6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza kobiet w okresie ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci

 
1
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(3):186–188
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Szczepienia ochronne spowodowały znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie niektórych chorób zakaźnych u dzieci. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej można zauważyć kampanie przeciwko stosowaniu szczepień u dzieci. Dlatego tak ważne staje się ciągłe podnoszenie wiedzy i świadomości rodziców w zakresie znaczenia szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych. Cel pracy: Celem badań była próba poznania stanu wiedzy kobiet w ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci oraz określenie zapotrzebowania na edukację w tym zakresie. Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono wśród 130 kobiet w ciąży w wieku 20-38 lat, hospitalizowanych w oddziałach Perinatologii i Ginekologii Zachowawczej PSK 4 w Lublinie. Wyniki badań: Analiza materiału badawczego wykazała, że termin szczepienie ochronne prawidłowo rozumie tylko 30% ankietowanych kobiet w ciąży. Zaledwie 1/3 z nich (32,3%) wie, czym jest kalendarz szczepień. Jedynie 24,6% badanych ma wiedzę o rodzaju i możliwości wykonywania u dzieci dodatkowych szczepień, nie ujętych w obowiązkowym kalendarzu. Ankietowane w większości (78,5%) same przyznają, że ich wiedza na temat szczepień ochronnych u dzieci jest niewystarczająca i prawie wszystkie (96,1%) są zainteresowane jej poszerzeniem. Wnioski: Stwierdzony dość niski poziom wiedzy wśród kobiet w ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci, mogący w przyszłości chronić ich dziecko przed wystąpieniem wielu chorób zakaźnych, wskazuje na konieczność intensyfikacji wśród nich działań edukacyjnych w tym zakresie.

Introduction: Protective vaccinations have resulted in a significant reduction or elimination of some infectious diseases in children. Unfortunately, in recent years campaigns against the use of vaccinations in children have been increasingly more frequently observed. It is therefore important to constantly improve knowledge and awareness of parents about the importance of vaccinations in the prevention of infectious diseases. Objective: The objective of the presented study was an attempt to recognize the state of knowledge of pregnant women concerning immunization of children, and the determination of their needs for education in this field. Materials and methods: A survey was conducted among 130 randomly selected pregnant women aged 20-38 years, hospitalized in Perinatology and Conservative Gynaecology wards at University Hospital No.4 in Lublin. Results: Analysis of the research material showed that only 30% of the surveyed pregnant women properly understood the term ‘vaccination’. Only 1/3 of them (32.3%) knew what the schedule of vaccination meant. Only 24.6% of respondents had knowledge concerning the possibilities and types of additional vaccines for children, not covered by the compulsory vaccination schedule. The majority of respondents (78.5%) admitted that their knowledge pertaining to protective vaccinations was insufficient, and almost all of them (96.1%) were interested in expanding this knowledge. Conclusions: A relatively low level of pregnant women’s knowledge concerning the immunization of children which, in the future, could protect their child against the development of many diseases, indicates the need for intensification of educational activities in this area. Key words: children, knowledge, pregnant women, protective vaccinations, education
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543