PRACA ORYGINALNA
Szkoła rodzenia – profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
MONZ 2011;17(3):111–115
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Szkoły rodzenia stanowią istotny element w organizacji opieki nad ciężarnymi. Celem pracy była ocena profilu kobiet uczestniczących w kursach szkoły rodzenia oraz wpływu odbytego kursu na przebieg porodu i stan noworodka. Materiał i metody. Na podstawie badań ankietowych i dokumentacji medycznej w grupie 90 kobiet uczestniczących w kursach Szkoły Rodzenia działającej przy Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przeanalizowano wykształcenie, zachowania prozdrowotne oraz przebieg porodu, sposób rozwiązania ciąży i stan nowo- rodka po urodzeniu. Grupę kontrolną stanowiły pacjentki Kliniki, które nie brały udziału w zajęciach przygotowujących do porodu. Wyniki. W porównaniu z grupą kontrolną uczestniczki szkoły rodzenia w większości były mieszkankami miast (p=0,001), charakteryzował je średni wyższy wiek, lepsze wykształcenie (p<0,00001) oraz zdrowszy styl życia mający odzwierciedlenie w braku nałogu palenia papierosów (p=0,005) i mniejszym przyroście masy ciała przez okres ciąży (p=0,04). Średni czas trwania pierwszego okresu porodu był o 12 minut krótszy wśród uczestniczek kursów szkoły rodzenia, natomiast drugi okres trwał średnio o 4 minuty dłużej. Nie były to jednak różnice istotne statystycznie. W badanej grupie nieznacznie rzadziej dochodziło do uszkodzeń dróg rodnych i do nacięcia krocza a tolerancja bólu była lepsza w pierwszym (p=0,01) i porównywalna w drugim okresie porodu. W badanej grupie stan noworodka w 1. minucie po porodzie drogami natury częściej oceniany był na 10 punktów w skali Apgar w porównaniu z grupą kontrolną, a różnica ta była istotna statystycznie (p=0,03).

Childbirth school is a significant element of prenatal care. The aim of the study was the analysis of the profile of antenatal courses attendees and the influence of the classes on the course of labour and infant’s state. Material and methods: The study covered 90 women attending the Childbirth School at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy at the Medical University in Lublin. Their education, pro-health behaviour, labour course and mode of delivery, as well as newborns outcome, were analyzed. The control group were healthy women who did not attend prenatal classes. Multiparas were excluded from both groups. Results: Compared to the control group, the majority of mothers who attended childbirth school were urban inhabitants (p=0.001), they were older on average and better educated (p<0.00001), their life style was healthier, which was reflected in the lower number of smokers in this group (p=0.005), and a significantly lower body mass gain during pregnancy (p=0.04). In both groups, over 63% of the women delivered vaginally. In women who participated in prenatal classes, the first stage of labour lasted 12 minutes less, and the second stage – 4 minutes longer, on average. However, the differences were not statistically significant. In the group examined, there were fewer birth canal injuries and episiotomies, pain tolerance during the first stage was better (p=0.01) while it was comparable in the second stage of labour. Women who attended antenatal classes had a similar risk of Cesarean section, compared to the control group, and failure to progress in labour was the most frequent indication for the Cesarean delivery. Newborns after vaginal delivery, in the first minute after birth, significantly more often obtained 10 scores in Apgar scale (p=0.03).
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543