6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego

 
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki Społecznej, Kielce
2
Polskie Towarzystwo Terapii EMD, Warszawa
3
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Kielce
4
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
5
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
6
Ośrodek Rehabilitacji „Dar-Medica” w Kielcach
7
Powszechna Informacja Medyczna sp. z o.o sp.k., Kielce
MONZ 2015;21(2):163–167
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie. W ostatnich latach możemy dostrzec wzrost konsumpcji leków dostępnych bez recepty oraz różnego rodzaju suplementów diety. Przyczyniają się do tego działania marketingowe firm i koncernów farmaceutycznych, a szcze gólnie wszechobecna reklama tego rodzaju produktów. Problem rosnącej konsumpcji leków OTC zmusza do podejmowania działań mających na celu racjonalizację ich spożywania. Cel pracy. Celem badań była identyfikacja stosowania przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego leków OTC, zagrożeń związanych z ich przyjmowaniem. Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2014 roku. Ogółem badaniu poddano 277 osób dorosłych, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym 163 kobiety i 114 mężczyzn. Wyniki. Badani zadeklarowali, że leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety najczęściej stosują kilka razy w roku (25,27%). Niepokoi fakt, że blisko ¼ badanych kierowała się reklamą. Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że głównym miejscem zakupu leków dostępnych bez recepty i suplementów diety jest apteka (55,60%). Co ciekawe, opinia badanych dotycząca rzetelności informacji podawanych w reklamie leków OTC i suplementów diety była bardzo zróżnicowana. Mężczyźni w porównaniu do kobiet częściej wyrażali się krytycznie w tym zakresie. Wnioski. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że badani nie informują lekarzy o stosowanych lekach OTC i suplementach diety i często stosują jednocześnie medykamenty zalecone przez lekarza i te dostępne bez recepty. Istnieje konieczność prowadzenia na szeroką skalę edukacji zdrowotnej w zakresie właściwego przyjmowania preparatów medycznych wydawanych bez recepty.

Introduction. During the last several years there has been a growth in consumption of so called over-the-counter drugs as well as of various dietary supplements. This is the consequence of marketing activities by pharmaceutical corporations and companies and, in particular, the omnipresent advertisement of such products. The issue of growing consumption of the OTC drugs calls for undertaking actions aimed at rationalization of the use of such medicaments. Aim. The purpose of the study was to identify the attitudes of adults from the Świętokrzyskie voivodeship towards the use of OTC drugs, related risks upon the consumption. Material and methods. The study was conducted between January and March 2014. In total, it comprised 277 adult inhabitants of the Świętokrzyskie region, of whom there were 163 women and 114 men. Results. The study participants indicated that they use OTC drugs and dietary supplements several times a year, which was the most frequent reply (25.27%). It is alarming that advertisement in the only source of information for 75% of the respondents. A significant majority of the people surveyed declared that they usually buy OTC drugs and dietary supplements in pharmacies (55.60%). What is interesting, opinions of the respondents varied as regards the reliability of information about OTC drugs and supplements provided in advertisements. Men were more critical in this respect than women. Conclusions. The conducted surveys reveal that the respondents fail to inform their doctors about the OTC drugs and supplements they use. Thus, they often take those medicaments along the ones prescribed by a doctor. Also, it is necessary to provide comprehensive instructions as regards the safe use of OTC drugs and supplements.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543