6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Organizacja opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej determinantą zdrowia rodziny i społeczeństwa

 
1
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2013;19(3):313–318
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Rozpatrywanie medycznych aspektów zdrowia kobiet i ich dzieci, wraz z prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi uwarunkowaniami, przedstawianymi z punktu widzenia różnych dyscyplin, pozwala na szerokie i wszechstronne podejście do zdrowia rodziny i społeczeństwa. Zmiany wynikające z reorganizacji ochrony zdrowia w Polsce w ostatnich latach spowodowały rozdrobnienie i niestabilność instytucji świadczących opiekę zdrowotną kobiecie i rodzinie. Cel pracy: Celem pracy jest próba wykazania wpływu właściwej organizacji opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych na zdrowie rodziny i społeczeństwa. Opis stanu wiedzy: Opieka przedkoncepcyjna, opieka podczas ciąży, podobnie jak opieka w czasie porodu i w pierwszych tygodniach życia po porodzie, ma kluczowe znaczenie dla optymalnego rozwoju dziecka i wywiera wpływ na całe jego dorosłe życie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świadomości – zarówno społecznej, indywidualnej, jak i politycznej, co do czynników wpływających na sytuację zdrowotną kobiet i zdrowie dzieci, a tym samym zdrowie społeczeństwa, w tym zwłaszcza odpowiedzialności poszczególnych jednostek, grup społecznych oraz różnych instytucji i decydentów. Podsumowanie: Ocena jakości i efektywności wykonywania zadań na rzecz zdrowia matki i dziecka przez jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, zarówno na poziomie podstawowym, wojewódzkim, jak i ogólnokrajowym, powinny być wprowadzone do powszechnej praktyki. Najkorzystniejsze, z punktu widzenia medycznego, jak i ekonomicznego, powinno być wdrożenie działań prewencyjnych, mających na celu nie tylko profilaktykę patologii położniczych oraz chorób kobiecych, ale optymalizację działań prozdrowotnych w szerokim zakresie.

Introduction: Consideration of medical aspects of health of women and their children, with legal, economic, social and political conditioning, presented from the aspect of various disciplines, allows a wide and comprehensive approach to the health of a family and society. Changes caused by the reorganization of health care in Poland in recent years has resulted in the fragmentation and instability of institutions providing health care for a woman and the family. Objective: The objective of the study is an attempt to confirm the effect of adequate organization of preconception and perinatal care and legal regulations in this area and the effect on the health of family and society. Description of the state of knowledge: Preconception and perinatal care in pregnancy, as well as during delivery and first weeks of life after birth, is of crucial importance for the optimum development of a child, and exerts an effect on the entire adult life. In recent years, an increase has been observed in awareness – both social, individual and political – concerning the factors affecting the health situation of women and the health of children, and in consequence, the health of society, especially the responsibility of individuals, social groups, and various institutions and decision makers. Summing up: Evaluation of the quality and effectiveness of the performance of tasks on behalf of mother and child by health care organization facilities should be implemented into common practice on the basic, regional, and all-Polish levels. The most beneficial, from the medical as well as economic aspect, should be the implementation of preventive actions, which would be aimed not only at prevention of obstetric pathologies and women’s diseases, but also at optimizing health promoting actions on a wide scale. Key words: preconception care, perinatal care, health, family, society
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543