PL EN
PRACA ORYGINALNA
Szkoła rodzenia – profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(3):111–115
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Szkoły rodzenia stanowią istotny element w organizacji opieki nad ciężarnymi. Celem pracy była ocena profi lu kobiet uczestniczących w kursach szkoły rodzenia oraz wpływu odbytego kursu na przebieg porodu i stan noworodka.

Materiał i metody:
Na podstawie badań ankietowych i dokumentacji medycznej w grupie 90 kobiet uczestniczących w kursach Szkoły Rodzenia działającej przy Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przeanalizowano wykształcenie, zachowania prozdrowotne oraz przebieg porodu, sposób rozwiązania ciąży i stan noworodka po urodzeniu. Grupę kontrolną stanowiły pacjentki Kliniki, które nie brały udziału w zajęciach przygotowujących do porodu.

Wyniki:
W porównaniu z grupą kontrolną uczestniczki szkoły rodzenia w większości były mieszkankami miast (p=0,001), charakteryzował je średni wyższy wiek, lepsze wykształcenie (p<0,00001) oraz zdrowszy styl życia mający odzwierciedlenie w braku nałogu palenia papierosów (p=0,005) i mniejszym przyroście masy ciała przez okres ciąży (p=0,04). Średni czas trwania pierwszego okresu porodu był o 12 minut krótszy wśród uczestniczek kursów szkoły rodzenia, natomiast drugi okres trwał średnio o 4 minuty dłużej. Nie były to jednak różnice istotne statystycznie. W badanej grupie nieznacznie rzadziej dochodziło do uszkodzeń dróg rodnych i do nacięcia krocza a tolerancja bólu była lepsza w pierwszym (p=0,01) i porównywalna w drugim okresie porodu. W badanej grupie stan noworodka w 1. minucie po porodzie drogami natury częściej oceniany był na 10 punktów w skali Apgar w porównaniu z grupą kontrolną, a różnica ta była istotna statystycznie (p=0,03).


Introduction:
Childbirth school is a signifi cant element of prenatal care. The aim of the study was the analysis of the profi le of antenatal courses attendees and the infl uence of the classes on the course of labour and infant’s state.

Material and Methods:
The study covered 90 women attending the Childbirth School at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy at the Medical University in Lublin. Their education, pro-health behaviour, labour course and mode of delivery, as well as newborns outcome, were analyzed. The control group were healthy women who did not attend prenatal classes. Multiparas were excluded from both groups.

Results:
Compared to the control group, the majority of mothers who attended childbirth school were urban inhabitants (p=0.001), they were older on average and better educated (p<0.00001), their life style was healthier, which was refl ected in the lower number of smokers in this group (p=0.005), and a signifi cantly lower body mass gain during pregnancy (p=0.04). In both groups, over 63% of the women delivered vaginally. In women who participated in prenatal classes, the fi rst stage of labour lasted 12 minutes less, and the second stage – 4 minutes longer, on average. However, the diff erences were not statistically signifi cant. In the group examined, there were fewer birth canal injuries and episiotomies, pain tolerance during the fi rst stage was better (p=0.01) while it was comparable in the second stage of labour. Women who attended antenatal classes had a similar risk of Cesarean section, compared to the control group, and failure to progress in labour was the most frequent indication for the Cesarean delivery. Newborns after vaginal delivery, in the fi rst minute after birth, signifi cantly more often obtained 10 scores in Apgar scale (p=0.03).

 
REFERENCJE (15)
1.
Read GD. Th e Principles and Practice of Natural Childbirth. Heineman W., London. 1951.
 
2.
Fijałkowski W. Porod naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia. PZWL, Warszawa 1989.
 
3.
Koper W, Kamiński K. Szkoła rodzenia przy oddziale ginekologiczno- położniczym, I referencyjności – analiza działalności. Gin Pol 2000;71(4):197-201.
 
4.
Rekomendacje Zarządu Głownego PTG w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu. Ginekologia po Dyplomie, Wyd. Specjalne, 2005;12.
 
5.
Spinelli A, Baglio G, Donati S. et al. Do antenatal classes benefi t the mother and her baby? J Matern Fetal Neonatal Med 2003;13(2):94- 101.
 
6.
Fabian HM, Radestad IJ, Waldenstrom U. Characteristics of Swedish women who do not attend childbirth and parenthood education classes during pregnancy. Midwifery 2004;20(3):226-35.
 
7.
Guzikowski W, Kowalczyk D, Mączka M. Analiza aktualnych form przygotowania do porodu rodzinnego i „tradycyjnego”. Klin Perin i Gin 2004;1:67-70.
 
8.
Ćwiek D, Grochans E, Sowinska-Glugiewicz I, Wysiecki P. Analysis of some pro-health behaviors of pregnant women aft er a childbirth education class. Wiad Lek 2004;57(1):48-51.
 
9.
Kołomyjec P, Suchocki S, Kędra-Rakoczy M. Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka Klin Perin Gin 2007;43(3):57-60.
 
10.
Delke I, Minkoff H, Grunebaum A. Eff ect of Lamaze childbirth preparation on maternal plasma beta-endorphin immunoreactivity in active labor. Am J Perinatol 1985;2(4):317-9.
 
11.
Guzikowski W. Psychologiczne aspekty porodow rodzinnych i „tradycyjnych”– kierunki koncentracji świadomości rodzących. Klin Perin Gin 2002;supl 25:166-175.
 
12.
Laudański T. Modyfi kacja środowiska narodzin-potrzeby matki i dziecka a potrzeby nowoczesnego położnictwa. Gin Pol 2001;72:668-673.
 
13.
Kjaergaard H, Foldgast AM, Dykes AK. Experiences of non-progressive and augmented labour among nulliparous women: a qualitative interview study in a Grounded Th eory approach. BMC Pregnancy Childbirth 2007;28(7):15.
 
14.
Consonni EB, Calderon IM, Consonni M, De Conti MH, Prevedel TTs, Rudge MV. A multidisciplinary program of preparation for childbirth and motherhood: maternal anxiety and perinatal outcomes. Reprod Health 2010; 29(7):28.
 
15.
Bodecs T, Horvath B, Szilagyi E, Gonda X, Rihmer Z, Sandor J. Eff ects of depression, anxiety, self-esteem, and health behaviour on neonatal outcomes in a population-based Hungarian sample. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011;154(1):45-50.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543