadrat Pearsona i korelacje Tau-b Kendalla. Wyniki: Najważniejsze uwarunkowania zachowań żywieniowych są takie same u młodzieży gimnazjalnej, jak w przypadku badanych studentów: dążenie do atrakcyjności fizycznej, szybkie tempo życia, wzorce wyniesione z domu. 70,2% badanych studentów i 48,9% gimnazjalistów chciałoby trochę schudnąć, ale więcej gimnazjalistów niż ich starszych kolegów wypróbowuje różne diety bądź ogranicza się w jedzeniu. Istnieje statystycznie istotna zależność wśród badanych gimnazjalistów między spostrzeganiem wpływu grupy rówieśniczej na zachowania żywieniowe a zadowoleniem ze swojego wyglądu oraz odchudzaniem się. Wnioski: Powodem odchudzania się młodzieży gimnazjalnej może być nie nadwaga, a wpływ rówieśników, co stanowi ważne spostrzeżenie dla szkolnej edukacji zdrowotnej.

Introduction and obejctive: Health and nutrition education does not occupy an important position in Polish schools. Awareness of the importance of the role of the family, peer group and media in health promotion is also insufficient. The objective of the study was an attempt at diagnosing social conditioning of nutritional behaviours among junior school pupils and university students. Analyses of the conditioning of nutritional behaviour may be helpful for the introduction of new projects in the area of nutrition education. Material and methods: The study was conducted in the form of a diagnostic survey, and covered 188 junior school adolescents and 84 university students. The material presented was collected on a questionnaire designed by the author. The respondents were asked about their nutritional habits, beliefs concerning the effect of various factors on eating behaviours, and health-promoting importance of the selected diets. The data were analysed by SPSS programme for Windows, version 14.0 PL. The methods used included Pearson’s chi-square test and the Kendall tau-b correlation coefficient. Results: The most important factors which condition nutritional behaviours were the same for junior school adolescents and university students: the pursuit of physical attractiveness, fast pace of living and eating habits at home. 70.2% of university students and 48.9% of adolescents would like to lose weight, but more teenagers than their older colleagues attempt to do so with diets or limiting food intake. Among junior school adolescents, a statistically significant correlation is observed between the perceived influence of peer group on eating behaviour and satisfaction with own body image or dieting. Conclusion: The reason for dieting among adolescents may not be overweight, but rather the influence of the peer group, which could be very important for health education in schools. Key words: nutritional behaviour, social influence, health education
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543